EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0054

Miesten ja naisten yhdenvertaisuus työmarkkinoilla

Miesten ja naisten yhdenvertaisuus työmarkkinoilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2006/54/EY miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Tämän direktiivin tarkoituksena on yhdistää useita tasa-arvoa koskevia direktiivejä yhdeksi tekstiksi ja tällä tavoin yksinkertaistaa, nykyaikaistaa ja parantaa Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöä miesten ja naisten yhdenvertaisesta kohtelusta työllisyysasioissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Miesten ja naisten tasa-arvo on EU:n oikeuden perusperiaate, jota sovelletaan kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla, myös työelämässä.

Yhdenvertaisuus työssä ja työoloissa

Direktiivillä kielletään naisten ja miesten välinen välitön* tai välillinen syrjintä*, joka koskee

 • työhönottoa, työpaikan saantia tai itsenäisen ammatinharjoittamisen aloittamista koskevia perusteita
 • työoloja ja työehtoja, myös palkkaus- ja irtisanomisehtoja
 • mahdollisuuksia saada ammatillista koulutusta ja edetä uralla
 • mahdollisuuksia liittyä työntekijä- tai työnantajajärjestöihin.

Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklassa kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä, joka koskee samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavaa palkkaa. Tätä periaatetta sovelletaan myös palkan määrittämisessä käytettäviin työtehtävien luokittelujärjestelmiin.

Naisten ja miesten erilainen kohtelu voi kuitenkin olla poikkeustapauksissa perusteltua työtehtävien luonteen perusteella, jos tällaiset menettelyt ovat oikeutettuja ja oikeasuhteisia.

EU:n jäsenvaltioiden on kannustettava työnantajia torjumaan (sekä välitöntä että välillistä) sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja erityisesti häirintää* ja sukupuolista häirintää*.

Yhdenvertaisuus sosiaalisessa suojelussa

Naisia ja miehiä kohdellaan yhdenvertaisesti ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä ja varsinkin

 • niiden soveltamisalan ja niiden piiriin pääsyä koskevien edellytysten osalta
 • sosiaaliturvamaksujen osalta
 • etuuksien laskentaperusteiden osalta, mukaan luettuina etuuksiin olevan oikeuden kestoa ja jatkumista koskevat edellytykset.

Tätä periaatetta sovelletaan koko työssä olevaan väestöön ja myös

 • itsenäisiin ammatinharjoittajiin, joiden osalta EU:n jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää erilaisesta kohtelusta eläkeiän suhteen
 • henkilöihin, joiden työnteko on keskeytynyt sairauden, tapaturman tai muunlaisen kuin vapaaehtoisen työttömyyden vuoksi
 • työnhakijoihin, eläkkeellä oleviin ja työkyvyttömiin työntekijöihin ja näiden työntekijöiden edunsaajiin.

Äitiys-, isyys- ja adoptiovapaa

Äitiys-, isyys- tai adoptiovapaan loputtua työntekijöillä on oikeus

 • palata työhönsä tai vastaavaan toimeen työehdoilla, jotka eivät ole heille aikaisempia epäedullisemmat
 • saada itselleen ne työehtojen parannukset, joihin heillä olisi ollut oikeus poissaolonsa aikana.

Oikeuksien puolustaminen

EU:n jäsenvaltioiden on otettava syrjinnän kohteeksi joutuneita työntekijöitä varten käyttöön oikeuskeinoja, kuten sovittelu- ja oikeusmenettelyjä. Jäsenvaltioiden on myös ryhdyttävä toimeen suojellakseen työntekijöitä ja heidän edustajiaan työnantajan taholta tulevalta epäsuotuisalta kohtelulta, joka johtuu reagoinnista yrityksessä esitettyyn valitukseen tai johonkin oikeudelliseen menettelyyn.

Niiden on myös otettava käyttöön seuraamusjärjestelyjä ja tarjottava mahdollisuuksia saada hyvitystä tai korvausta kärsitystä vahingosta.

Oikeudenkäynneissä todistustaakka jaetaan syrjintäkantelun tekijän ja syrjinnästä syytetyn kesken. Jos kantelija esittää tuomioistuimelle tosiseikkoja, joiden vuoksi voidaan olettaa, että syrjintää tapahtuu (esim. kaikilla yrityksen naisilla on miehiä matalammat palkat), syrjinnästä syytetyn on osoitettava, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole rikottu (esim. työntekijät tekevät erilaisia työtehtäviä tai työskentelevät osa-aikaisesti).

Yhdenvertaisen kohtelun edistäminen

EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä elimiä, joiden tehtävänä on edistää ja analysoida yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja valvoa sen toteutumista sekä seurata lainsäädännön noudattamista ja tarjota riippumatonta apua syrjinnän uhreille.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15. elokuuta 2006 alkaen. Direktiivi oli saatettava osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 15. elokuuta 2008 mennessä.

TAUSTAA

Ks. lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Välitön syrjintä. Tilanne, jossa henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.
Välillinen syrjintä. Tilanne, jossa näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan muuhun sukupuoleen verrattuna (paitsi jos kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on puolueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia).
Häirintä. Tilanne, jossa ilmenee henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan kyseisen henkilön arvoa ja tällä tavoin luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
Sukupuolinen häirintä. Tilanne, jossa ilmenee ei-toivottua sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan sukupuolista käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23–36).

Viimeisin päivitys: 03.02.2022

Alkuun