EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0679

Henkilötietojen suojaaminen (vuodesta 2018)

Henkilötietojen suojaaminen (vuodesta 2018)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2016/679 – luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansalaisten oikeudet

Yleisellä tietosuoja-asetuksella vahvistetaan olemassa olevia oikeuksia, otetaan käyttöön uusia oikeuksia ja autetaan kansalaisia hallitsemaan paremmin henkilötietojaan. Kansalaisten oikeuksia ovat muun muassa

 • helpompi pääsy tietoihin — esimerkiksi enemmän tietoa siitä, miten kyseisiä tietoja käsitellään, ja sen varmistaminen, että tiedot annetaan selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen — henkilötiedot on entistä helpompi siirtää palveluntarjoajalta toiselle
 • selkeämpi oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) — kun henkilö ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään, tiedot poistetaan, paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää ne
 • oikeus saada tietoa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta — yritysten ja organisaatioiden on ilmoitettava henkilölle viipymättä vakavista tietoturvaloukkauksista. Niiden on myös ilmoitettava asiasta asianmukaiselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Yrityksiä koskevat säännöt

Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on luoda liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää innovointia muun muassa seuraavin keinoin:

 • yhteiset EU:n laajuiset säännöt — yhteisestä EU:n laajuisesta tietoturvalainsäädännöstä arvioidaan kertyvän 2,3 miljardin euron säästöt vuodessa
 • viranomaisten ja laajamittaisesti tietoja käsittelevien yritysten nimeämä tietosuojavaltuutettu, joka vastaa tietosuojasta
 • yhden luukun periaate — yritysten tarvitsee ottaa yhteyttä vain yhteen tietosuojaviranomaiseen (siinä EU-maassa, jossa ne pääasiallisesti sijaitsevat)
 • EU-säännöt, jotka koskevat EU:n ulkopuolelle sijoittautuneita yrityksiä — Euroopan ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten on sovellettava samoja sääntöjä, kun ne tarjoavat tavaroita tai palveluja tai seuraavat henkilöiden käyttäytymistä EU:ssa
 • innovaatioille suotuisat säännöt — tietosuojatakeet otetaan huomioon tuotteissa ja palveluissa jo suunnitteluvaiheessa (sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja)
 • yksityisyydensuojaa parantavat tekniikat, kuten pseudonymisoiminen (kun tietojen tunnistuskentistä korvataan yksi tai useampi keinotekoisilla tunnisteilla) ja salaus (kun tiedot koodataan niin, että vain valtuutetut osapuolet voivat lukea niitä)
 • ilmoitusten poistaminen — uusissa tietosuojasäännöissä poistetaan suurin osa ilmoitusvelvollisuuksista ja niihin liittyvistä kuluista. Yksi tietosuoja-asetuksen tavoitteista on poistaa henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteitä EU:n sisällä. Tämä helpottaa yritysten laajenemista
 • vaikutustenarvioinnit — yritysten on tehtävä vaikutustenarviointeja, jos tietojenkäsittely voi aiheuttaa henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin
 • tietojen kirjaaminen — pk-yrityksiä ei vaadita pitämään kirjaa käsittelytoimistaan, paitsi jos tietojen käsittely voi aiheuttaa henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin.

Uudelleentarkastelu

Euroopan komission on toimitettava kertomus asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta 25. toukokuuta 2020 mennessä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Viimeisin päivitys: 25.05.2020

Alkuun