Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0024

Veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perintä

Veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perintä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2010/24/EU keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on torjua veropetoksia varmistamalla, että EU-maat tekevät tiiviimpää yhteistyötä (niiden on autettava toisiaan) toisessa EU-maassa kannettaviin veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Tätä direktiiviä sovelletaan saataviin, jotka liittyvät
 • EU-maiden oli ilmoitettava Euroopan komissiolle viimeistään 20. toukokuuta 2010 asiassa toimivaltainen kansallinen viranomainen tai viranomaiset, jotta ne voidaan julkaista EU:n virallisessa lehdessä. Jokaisen toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä keskusyhteysvirasto, joka vastaa yhteydenpidosta muihin EU-maihin tällä alalla.

Tietojen pyytäminen

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tälle avunantoa pyytävälle viranomaiselle sen saatavien perinnässä olennaiset tiedot, paitsi jos

 • pyynnön vastaanottava viranomainen ei voisi hankkia kyseisiä tietoja pyynnön vastaanottavassa EU-maassa syntyvien samankaltaisten saatavien perimiseksi
 • tiedot paljastaisivat kaupallisen tai teollisen salaisuuden taikka ammattisalaisuuden
 • tietojen luovuttaminen saattaisi vaarantaa pyynnön vastaanottavan EU-maan turvallisuuden tai olla sen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asiakirjojen tiedoksiantoa koskeva pyyntö

 • Saataviin liittyvien asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava vastaanottajalle tiedoksi kaikki asiakirjat, jotka ovat peräisin avunantoa pyytävästä EU-maasta ja jotka liittyvät saatavaan tai sen perintään.
 • Tiedoksiantoa koskevaan pyyntöön on liitettävä olennaiset tiedot, kuten vastaanottajan nimi ja osoite, tiedoksiannon tarkoitus, kuvaus saatavan luonteesta ja määrästä sekä asiakirjoista vastaavan viraston ja sen viraston yhteystiedot, josta voi saada lisätietoja.

Perintämenettelyt

 • Ennen kuin avunantoa pyytävä viranomainen esittää perintäpyynnön, on sovellettava käytettävissä olevia asianmukaisia perintämenettelyjä, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita
  • jos on selvää, että avunantoa pyytävässä EU-maassa ei ole riittävästi tai lainkaan perittäviä varoja, mutta asianomaisella henkilöllä on tarvittavat varat pyynnön vastaanottavassa EU-maassa
  • jos menettelyjen käyttö aiheuttaisi suhteettoman suuria vaikeuksia.
 • Perintäpyynnön mukana on oltava yhdenmukainen asiakirja, joka mahdollistaa täytäntöönpanon pyynnön vastaanottavassa EU-maassa.
 • Pyynnön vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä samankaltaisiin veroihin tai maksuihin liittyviin saataviin sovellettavissa pyynnön vastaanottavan EU-maan laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä annettua toimivaltaa ja niissä säädettyjä menettelyjä. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että vastaanottavassa EU-maassa ei kanneta samoja tai samankaltaisia veroja tai maksuja, sen on käytettävä henkilökohtaisesta tulosta kannettaviin veroihin sovellettavia sääntöjä.

Riidat

 • Saatavaa, alkuperäistä asiakirjaa tai yhdenmukaista asiakirjaa, joka mahdollistaa täytäntöönpanon, ja avunantoa pyytävän viranomaisen suorittaman tiedoksiannon pätevyyttä koskevat riidat kuuluvat avunantoa pyytävän EU-maan toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan. Pyynnön vastaanottavan EU-maan toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tiedoksiannon pätevyyttä koskevat riidat on käsiteltävä tämän EU-maan toimivaltaisessa elimessä.
 • Avunantoa pyytävä viranomainen voi pyytää perimään riitautetun saatavan. Jos riitautus ratkaistaan velallisen hyväksi, avunantoa pyytävä viranomainen on velvollinen maksamaan takaisin kaikki perityt määrät sekä mahdolliset korvaukset.

Perintää koskevan avunantopyynnön muuttaminen tai peruuttaminen

Avunantoa pyytävän viranomaisen on ilmoitettava pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle viipymättä perintäpyyntönsä muutoksista tai pyynnön peruuttamisesta sekä mainittava muutosten tai peruuttamisen syyt.

Turvaamistoimia koskeva pyyntö

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on avunantoa pyytävän viranomaisen pyynnöstä ja kansallisen lainsäädäntönsä sen salliessa toteutettava turvaamistoimia saatavan perinnän varmistamiseksi, jos saatava tai asiakirja, joka mahdollistaa täytäntöönpanon avunantoa pyytävässä EU-maassa, on riitautettu pyynnön esittämishetkellä.

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen velvoitteiden rajoitukset

Pyynnön vastaanottava viranomainen ei ole velvollinen antamaan apua, jos

 • saatavan perintä aiheuttaisi vakavia taloudellisia tai sosiaalisia vaikeuksia pyynnön vastaanottavassa EU-maassa
 • alkuperäinen avunantopyyntö esitetään yli viisi vuotta vanhojen saatavien osalta
 • saatavien kokonaismäärä on alle 1 500 euroa.

Yleiset säännöt

 • Tämän direktiivin nojalla luovutettuja tietoja ja asiakirjoja koskee salassapitovelvollisuus, minkä vuoksi niitä on suojeltava ne vastaanottaneen EU-maan asiaa koskevan lainsäädännön nojalla.
 • Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 2008/55/EY 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen. Viittaukset kumottuun direktiiviin katsotaan viittauksiksi tähän direktiiviin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 20. huhtikuuta 2010 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 2011 mennessä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2010/24/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (EUVL L 84, 31.3.2010, s. 1–12)

Viimeisin päivitys: 30.10.2017

Alkuun