Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0122

Säteily umpilähteistä – altistumisen ehkäisy (vuoteen 2018 asti)

Tämä tiivistelmä on arkistoitu eikä sitä enää päivitetä. Mahdolliset päivitykset ks. 'Turvallisuutta koskevien perusnormien asettaminen ionisoivasta säteilystä suojelemiseksi (vuodesta 2018)' , 'Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat (vuodesta 2018)' .

Säteily umpilähteistä – altistumisen ehkäisy (vuoteen 2018 asti)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2003/122/Euratom – perusnormit säteilyltä suojaamiseksi

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä tiukennetaan ”radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden” käsittelyyn liittyviä sääntöjä. Sillä myös yhdenmukaistetaan EU:n laajuista lähestymistapaa.

”Radioaktiivista ainetta sisältävät umpilähteet” ovat pieniä määriä radioaktiivista materiaalia, joka on:

pysyvästi suljettuna kapseliin tai

sidoksissa muuhun kuin radioaktiiviseen materiaaliin

vuotojen/aineen leviämisen estämiseksi.

Niillä on monia käyttötarkoituksia (esim. lääketiede, tutkimukset ja teollisuus).

Direktiivi koskee korkea-aktiivisia radioaktiivista ainetta sisältäviä umpilähteitä (HASS).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lähteitä, jotka on hylätty, kadotettu tai unohdettu jonnekin (tai lähteitä, joita on siirretty ilman asianmukaista lupaa) sanotaan ”isännättömiksi lähteiksi”.

Isännättömät lähteet voivat olla terveysriski. Direktiivillä pyritään vähentämään tätä riskiä.

Siinä pyydetään EU-mailta seuraavia toimenpiteitä:

selkeyttämään, kuka on vastuussa isännättömien lähteiden talteenotosta

perustamaan järjestelmiä, joilla voidaan havaita isännättömiä lähteitä (esim. metalliromuttamoissa)

järjestämään kampanjoita isännättömien lähteiden talteen ottamiseksi

kouluttamaan työntekijöitä käsittelemään lähteitä turvallisesti.

Lähteiden haltijoiden säännöt

Haltijoiden on pidettävä kirjaa kaikista vastuullaan olevista lähteistä. Niissä on mainittava:

sijainti

tiedot siirroista (sijainti ja/tai vastuu)

tunnusmerkinnät.

Niiden on myös:

tarkistettava lähteen kunto säännöllisesti

tehtävä testejä (esim. vuototestit) kansainvälisten standardien mukaisesti

estettävä katoaminen, varkaus ja luvaton käyttö (ja kerrottava viranomaisille, jos niin käy)

tarjottava työntekijöille säteilysuojelukoulutusta

tiedotettava viranomaisille, jos joku on altistunut säteilylle.

EU-maiden velvollisuudet:

toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen direktiivin toimeenpanemiseksi

ennakkolupajärjestelmän perustaminen korkea-aktiivisia lähteitä käyttäville laitteille

sen varmistaminen, että haltijoilla on käytössään turvallisuussäännöt ja että ne voivat maksaa uudelleenkäytöstä tai hävittämisestä

siirtojen jäljitysjärjestelmän luominen

rahoituksen varmistaminen isännättömien lähteiden talteen ottamiseen

yhteistyön tekeminen muiden EU-valtioiden kanssa isännättömien lähteiden katoamisen, poiston tai varkauden tapauksessa – tai jos isännättömiä lähteitä löytyy.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 31. joulukuuta 2003 alkaen.

Se on korvattu direktiivillä 2013/59/Euratom, johon sen tärkeimmät määräykset on liitetty. Direktiivi 2013/59/Euratom astuu voimaan 6. helmikuuta 2014.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2003/122/Euratom

31.12.2003

31.12.2005

EUVL L 346, 31.12.2003 s. 57–64

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta (EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1–73)

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta annetun direktiivin 2003/122/Euratom täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista (COM(2015) 158 final, 16.4.2015)

Viimeisin päivitys: 15.10.2015

Alkuun