Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2533

Euroopan keskuspankki – Talous- ja rahapolitiikkaa koskevien tietojen kerääminen

Euroopan keskuspankki – Talous- ja rahapolitiikkaa koskevien tietojen kerääminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2533/98 – Euroopan keskuspankin keräämät tilastotiedot

TIIVISTELMÄ

Euroopan keskuspankki (EKP) kerää laaja-alaisia tietoja taloudellisesta ja rahapoliittisesta kehityksestä Euroopan unionissa (EU). Tässä tehtävässä sitä avustavat EU-maiden kansalliset keskuspankit.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella valtuutetaan EKP keräämään tilastotietoja, jotka ovat tarpeen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävien hoitamisessa. EKP:n oikeus kerätä tilastotietoja on rajoitettu tietojen antajien perusjoukkoon*.

Asetuksessa säädetään EKP:n valtuus määritellä tietojen antajien perusjoukon tietojenantovaatimukset.

Vuonna 2015 asetusta muutettiin siten, että mahdollistettiin luottamuksellisten tilastotietojen luovuttaminen EKPJ:n ja muiden sellaisten EU:n tai siihen kuuluvien maiden viranomaisten välillä, jotka vastaavat finanssilaitosten, markkinoiden, infrastruktuurien tai rahoitusjärjestelmän vakauden valvonnasta. Lisäksi EKPJ voi luovuttaa luottamuksellisia tilastotietoja Euroopan vakausmekanismille. Kuitenkin kaikki tietojen luovuttaminen vuoden 2015 muutoksen perusteella on rajoitettu siihen, mikä on tarpeellista viranomaisen tai elimen tehtävän hoitamisen kannalta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EKP pyrkii saamaan tietojenannosta koituvan rasitteen mahdollisimman vähäiseksi käyttämällä mahdollisimman paljon olemassa olevia tilastoja. Se ottaa myös huomioon asiaankuuluvat EU:n ja kansainväliset tilastoluokitukset ja -periaatteet.

EKP tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) kanssa, joka koostuu EU:n tilastotoimistosta (Eurostat) sekä EU-maiden kansallisista tilastolaitoksista.

Periaatteet

Kun EKPJ laatii, tuottaa ja levittää tilastoja, sitä ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • puolueettomuus (neutraali ja kaikkien käyttäjien saatavilla),
 • objektiivisuus (systemaattisuus, luotettavuus ja tasapuolisuus),
 • ammatillinen riippumattomuus (ei poliittista puuttumista),
 • kustannustehokkuus,
 • tilastojen luottamuksellisuus (yksittäisiin tilastoyksiköihin liittyvien tietojen kunnioittaminen),
 • tietojenannosta aiheutuvan rasitteen minimoiminen ja
 • tuotoksen korkea laatu.

EU-maiden velvollisuudet

EU-maat vastaavat itse järjestäytymisestään tilastoinnin alalla tehdäkseen yhteistyötä EKPJ:n kanssa.

Kerätyt tiedot

Kerätyt tiedot koskevat erityisesti

 • raha- ja rahoitustilastoja,
 • setelirahaa koskevia tilastoja,
 • maksu- ja maksujärjestelmätilastoja,
 • rahoitusjärjestelmän vakautta koskevia tilastoja,
 • maksutasetilastoja (euron osuus selvitys- ja laskutusvaluutasta kansainvälisessä kaupassa),
 • ulkomaista varallisuutta koskevia tilastoja.

Oikeus tarkistaa tilastotiedot

Jos euroalueen maassa sijaitsevan tietojen antajan* epäillään rikkoneen tietojenantovelvollisuuttaan, EKP ja kansallinen keskuspankki voivat tarkistaa tilastotietojen virheettömyyden tai toimittaa niiden pakollisen keruun.

EKP:n tai kyseisen maan kansallisen keskuspankin on ilmoitettava tietojen antajalle päätöksestään tarkistaa sen toimittamat tilastotiedot tai toimittaa niiden pakollinen keruu. Jos tietojen antaja vastustaa tarkistusmenettelyä, sen maan, jossa tietojen antajan toimitilat sijaitsevat, on annettava tarpeellista apua ja myös varmistettava EKP:n tai kansallisen keskuspankin pääsy tietojen antajan toimitiloihin. Näitä määräyksiä sovelletaan vain euroalueen maihin.

Seuraamukset

EKP voi määrätä sakkoja tietojenantovelvollisille, jotka jättävät noudattamatta tietojenantovelvollisuuttaan. Sakot vaihtelevat 10 000 euron päivittäisestä uhkasakosta, jolloin sakon kokonaismäärä ei saa ylittää 100 000 euroa, enintään 200 000 euron sakkoon. EKP:n on toimittava Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetussa asetuksessa (EY) N:o 2532/98 säädettyjen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.

Luottamuksellisuus

Tilastotiedot katsotaan luottamuksellisiksi, jos niistä on mahdollista tunnistaa tietojen antaja tai muu oikeushenkilö, luonnollinen henkilö tai elin joko suoraan (esim. niiden nimen, osoitteen tai virallisesti annetun tunnisteen perusteella) taikka välillisesti päättelemällä.

Tietojen antajille on ilmoitettava, mihin tilastointi- ja muihin hallinnollisiin tarkoituksiin niiden toimittamia tietoja voidaan käyttää. Tarvittaessa tietojen antajat voivat saada tietoja tämän toimittamisen oikeusperustasta ja käytettävistä suojaamistoimenpiteistä.

EKPJ voi käyttää luottamuksellisia tilastotietoja ainoastaan tehtäviensä suorittamiseen, paitsi jos

 • tunnistettavissa oleva tietojen antaja tai muu henkilö tai elin on nimenomaisesti antanut suostumuksensa kyseisten tilastotietojen käyttämiseen muihin tarkoituksiin;
 • luottamukselliset tiedot luovutetaan muille ESS:n jäsenille;
 • tieteellisille tutkimuslaitoksille annetaan pääsy luottamuksellisiin tilastotietoihin, jotka eivät mahdollista suoraa tunnistamista (pääsy tulee antaa tiedot toimittaneen kansallisen viranomaisen ennakolta antamalla nimenomaisella suostumuksella);
 • EKP ja kansalliset keskuspankit käyttävät luottamuksellisia tilastotietojavakauden valvontaan;
 • kansalliset keskuspankit käyttävät tietoja muihin kuin Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä koskevassa pöytäkirjassa määritettyihin tarkoituksiin.

EKP:n, kansallisten keskuspankkien ja EU-maiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen suojaamiseksi.

KESKEISET TERMIT

* Tietojen antajien perusjoukko: tämä koostuu pääasiassa keskuspankeista, muista EU-maiden rahoituslaitoksista (vakuutusyhtiöitä ja eläkerahastoja lukuun ottamatta), postisiirtoa hoitavista laitoksista* sekä oikeushenkilöistä ja luonnollisista henkilöistä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin euroalueen massa ja jotka ovat suorittaneet ulkomaisia taloustoimia tai laskeneet liikkeeseen arvopapereita* tai sähköistä rahaa*. Kaikki nämä voivat olla tietojenantajia, joita EKP:n tietojenantovaatimukset koskevat.

* Tietojen antajat: EKP:n tietojenantovaatimusten mukaisesti mikä tahansa tai kaikki tästä tietojen antajien perusjoukosta voivat olla tietojen antajia (eli niiden on annettava tietoja) olosuhteista riippuen.

* Postisiirtoa hoitavat laitokset: nämä kuuluvat sektoriin yritykset, ja postipalvelujen tarjoamisen lisäksi ne ottavat muilta euroalueella olevilta kuin rahalaitoksilta vastaan talletuksia rahansiirtopalvelujen tarjoamiseksi tallettajilleen.

* Arvopaperit: rahoitusvälineitä, kuten yritysten osakkeita ja valtion joukkovelkakirjalainoja, joita yleensä lasketaan liikkeeseen varojen keräämiseksi liikkeeseen laskijalle.

* Sähköinen raha: raha, joka on pankkijärjestelmässä, mutta ei ole olemassa fyysisessä muodossa. Vain murto-osa rahan kokonaismäärästä koostuu seteleistä ja kolikoista.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EUVL L 318, 27.11.1998, s. 8–19)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1–50)

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1072/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51-72)

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1073/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73-93)

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1074/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtolaitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia euroalueen kotimaisilta muilta kuin rahalaitoksilta (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 94–106)

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107-121)

Viimeisin päivitys: 17.08.2015

Alkuun