EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0943

EU:n säännöt liikesalaisuuksien suojaamisesta

EU:n säännöt liikesalaisuuksien suojaamisesta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2016/943 — julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä määritetään Euroopan unionin (EU) säännöt, joilla yhdenmukaistetaan liikesalaisuuksien laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta suojelevat kansalliset lait.
 • Sen tarkoituksena on saada aikaan pelotevaikutus, joka ehkäisee liikesalaisuuksien laitonta hankintaa, käyttöä ja ilmaisemista heikentämättä kuitenkaan perusoikeuksia tai -vapauksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Laillinen hankinta

Liikesalaisuuden hankinta katsotaan lailliseksi, jos se saadaan jollakin seuraavista tavoista:

 • itsenäinen keksiminen tai luominen
 • sellaisen tuotteen tai esineen havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai testaaminen, joka on asetettu yleisön saataville tai joka on laillisesti sellaisen tiedon hankkijan hallussa, jota ei koske oikeudellisesti pätevä velvoite rajoittaa liikesalaisuuden hankintaa
 • työntekijöiden tai työntekijöiden edustajien tiedonsaantia ja heidän kuulemistaan koskevan oikeuden käyttö unionin oikeuden sekä kansallisten lakien tai käytäntöjen mukaisesti
 • mikä tahansa muu käytäntö, joka vallitsevissa olosuhteissa on rehellisten kaupallisten käytäntöjen mukainen.

Liikesalaisuuden hankintaa, käyttöä ja ilmaisemista on pidettävä laillisena myös silloin, kun tällaista hankintaa, käyttöä ja ilmaisemista edellytetään tai se sallitaan unionin oikeudessa tai kansallisessa laissa.

Laiton hankinta, käyttö tai ilmaiseminen

Liikesalaisuuden hankintaa ilman liikesalaisuuden haltijan suostumusta on pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu seuraavin keinoin:

 • luvaton pääsy liikesalaisuuden haltijan laillisessa määräysvallassa oleviin asiakirjoihin, esineisiin, materiaaleihin, aineisiin tai sähköisiin tiedostoihin tai niiden anastus tai kopioiminen
 • mikä tahansa muu toimintatapa, jonka katsotaan vallitsevissa olosuhteissa olevan vastoin rehellisiä kaupallisia käytäntöjä.

Liikesalaisuuden käyttöä tai ilmaisemista ilman omistajan suostumusta on pidettävä laittomana seuraavissa tilanteissa:

 • kyseinen henkilö on hankkinut liikesalaisuuden laittomasti
 • kyseinen henkilö rikkoo luottamuksellisuutta koskevaa sopimusta tai muuta velvollisuutta olla ilmaisematta liikesalaisuutta
 • kyseinen henkilö rikkoo sopimusvelvoitetta tai muuta velvoitetta, joka koskee liikesalaisuuden käytön rajoittamista.

Liikesalaisuuden hankintaa, käyttöä tai ilmaisemista on pidettävänä laittomana myös, kun henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että liikesalaisuus oli saatu suoraan tai välillisesti toiselta henkilöltä, joka käytti liikesalaisuutta laittomasti tai oli ilmaissut sen laittomasti.

Poikkeukset

Direktiivissä edellytetään, että toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen määräämistä koskeva menettely hylätään, jos liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö tai ilmaiseminen on tapahtunut jostakin seuraavista syistä:

 • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, sellaisina kuin niistä määritellään perusoikeuskirjassa, koskevan oikeuden käyttö, mukaan lukien tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden kunnioittaminen
 • väärinkäytöksen taikka väärän tai laittoman toiminnan paljastaminen edellyttäen, että tarkoituksena oli suojata yleistä etua
 • työntekijät ovat ilmaisseet liikesalaisuuden edustajilleen edellyttäen, että tällainen ilmaiseminen oli tarpeen kyseisten tehtävien hoitamiseksi
 • unionin oikeudessa tai kansallisessa laissa tunnustetun oikeutetun edun suojaaminen.

Toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot

EU-maiden on säädettävä toimenpiteistä, menettelyistä ja oikeussuojakeinoista, joilla varmistetaan yksityisoikeudellisen oikeussuojan* saatavuus liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, käytön ja ilmaisemisen uhreille.

Direktiivissä edellytetään, että toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • ne ovat oikeudenmukaisia, tehokkaita ja varoittavia
 • ne eivät saa olla tarpeettoman monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viiveisiin.

Vaatimusten vanhentumisaika ei saa ylittää kuutta vuotta.

Liikesalaisuuden haltijat voivat turvautua oikeussuojakeinoihin* kyseisen liikesalaisuuden laittoman hankinnan, käytön tai ilmaisemisen tapauksessa, mukaan lukien seuraavat:

 • vahingonkorvauksen määrääminen
 • kiellot, joilla estetään vastaajaa käyttämästä tai ilmaisemasta liikesalaisuutta, ja
 • loukkaavien tavaroiden takaisinveto markkinoilta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 5. heinäkuuta 2016 alkaen. EU-maiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 9. kesäkuuta 2018 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Yksityisoikeudellinen oikeussuoja: syntyneen oikeudellisen vahingon korjaaminen, hyvittäminen tai korvaaminen. Keinoja voivat olla korvaus syntyneestä haitasta tai aiheutuneista vaurioista, takaisinperintä tai vahingoista maksettava hyvitys.

Oikeussuojakeinot: tavat, joilla tuomioistuin huolehtii oikeuden toteutumisesta, kuten seuraamusten määrääminen tai muun oikeuden määräyksen tekeminen päätöstensä noudattamiseksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1–18)

Viimeisin päivitys: 22.11.2016

Alkuun