EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E108

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävä vähämerkityksinen tuki

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävä vähämerkityksinen tuki

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission asetus (EU) N:o 360/2012 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artikla

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, mitkä toimenpiteet ovat valtiontukea.
 • SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa määrätyn yleisperiaatteen mukaan valtiontuesta on tehtävä ilmoitus Euroopan komissiolle, jotta se voi arvioida tuen soveltuvuuden sisämarkkinoille.
 • Tämä asetus täydentää asetusta vähämerkityksisestä* EU:n valtiontuesta. Molemmissa asetuksissa säädetään, että tiettyä kynnysarvoa pienempi tuki voidaan vapauttaa valtiontuen ilmoittamisvaatimuksista.
 • Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin erityisesti sellaisille yrityksille myönnettyyn tukeen, jotka tarjoavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja. Niillä tarkoitetaan palveluja, jotka vastaavat haavoittuvien ryhmien sosiaalisiin tarpeisiin, kuten terveydenhoito ja pitkäaikaishoito, lastenhoito, työmarkkinoille pääsy ja paluu, yhteiskunnan tukema asuminen ja hoiva sekä sosiaalinen osallistaminen. Tämä asetus lisää oikeusvarmuutta ja vähentää hallinnollista rasitetta korvauksen myöntämiseksi pienille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 2 artiklan mukaan komissio voi antaa asetuksessa vähämerkityksistä tukea koskevan säännön, jonka nojalla pieniä tukimääriä ei pidetä valtiontukina, koska niillä ei ole vaikutusta kilpailuun ja/tai kaupankäyntiin EU-maiden välillä. Sen vuoksi niistä ei myöskään tarvitse ilmoittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan nojalla.
 • Asetus (EU) N:o 360/2012 täydentää yleistä vähämerkityksisestä tuesta annettua asetusta (asetus (EU) N:o 1407/2013), ja sitä sovelletaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille myönnettävään tukeen. Vähämerkityksisestä tuesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos sitä on myönnetty yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tarjoavalle yritykselle yhteensä enintään 500 000 euroa kolmen verovuoden jaksolla ja jos kasautumista koskevia sääntöjä noudatetaan. Asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 säädetty enimmäismäärä tuelle, joka vapautetaan ilmoitusvaatimuksesta, on vain 200 000 euroa.

Seuranta

 • Jos EU-maa aikoo myöntää tässä käsitellyn asetuksen nojalla vähämerkityksistä tukea, sen on ilmoitettava kyseessä olevalle organisaatiolle kirjallisesti seuraavat seikat:
  • ehdotettu tukimäärä
  • yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu, johon tuki myönnetään
  • tuen vähämerkityksinen luonne.
 • Ennen tuen myöntämistä EU-maan on saatava kyseiseltä organisaatiolta kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ilmoitus kaikesta muusta vähämerkityksisestä tuesta, jota sille on myönnetty tämän asetuksen tai muiden vähämerkityksisestä tuesta annettujen asetusten nojalla kahden edeltävän verovuoden ja kuluvan verovuoden aikana. EU-maan on varmistuttava siitä, ettei uusi tuki nosta yritykselle myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärää yli 500 000 euron enimmäismäärän.
 • Vaihtoehtoisesti EU-maat voivat perustaa keskusrekisterin, johon kirjataan kaikki niiden alueella myönnetty vähämerkityksinen tuki.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Soveltamisajan oli alun perin määrä päättyä 31. joulukuuta 2018. Komissio katsoi, että asetukseen liittyvät olosuhteet eivät olleet merkittävästi muuttuneet. Sen vuoksi se antoi asetuksen (EU) 2018/1923, jolla soveltamisaikaa pidennettiin vielä kaksi vuotta 31. joulukuuta 2020 saakka.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Vähämerkityksistä tukea koskeva sääntö: sääntö, joka vapauttaa pienet tuet velvollisuudesta ilmoittaa niistä etukäteen komissiolle tarkastamista varten EU:n valtiontukia koskevien sääntöjen nojalla.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VII osasto – Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt – 1 luku – Kilpailusäännöt – 2 jakso – Jäsenvaltioiden myöntämät tuet – 107 artikla (aiempi EY-sopimuksen 87 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 91–92)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VII osasto – Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt – 1 luku – Kilpailusäännöt – 2 jakso – Jäsenvaltioiden myöntämät tuet – 108 artikla (aiempi EY-sopimuksen 88 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 92–93)

Komission asetus (EU) N:o 360/2012 360/2012, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L 114, 26.4.2012, s. 8–13)

Asetukseen (EY) N:o 360/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) 2015/1588, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (kodifikaatio) (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 1–8)

Katso konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 108 kohdan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1–8) Teksti julkaistu uudelleen oikaisussa (EUVL L 316, 13.12.2018, s. 21)

Viimeisin päivitys: 29.03.2019

Alkuun