EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2196

Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö

Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2017/2196 sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Sillä luodaan sähköverkon verkkosääntö*, jonka tarkoituksena on taata sähköjärjestelmän turvallisuus ja estää käyttöhäiriöiden leviäminen tai paheneminen.
 • Sillä pyritään välttämään laajamittainen häiriö ja suurhäiriötila* ja mahdollistamaan sähköjärjestelmän tehokas ja nopea käytönpalautus* hätä*- tai suurhäiriötilasta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksella vahvistetaan sähköverkon verkkosääntö, jossa annetaan vaatimukset seuraavista:

 • siirtoverkonhaltijoiden toteuttama hätä-, suurhäiriö- ja palautustilojen hallinta,
 • verkon käytön unionin laajuinen koordinointi hätä-, suurhäiriö- ja palautustilassa,
 • kokeet, välineet, laitteet ja tilat joilla varmistetaan luotettava, tehokas ja nopea palautus.

Asetus koskee erityisesti:

 • siirtoverkonhaltijoita,
 • alueellisia käyttövarmuuskoordinaattoreita,
 • jakeluverkonhaltijoita,
 • merkittäviä verkonkäyttäjiä,
 • järjestelmän varautumispalvelujen tarjoajia,
 • käytönpalautuspalvelujen tarjoajia,
 • tasevastaavia,
 • tasehallintapalvelujen tarjoajia*,
 • nimitettyjä sähkömarkkinaoperaattoreita ja
 • muita tahoja, jotka on nimetty sähkömarkkinatoimintojen toteuttajiksi.

Asetus sisältää menettelyjä seuraavista:

 • siirtoverkonhaltijoiden kuuleminen ja koordinointi muiden toimijoiden kanssa,
 • järjestelmän varautumissuunnitelman ja käytönpalautussuunnitelman alueellinen koordinointi,
 • julkinen kuuleminen,
 • kustannusten kattaminen,
 • salassapitovelvollisuudet.

Järjestelmän varautumissuunnitelma ja käytönpalautussuunnitelma

Kunkin siirtoverkonhaltijan on laadittava järjestelmän varautumissuunnitelma ja käytönpalautussuunnitelma kuullen asianomaisia jakeluverkonhaltijoita, merkittäviä verkonkäyttäjiä, kansallisia sääntelyviranomaisia ja muita. Suunnitelmiin sisältyvät muun muassa seuraavat:

 • käyttövarmuusrajat,
 • ensisijaisten merkittävien verkonkäyttäjien tarpeet sekä irtikytkemistä ja käytön palautusta koskevat ehdot,
 • olosuhteet, joissa suunnitelmat aktivoidaan,
 • suunnitelmia koskevat ohjeet, jotka siirtoverkonhaltijan on annettava,
 • toimenpiteet, joihin sovelletaan reaaliaikaista kuulemista tai koordinointia,
 • toimenpiteet, jotka siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijoiden ja merkittävien verkonkäyttäjien on toteutettava,
 • luettelo sähköasemista, jotka ovat olennaisen tärkeitä käytönpalautussuunnitelman toimenpiteiden kannalta,
 • siirtoverkonhaltijan vastuualueella olevien voimalähteiden lukumäärä, joka tarvitaan sen järjestelmän käytön palauttamiseen,
 • tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten
  • verkon suojausjärjestelmät,
  • taajuuspoikkeamien hallinta,
  • jännitepoikkeamien hallinta,
  • sähkönsiirron hallinta,
  • käytönpalautusmenettely,
  • tahdistusmenettely,
  • manuaalinen kuormien irtikytkentä ja käytön palautus,
 • kunkin mainitun toimenpiteen toteuttamisen määräaika.

Järjestelmän varautumissuunnitelmaan ja käytönpalautussuunnitelmaan sovelletaan erityissääntöjä.

Kullakin siirtoverkonhaltijalla on oltava asianmukaiset viestintävälineet, ja niiden on säännöllisesti arvioitava kaikkien järjestelmän varautumissuunnitelmassa ja käytönpalautussuunnitelmassa huomioon otettujen laitteiden ja valmiuksien asianmukaista toimintaa.

Markkinatoiminnot

Siirtoverkonhaltija voi väliaikaisesti keskeyttää markkinatoiminnon, kun

 • siirtoverkko on suurhäiriötilassa tai jatkaminen heikentäisi merkittävästi palautusprosessia normaali- tai hälytystilaan tai
 • välineet markkinatoimintojen mahdollistamiseksi eivät ole käytettävissä.

Seuranta

Sähkö-ENTSO seuraa tämän asetuksen täytäntöönpanoa.

Rinnakkainen lainsäädäntö

Tämä asetus täydentää verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa annettua asetusta (EY) N:o 714/2009 ja on tärkeä osa sitä. Muissa säädöksissä olevien viittausten asetukseen (EY) N:o 714/2009 olisi katsottava viittaavan myös tähän asetukseen.

Asetus liittyy myös asetukseen (EU) 2017/1485: Sähkön siirtoverkon käyttöä koskevat suuntaviivat.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 18. joulukuuta 2017 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Sähköverkon verkkosääntö: sitovat säännöt ja menettelyt, jotka koskevat esimerkiksi
 • verkon varmuutta ja luotettavuutta
 • tietojen vaihtoa
 • kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen hallintaa
 • verkkoon pääsyä koskeviin palveluihin ja järjestelmän tasapainottamiseen liittyvää kauppaa
 • avoimuutta
 • yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita
 • sähköverkkojen energiatehokkuutta.
Suurhäiriötila: sähköjärjestelmän tila, jossa siirtoverkon osan tai koko siirtoverkon toiminta on päättynyt.
Palautustila: järjestelmän tila, jossa kaiken siirtoverkossa tapahtuvan toiminnan tavoitteena on järjestelmän toiminnan palauttaminen ja toimintavarmuuden ylläpitäminen suurhäiriö- tai hätätilan jälkeen.
Hätätila: sähköjärjestelmän tila, jossa yksi tai useampi käyttövarmuusraja ylittyy.
Tasehallintapalvelujen tarjoaja: sähkömarkkinatoimija, joka voi tarjota tasapainotusresursseja sähkön siirtopalvelujen tarjoajille.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EU) 2017/2196, annettu 24 päivänä marraskuuta 2017, sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä (EUVL L 312, 28.11.2017, s. 54–85)

Asetukseen (EU) N:o 2017/2196 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) 2017/1485, annettu 2 päivänä elokuuta 2017, sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista (EUVL L 220, 25.8.2017, s. 1–120)

Komission asetus (EU) 2016/631, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2016, tuottajien verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä (EUVL L 112, 27.4.2016, s. 1–68)

Komission asetus (EU) 2016/1388, annettu 17 päivänä elokuuta 2016, kulutuksen verkkoon liittämistä koskevasta verkkosäännöstä (EUVL L 223, 18.8.2016, s. 10–54)

Komission asetus (EU) 2016/1447, annettu 26 päivänä elokuuta 2016, suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien ja tasasähköön liitettyjen suuntaajakytkettyjen voimalaitosten verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä (EUVL L 241, 8.9.2016, s. 1–65)

Komission asetus (EU) 2016/1719, annettu 26 päivänä syyskuuta 2016, pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista (EUVL L 259, 27.9.2016, s. 42–68)

Komission asetus (EU) 2015/1222, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2015, kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta (EUVL L 197, 25.7.2015, s. 24–72)

Komission asetus (EU) N:o 543/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, tietojen antamisesta ja julkaisemisesta sähkömarkkinoilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 163, 15.6.2013, s. 1–12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (EUVL L 211 14.8.2009, s. 55–93)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 15–35)

Viimeisin päivitys: 24.05.2019

Alkuun