Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0087

Finanssiryhmittymien valvonta

Mene tiivistelmien pääsivulle

Finanssiryhmittymien valvonta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/87/EY – finanssiryhmittymien valvonta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Direktiivillä pyritään tehostamaan finanssiryhmittymien, toisin sanoen eri rahoitussektoreilla ja usein maiden rajojen yli tapahtuvaa toimintaa harjoittavien suurten rahoitusryhmien (pankkiryhmien, vakuutus- ja sijoitusyhtiöryhmien) valvontaa.
  • Sen yleistavoitteena on parantaa rahoitusvakautta ja kuluttajansuojaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä asetetaan mm. seuraavat erityisvaatimukset:

  • vakavaraisuutta koskevat vaatimukset, joiden tarkoituksena on erityisesti estää saman pääoman käyttäminen moneen kertaan saman ryhmittymän eri yrityksissä puskurina riskejä vastaan (pääoman moninkertainen käyttö) ja estää sellaiset emoyhtiön lainaemissiot, joiden tuotot ohjataan säänneltyjen tytäryhtiöiden omaksi pääomaksi (liiallinen velalla pääomittaminen);
  • finanssiryhmittymän johdon sopivuutta ja ammattitaitoa koskevat vaatimukset;
  • finanssiryhmittymän asianmukaisen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmien varmistamista koskevat vaatimukset;
  • vaatimus, että on nimettävä yksi valvontaviranomainen koordinoimaan finanssiryhmittymän kaikkia valvontatoimia, joiden yhteydessä finanssiryhmittymän toimintojen osa-alueita saattavat valvoa useat eri viranomaiset;
  • finanssiryhmittymän säänneltyjen (myös EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien) yritysten valvojien välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä koskevat vaatimukset.

Direktiivillä 2011/89/EU tehtiin muutoksia, joilla annetaan kansallisille finanssivalvojille lisää toimivaltaa, jotta ne voivat valvoa paremmin ryhmittymien emoyhtiöitä, kuten holdingyhtiöitä. Tällä tavoin valvojat voivat saada parempia tietoja varhaisemmassa vaiheessa, jos finanssiryhmittymä joutuu vaikeuksiin, ja niillä on myös paremmat mahdollisuudet puuttua asiaan.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 11. helmikuuta 2003 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 10. elokuuta 2004.

TAUSTAA

Lisätietoja: Finanssiryhmittymiä käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1–27)

Direktiiviin 2002/87/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.04.2016

Alkuun