Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2365

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys

Mene tiivistelmien pääsivulle

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2015/2365 arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella lisätään tiettyjen finanssimarkkinoiden toimien, kuten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien* ja vakuuksien* uudelleenkäytön* läpinäkyvyyttä, jotta niitä voidaan valvoa ja tunnistaa riskit.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa vahvistetaan EU-säännöt, joiden mukaisesti arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot toimitetaan kauppatietorekistereihin ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia* koskevat tiedot ilmoitetaan sijoittajille yhteissijoitusyrityksissä. Lisäksi siinä asetetaan läpinäkyvyyttä koskevat vähimmäisedellytykset, jotka vakuuksien uudelleenkäytössä mukana olevien osapuolien on täytettävä.

Raportointi

 • Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolten on toimitettava tekemiään arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja niiden muuttamista tai päättymistä koskevat tiedot Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteröimään tai tämän asetuksen mukaisesti tunnustettuun keskustietokantaan eli kauppatietorekisteriin.
 • Tiedot on ilmoitettava viimeistään rahoitustoimen tekemistä, muuttamista tai päättymistä seuraavana työpäivänä.
 • Vastapuolten on pidettävä kirjaa kaikista arvopapereilla toteuttamistaan rahoitustoimista sekä niiden muuttamisesta tai päättymisestä vähintään viiden vuoden ajan rahoitustoimen päättymisen jälkeen.

Tässä yhteydessä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on laadittava

 • teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään erityyppisistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista tehtäviä ilmoituksia koskevat tiedot,
 • teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään, missä muodossa ja kuinka usein tiedot on ilmoitettava erityyppisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta.

Euroopan komissio hyväksyy kyseiset tekniset standardit.

Läpinäkyvyys sijoittajia kohtaan

 • Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajien on annettava säännöllisissä katsauksissa yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten ne käyttävät arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia, jotta sijoittavat saisivat riittävästi tietoa niiden käyttöön liittyvistä riskeistä.
 • Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen arvopapereilla toteutettaviin sijoitustoimiin ja kokonaistuoton vaihtosopimuksiin liittyvästä sijoituspolitiikasta olisi ilmoitettava selkeästi sopimuksen laatimista edeltävissä asiakirjoissa

Uudelleenkäytön läpinäkyvyys

 • Asetuksella pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä vakuudeksi annettujen rahoitusvälineiden uudelleenkäytön laajuuden ja siihen konkurssin yhteydessä liittyvien riskien suhteen asettamalla vähimmäistason tiedonantovaatimukset.
 • Uudelleenkäyttö saa tulla kyseeseen vain kun
  • riskeistä ja seuraamuksista on nimenomaista tietoariskeistä ja seuraamuksista , joita siihen voi liittyä
  • vakuuden asettava vastapuoli antaa nimenomaisen suostumuksensa ja
  • kun vakuudet siirretään vakuuden asettavan vastapuolen tililtä.

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö

 • Toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja erityisesti havaitakseen ja korjatakseen tämän asetuksen rikkomiset. Toimijoiden, joilla on pääsy kauppatietorekistereihin tallennettuihin tietoihin (esim. valvontaviranomaiset, kuten Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan pankkiviranomainen) sekä asianomaisten Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten on myös tehtävä tiivistä yhteistyötä tiettyjen ehtojen mukaisesti.
 • Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä pyynnöstä tehdä yhteistyötä tai vaihtaa tietoja poikkeuksellisissa olosuhteissa.
 • Kaikkia saatuja, vaihdettuja tai siirrettyjä luottamuksellisia tietoja koskee salassapitovelvollisuus.

Suhteet muihin kuin EU-maihin

 • Asetuksella myönnetään Euroopan komissiolle valta arvioida muiden kuin EU-maiden sääntöjä kauppatietorekistereiden tunnustamiseksi muissa kuin EU-maissa ja päällekkäisten tai ristiriitaisten vaatimusten välttämiseksi.
 • Arvopaperimarkkinaviranomaisen on julkaistava verkkosivuillaan luettelo tunnustetuista kauppatietorekistereistä.

Seuraamukset

EU-maiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valta määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Seuraamuksien on täytettävä tietyt keskeiset vaatimukset, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

 • seuraamusten ja toimenpiteiden osoittaminen niiden kohteena oleville
 • kriteerit, jotka on otettava huomioon seuraamusta tai toimenpidettä sovellettaessa
 • seuraamusten ja toimenpiteiden julkaiseminen
 • keskeiset seuraamusten määräämistä koskevat valtuudet
 • hallinnollisten taloudellisten seuraamusten suuruus.

Edistys

Komissio antaa 36 kuukauden kuluessa sen hyväksymien teknisten sääntelystandardien voimaantulopäivästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen. Kertomus käsittelee velvoitteiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta, ja siinä esitetään mahdollisesti asianmukaisia ehdotuksia.

Komission on annettava 13. lokakuuta 2017 mennessä myös kertomus siitä, miten kansainvälisessä työskentelyssä on edistytty arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien riskien lieventämiseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 12. tammikuuta 2016 alkaen, mutta siinä vahvistetaan seuraava asteittainen täytäntöönpanoprosessi:

 • Tietojen ilmoittaminen kauppatietorekisteriin: Toimijan tyypistä riippuen (esim. pankki, sijoituspalveluyritys tai keskusvastapuoli) kauppatietorekisteriin ilmoittaminen alkaa eri vaiheissa 12–21 kuukautta arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimien teknisten standardien hyväksymisen jälkeen.
 • Rahastojen ilmoittaminen: EU:n rahastoihin olisi sovellettava määräaikaiskatsauksia koskevia vaatimuksia 13. tammikuuta 2017 alkaen. Kaikkien uusien sijoitusrahastojen on ilmoitettava arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten käytöstä sopimuksen laatimista edeltävissä asiakirjoissa 12. tammikuuta 2016 alkaen, ja olemassa olevien rahastojen on muutettava niitä 13. heinäkuuta 2017 mennessä.
 • Vakuuksien uudelleenkäytön läpinäkyvyys: Uudelleenkäyttöä koskevia sääntöjä on sovellettava 12. heinäkuuta 2016 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy lehdistötiedotteesta Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

Keskeiset termit määritellään yksityiskohtaisesti asetuksen (EU) 2015/2365 3 artiklassa.

* Arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi: tällä voidaan tarkoittaa useita rahoitustoimia, kuten

 • takaisinostotransaktio (kun yksi osapuoli myy arvopaperin, eli omaisuuserän, joka voi olla esim. osake tai joukkovelkakirjalaina, ja sitoutuu ostamaan sen takaisin tulevaisuudessa maksamalla alkuperäisen summan sekä tuottoprosentin rahasummalle)
 • tilanne, jossa lainaava vastapuoli lainaa arvopapereita maksusta ja saa vastineeksi rahoitusvälineitä tai käteisvaroja asiakkailta tai vastapuolilta
 • osto-myynti-transaktio tai myynti-osto-transaktio ja
 • vakuudellinen limiittiluotonanto (esimerkiksi kun vastapuoli myöntää luottoa, joka liittyy arvopapereiden ostamiseen, myyntiin, hallussapitoon tai kaupankäyntiin niillä; vakuudelliseen limiittiluotonantoon eivät kuulu muut lainat, joiden vakuutena on arvopaperivakuus).

* Vakuus: takuu, jonka luotonottaja antaa luotonantajalle taatakseen lainansa.

* Uudelleenkäyttö: vastaanottavan vastapuolen vakuusjärjestelyssä saamien rahoitusvälineiden käyttö sen omissa nimissä ja omaan lukuun tai toisen vastapuolen lukuun. Tällainen käyttö koostuu omistusoikeuden siirtämisestä tai määräämisoikeuden käyttämisestä.

* Kokonaistuoton vaihtosopimus: rahoitussopimus, jossa siirretään sekä omaisuuserän (eli rahoitusvälineen, kuten osake tai hyödyke, johon johdannaissopimuksen hinta perustuu) luottoriski (eli luotonottajan kyky maksaa laina takaisin) että markkinariski.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1–34)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1–59)

Asetukseen (EY) N:o 648/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 06.06.2016

Alkuun