Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0045

Kansalaisten yksityisyyden varmistaminen: Euroopan tietosuojavaltuutettu

Tämä tiivistelmä on arkistoitu eikä sitä enää päivitetä. Mahdolliset päivitykset ks. 'Henkilöiden suojelu EU:n toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä' .

Kansalaisten yksityisyyden varmistaminen: Euroopan tietosuojavaltuutettu

Tämän Euroopan unionin (EU) lain tarkoituksena on varmistaa, että kansalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti oikeutta yksityisyyteen kunnioitetaan henkilötietojen* käsittelyssä EU:n toimielimissä ja elimissä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

TIIVISTELMÄ

Tämän Euroopan unionin (EU) lain tarkoituksena on varmistaa, että kansalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti oikeutta yksityisyyteen kunnioitetaan henkilötietojen* käsittelyssä EU:n toimielimissä ja elimissä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan tietosuojavaltuutettu. Asetuksessa laaditaan säännöt, joilla varmistetaan, että EU:n toimielimissä ja elimissä käsiteltäviä henkilötietoja kunnioitetaan, ja joissa määritellään käsittelyä koskevat kansalaisten oikeudet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Asetuksella perustetaan Euroopan tietosuojavaltuutettu, joka valvoo tietosuojasääntöjen soveltamista EU:n toimielimissä ja elimissä. Kansalaiset voivat tehdä valituksia suoraan tietosuojavaltuutetulle, mikäli asetuksen mukaisia tietosuojasääntöjä ei ole heidän kohdallaan kunnioitettu.

Jokaisen EU:n toimielimen ja elimen on nimitettävä vähintään yksi tietosuojasta vastaava henkilö, joka tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun kanssa ja varmistaa, että rekisteröityjen oikeudet ja vapaudet eivät vaarannu tietojenkäsittelyn aikana.

Henkilötiedot ja tietojenkäsittely

Asetuksen mukaisesti ja keräämistarkoitusta varten henkilötietoja koskevat seuraavat kohdat:

  • niitä on käsiteltävä asianmukaisesti ja laillisesti,
  • niitä on kerättävä perusteltua ja nimenomaisesti määriteltyä tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla,
  • niiden on oltava asianmukaisia, olennaisia eikä liian laajoja,
  • niiden on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä,
  • ne on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan sen ajan, kuin on tarpeen.

Myöhempi henkilötietojen käsittely historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia varten on sallittu, jos asianmukaiset suojatoimet tunnistetietoja koskien toteutetaan.

Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan:

  • jos se on tarpeellista yleisen edun edellyttämien tehtävien suorittamiseksi,
  • jos käsittely on tarpeen lakiin perustuvan velvoitteen noudattamiseksi,
  • jos rekisteröity on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa,
  • jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

Kansalaisten oikeudet

Sellaisten henkilötietojen, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista sekä terveyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen ja rikoksiin liittyvien tietojen käsittely on pääasiassa kielletty, mikäli se ei ole erityisesti lain mukaan sallittua.

Kansalaisilla on asetuksen mukaan täytäntöönpanokelpoiset oikeudet, kuten oikeus saada, oikaista, suojata tai poistaa EU:n toimielinten ja elinten hallussa olevia henkilötietoja.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1.2.2001 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* Henkilötiedot: tiedot, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan henkilöön tai ”rekisteröityyn” hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

* Henkilötietojen käsittely: toimet, joita kohdistetaan henkilötietoihin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, käyttäminen, muuttaminen, siirtäminen, levittäminen tai poistaminen.

Lisätietoja löytyy Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti / Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 45/2001

1.2.2001

-

EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1-22

Oikaisu

-

-

EUVL L 164, 26.6.2007, s. 36-36

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/597/EY, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2008, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklan 8 kohdan nojalla annettavista tietosuojasta vastaavaa henkilöä koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 193, 22.7.2008, s. 7-11).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31-50).

Viimeisin päivitys: 12.06.2015

Alkuun