Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0098

EU:n jätehuoltolaki

EU:n jätehuoltolaki

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/98/EY jätteistä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä luodaan EU:ta varten jätteenkäsittelyn oikeudellinen kehys, jonka tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä korostamalla asianmukaisen jätehuollon, jätteiden hyödyntämisen ja kierrätystekniikan tärkeyttä luonnonvaroihin kohdistuvien paineiden vähentämiseksi ja luonnonvarojen käytön parantamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Direktiivillä otetaan käyttöön jätehierarkia: ehkäiseminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, muu hyödyntäminen, kuten energiana, sekä loppukäsittely.
  • Direktiivissä vahvistetaan saastuttaja maksaa -periaate, jonka mukaan jätteen alkuperäisen tuottajan on maksettava jätteenkäsittelystä aiheutuvat kulut.
  • Direktiivillä otetaan käyttöön laajennetun tuottajan vastuun käsite. Tähän voi kuulua valmistajien velvollisuus ottaa vastaan ja loppukäsitellä palautetut käytetyt tuotteet.
  • Jätteet ja sivutuotteet* erotetaan direktiivissä toisistaan.
  • Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei se vaaranna vettä, ilmaa, maaperää, kasveja tai eläimiä, aiheuta melu- tai hajuhaittoja eikä vahingoita maaseutua tai erityistä merkitystä omaavia kohteita.
  • Jätteen tuottajien tai haltijoiden on itse käsiteltävä jäte tai annettava se virallisesti tunnustettujen toimijoiden käsiteltäväksi. Näillä on oltava lupa, ja niiden toimintaa on valvottava määräajoin.
  • Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on laadittava jätehuoltosuunnitelmia ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia.
  • Vaarallisiin jätteisiin, jäteöljyihin ja biojätteeseen sovelletaan erityisiä vaatimuksia.
  • Direktiivissä asetetaan kierrätykselle ja jätteiden hyödyntämiselle vuoteen 2020 mennessä saavutettavat tavoitteet, jotka koskevat talousjätettä (50 prosenttia) sekä rakennus- ja purkujätettä (70 prosenttia).
  • Lainsäädäntöä ei sovelleta tietyntyyppisiin jätteisiin, kuten radioaktiivisiin alkuaineisiin, käytöstä poistettuihin räjähteisiin, ulosteisiin, jätevesiin ja eläinten ruhoihin.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 12. joulukuuta 2008 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 12. joulukuuta 2010.

KESKEISET TERMIT

* Sivutuote syntyy tuotantoprosessissa olematta kyseisen prosessin päätarkoitus. Sitä on voitava käyttää prosessin jälkeen, toisin kuin jätettä. Direktiivin nojalla Euroopan komissio voi määrittää perusteet, jotka aineiden on täytettävä, jotta niitä voidaan pitää sivutuotteina eikä jätteenä.

TAUSTAA

Jätteiden syntyminen oli aiemmin taloudellisen toiminnan sekä kasvun väistämätön ja valitettava sivutuote. Nykyaikaisen tekniikan ja huolellisen jätehuollon avulla tämä kiertokulku voidaan keskeyttää.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Direktiiviin 2008/98/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2014/955/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44–86)

Komission direktiivi (EU) 2015/1127, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2015, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta (EUVL L 184, 11.7.2015, s. 13–15). Katso oikaisu.

Viimeisin päivitys: 24.02.2016

Alkuun