EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0126

Liikenneturvallisuus: ajokortit

Liikenneturvallisuus: ajokortit

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2006/126/EY ajokorteista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä säädetään seuraavaa.

 • Se auttaa parantamaan liikenneturvallisuutta: direktiivissä otetaan käyttöön uusi mopoille tarkoitettu ajokorttiluokka ja sitä edeltävä pakollinen teoriakoe sekä portaittainen ajolupa tehokkaampiin moottoripyöriin. Siinä täsmennetään kokeeseen liittyviä vaatimuksia. Ammattikuljettajien on käytävä lääkärintarkastuksessa viiden vuoden välein. Direktiivissä otetaan käyttöön kuljettajantutkinnon vastaanottajien pätevyyttä ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset.
 • Se helpottaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta: direktiivissä otetaan käyttöön eurooppalaisen ajokortin malli ja perustetaan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden välinen ajokortteja koskeva tietojenvaihtoverkosto, jolla yksinkertaistetaan ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen edellyttämää hallinnollista työtä.
 • Sillä vähennetään mahdollisuuksia petoksiin: uudessa ajokortissa on mikrosiru, johon on tallennettu korttiin painetut tiedot. Direktiivin mukaisen auto- ja moottoripyöräajokortin voimassaolon rajoittaminen 10–15 vuoteen mahdollistaa turvaominaisuuksien ja kortin haltijan tietojen säännöllisen päivittämisen. Direktiivissä säädetään myös uudesta sähköisestä verkostosta, jolla pyritään helpottamaan viestintää ajokorttien tarkastuksista vastaavien kansallisten viranomaisten välillä.

Ajokorttien vastavuoroinen tunnustaminen

EU:n jäsenvaltioissa myönnetyt ajokortit on tunnustettava vastavuoroisesti. Ajokorttiluokat ovat seuraavat:

 • AM-luokka – kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h, sekä kevyet nelipyörät
 • A1-luokka – kevyet moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja enimmäisteho 11 kW
 • A2-luokka – moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW
 • A-luokka – raskaat moottoripyörät ilman tehorajoituksia
 • B-luokka – ajoneuvot, joiden paino on enintään 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi istuimet enintään kahdeksalle matkustajalle
 • BE-luokka – B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu, jonka paino on enintään 3 500 kg
 • B1-luokka (valinnainen) – nelipyörät
 • C1-luokka – tavarankuljetusajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu enintään kahdeksalle matkustajalle
 • C1E-luokka – C1- tai B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu; ajoneuvoyhdistelmän massa on enintään 12 000 kg
 • C-luokka – tavarankuljetusajoneuvot, joiden paino on yli 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi istuimet enintään kahdeksalle matkustajalle
 • CE-luokka – C-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu
 • D1-luokka – matkustajienkuljetusajoneuvot, jotka on valmistettu kuljettamaan enintään 16 matkustajaa ja joiden pituus on enintään 8 m
 • D1E-luokka – D1-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu
 • D-luokka – matkustajienkuljetusajoneuvot, jotka on valmistettu yli kahdeksalle matkustajalle
 • DE-luokka – D-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty raskas perävaunu
 • kevyt perävaunu, jonka paino on enintään 750 kg, voidaan kytkeä B-, C1-, C-, D1- ja D-luokan ajoneuvoihin.

Näitä ja EU:n jäsenmaiden ennen tätä direktiiviä myöntämiä ajokorttiluokkia koskeva vastaavuustaulukko on esitetty päätöksessä(EU) 2016/1945.

Ajokorttien myöntämisedellytykset

 • Ajokortissa on mainittava, millä edellytyksillä sen haltija saa kuljettaa ajoneuvoa. Jos ajokortin haltija on oikeutettu kuljettamaan ainoastaan tietyntyyppisiä tai tietyllä tavalla varustettuja ajoneuvoja, tämä on ilmoitettava ajokortissa erityisellä koodilla.
 • Ajokorttien antamiseen sovelletaan myös seuraavia ehtoja:
  • C1-, C-, D1- ja D-luokan ajokortteja myönnetään vain kuljettajille, joilla jo on oikeus kuljettaa B-luokan ajoneuvoja
  • BE-, C1E-, CE-, D1E- ja DE-luokan ajokortteja myönnetään ainoastaan kuljettajille, joilla jo on oikeus kuljettaa B-, C1-, C-, D1- tai D-luokkien ajoneuvoja.
 • Ajokorttien antamiseen sovelletaan seuraavia alaikärajoja:
  • 16 vuotta AM- ja A1-alaluokissa (kevyet moottoripyörät) ja B1-alaluokan kolmi- ja nelipyöräisissä moottoripyörissä
  • 18 vuotta A2-, B-, BE-, ja C1-luokissa
  • 21 vuotta C-, CE-, D1- ja D1E-luokissa
  • 24 vuotta D- ja DE-luokissa.
 • EU:n jäsenvaltiot voivat nostaa tai laskea alaikärajaa tiettyyn rajaan saakka joidenkin ajoneuvoluokkien osalta.
 • EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että tulevilla kuljettajilla on moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavat teoreettiset tiedot, ajotaito ja ajotapa. Tämä todetaan kokeessa, johon kuuluu
  • teoriakoe
  • ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe.

Kuljettajantutkinnon vastaanottajat

 • Kuljettajantutkinnon vastaanottajien on täytettävä ajotaitoa ja ajotapaa koskevaa koetta koskevat vähimmäisvaatimukset.
 • Heitä koskee laadunvarmistusjärjestelmä ja heidän on osallistuttava säännölliseen jatkokoulutukseen.

Muutokset COVID-19-pandemian puhkeamisen jälkeen

 • Joissakin jäsenvaltioissa 1. helmikuuta 2020 mennessä tapahtuneen covid-19-pandemian puhkeamisen aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista aiheutuvien ajokortin uusimiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi asetuksella (EU) 2020/698 pidennetään tiettyjen ajokorttien voimassaoloaikaa seitsemällä kuukaudella niiden viimeisestä voimassaolopäivästä tieliikenteen jatkuvuuden varmistamiseksi.
 • Jos EU:n jäsenvaltio katsoo, että ajokorttien uusiminen ei todennäköisesti ole käytännössä mahdollista 31. elokuuta 2020 jälkeen EU-maan covid-19-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi, sen on esitettävä Euroopan komissiolle 1. elokuuta 2020 mennessä perusteltu pyyntö määräaikojen pidentämiseen.
 • Covid-19-kriisin jatkumisen johdosta asetuksella 2021/267 säädetään toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä ja tiettyjen asetuksessa (EU) 2020/698 tarkoitettujen ajanjaksojen pidentämistä. Toimenpiteet on kuvattu alla.
  • Ajokorttien, joiden voimassaoloaika päättyy 1 päivän syyskuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, voimassaoloaikaa olisi pidennettävä 10 kuukaudella niiden viimeisestä voimassaolopäivästä.
  • Ajokorttien voimassaoloaika, joka asetusta (EU) 2020/698 soveltaen olisi muutoin päättynyt tai muutoin päättyisi 1 päivän syyskuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, on katsottava pidennetyksi tai pidennetyn kuudella kuukaudella tai 1 päivään heinäkuuta 2021 saakka sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.
  • Jos jäsenvaltio katsoo, että ajokorttien uusiminen ei todennäköisesti ole käytännössä mahdollista tehdä 30 päivän kesäkuuta 2021 jälkeen jäsenvaltion covid-19:n leviämisen estämiseksi tai rajoittamiseksi toteuttamien toimenpiteiden vuoksi, se voi esittää perustellun pyynnön luvan saamiseksi yllä mainitun määräajan pidentämiselle. Pyyntö voi koskea jaksoa 1. syyskuuta 2020 – 30. kesäkuuta 2021 tai kymmenen kuukauden jaksoa tai molempia. Se on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2021.
  • Jos vaatimukset täyttyvät ja pyydetty pidennys ei aiheuta kohtuuttomia riskejä, jotka liittyvät liikenneturvallisuuteen, komissio voi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle luvan myöntää pidennyksen. Pidennys on rajoitettava siten, että se vastaa ajanjaksoa, jona uusien katsastusten järjestäminen ei todennäköisesti ole käytännössä mahdollista, eikä se saa ylittää kuutta kuukautta. Tätä koskeva komission päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
  • Jos jäsenvaltion ei tarvitse soveltaa toimenpiteitä, joista on säädetty asetuksessa (EU) 2021/267, sen olisi ilmoitettava tästä komissiolle 3 päivään maaliskuuta 2021 mennessä. Komission on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja julkaistava ilmoitus virallisessa lehdessä. Tässä tilanteessa jäsenvaltio ei saa estää rajatylittävää toimintaa, jota toteuttaa sellainen talouden toimija tai henkilö, joka on laskenut näiden poikkeuksellisten toimenpiteiden varaan toisessa jäsenvaltiossa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

 • Sitä on sovellettu 19. tammikuuta 2007 alkaen, ja se oli saatettava osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 19. tammikuuta 2011 mennessä.
 • Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin säännöksiä 19. tammikuuta 2013 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) (EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18–60)

Direktiiviin 2006/126/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/267, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, covid-19-kriisin jatkumisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä, tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla ja tiettyjen asetuksessa (EU) 2020/698 tarkoitettujen ajanjaksojen pidentämistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 60, 22.2.2021, s. 1–20)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/698, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, covid-19:n leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla (EUVL L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Komission päätös(EU) 2016/1945, annettu 14 päivänä lokakuuta 2016, ajokorttiluokkien vastaavuuksista (EUVL L 302, 9.11.2016, s. 62–162)

Komission asetus (EU) N:o 575/2014, annettu 27 päivänä toukokuuta 2014, tallennusvälineen (mikrosiru) sisältäviä ajokortteja koskevista teknisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 383/2012 muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 47–49)

Komission asetus (EU) N:o 383/2012, annettu 4 päivänä toukokuuta 2012, tallennusvälineen (mikrosiru) sisältäviä ajokortteja koskevista teknisistä vaatimuksista (EUVL L 120, 5.5.2012, s. 1–11)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 07.07.2021

Alkuun