EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0512

Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014 , rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

EUVL L 229, 31.7.2014, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj

31.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/512/YUTP,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin valtion- tai hallitusten päämiehet tuomitsivat 6 päivänä maaliskuuta 2014 jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman loukkauksen Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta kohtaan ja kehottivat Venäjän federaatiota viipymättä vetämään asevoimansa takaisin niiden pysyviin tukikohtiin asiaankuuluvien sopimusten mukaisesti. He totesivat, että jos Venäjän federaatio toteuttaa mitä tahansa muita toimia Ukrainan tilanteen epävakauttamiseksi, siitä aiheutuu kauaskantoisia lisäseurauksia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation välisiin suhteisiin useilla eri talouden aloilla.

(2)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1) rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta, jolla neuvosto määräsi matkustusrajoituksia ja varojen jäädyttämistä koskevia toimenpiteitä.

(3)

Eurooppa-neuvosto palautti 21 päivänä maaliskuuta 2014 mieleen valtion- tai hallitusten päämiesten 6 päivänä maaliskuuta 2014 antaman lausuman ja pyysi komissiota ja jäsenvaltioita valmistelemaan mahdollisia kohdennettuja toimenpiteitä.

(4)

Euroopan unionin valtion- tai hallitusten päämiehet totesivat 27 päivänä toukokuuta, 27 päivänä kesäkuuta ja 16 päivänä heinäkuuta 2014 Euroopan komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja jäsenvaltioiden valmistelleen mahdollisia kohdennettuja toimenpiteitä, jotta lisätoimia voitaisiin toteuttaa viipymättä.

(5)

Neuvosto kehotti 22 päivänä heinäkuuta 2014 Venäjän federaatiota käyttämään aktiivisesti vaikutusvaltaansa laittomia aseistettuja ryhmiä kohtaan, jotta mahdollistetaan täydellinen, välitön ja turvallinen pääsy Malaysian Airlinesin lennon MH17 pudottamispaikalle Donetskiin, täysimääräinen yhteistyö vainajien ja heidän omaisuutensa löytämiseksi sekä täysimääräinen yhteistyö riippumattoman tutkinnan kanssa, mukaan lukien esteetön pääsy tapahtumapaikalle niin kauan kuin se on tarpeen tutkinnan ja mahdollisten jatkotutkimusten kannalta.

(6)

Lisäksi neuvosto kehotti Venäjää pysäyttämään aseiden, kaluston ja taistelijoiden kasvavan virran rajan yli, jotta tilanne saadaan nopeasti ja konkreettisesti liennytettyä. Neuvosto kehotti Venäjää myös vetämään raja-alueelta sinne lähettämänsä lisäjoukot.

(7)

Lisäksi neuvosto palautti mieleen Eurooppa-neuvoston aiemmat sitoumukset ja ilmoitti olevansa valmis ottamaan viipymättä käyttöön uusia merkittäviä rajoittavia toimenpiteitä, jos Venäjä ei tee täysimääräistä ja välitöntä yhteistyötä edellä mainituilla aloilla. Neuvosto pyysi komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa saattamaan päätökseen mahdollisten kohdennettujen toimenpiteiden valmistelun ja esittämään 24 päivään heinäkuuta mennessä ehdotuksia toimiksi, jotka koskevat muun muassa pääomamarkkinoille pääsyä, puolustusta, kaksikäyttötuotteita ja arkaluonteisia teknologioita, energia-ala mukaan lukien.

(8)

Neuvosto katsoo tilanteen vakavuuden vuoksi, että on asianmukaista toteuttaa rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

(9)

Tässä yhteydessä on asianmukaista kieltää rahoitus- tai investointipalveluja koskevat toimet tai palvelujen tarjoaminen tai kaupankäynti sellaisilla valtio-omisteisten venäläisten rahoituslaitosten liikkeeseen laskemilla uusilla joukkovelkakirjoilla tai osakkeilla tai vastaavilla rahoitusvälineillä, joiden maturiteetti on yli 90 päivää, lukuun ottamatta Venäjällä sijaitsevia hallitustenvälisillä sopimuksilla perustettuja kansainvälisluonteisia laitoksia, joissa Venäjä on yhtenä osakkaana. Nämä kiellot eivät vaikuta lainojen myöntämiseen kyseisten Venäjän valtio-omisteisten rahoituslaitosten toimesta eikä kyseisille Venäjän valtio-omisteisille rahoituslaitoksille riippumatta niiden maturiteetista.

(10)

Lisäksi jäsenvaltioiden olisi kiellettävä aseiden ja kaikentyyppisten niihin liittyvien tarvikkeiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Venäjälle. Myös aseiden ja kaikentyyppisten niihin liittyvien tarvikkeiden hankinta Venäjältä olisi kiellettävä.

(11)

Lisäksi olisi kiellettävä sotilaskäyttöön tai sotilaalliseen loppukäyttöön tarkoitettujen kaksikäyttötuotteiden myynti, toimitus, siirto ja vienti Venäjälle. Tämän kiellon ei tulisi vaikuttaa kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiin, mukaan lukien ilmailu- ja avaruusteollisuutta varten, muihin kuin sotilaallisiin tarkoituksiin ja/tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten.

(12)

Tiettyjen arkaluonteisten tuotteiden ja teknologioiden myynti, toimitus, siirto ja vienti olisi kiellettävä, jos ne on tarkoitettu syvänmeren öljynetsintään ja -tuotantoon, öljynetsintään ja -tuotantoon arktisella alueella tai liuskeöljyhankkeisiin.

(13)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN;

1 artikla

Kielletään sellaisten joukkovelkakirjojen tai osakkeiden tai vastaavien rahoitusvälineiden suora tai välillinen osto tai myynti, välitys tai liikkeeseenlaskussa avustaminen, joiden maturiteetti on yli 90 päivää ja jotka ovat seuraavien liikkeeseen laskemia 1 päivänä elokuuta 2014 jälkeen:

a)

liitteessä luetellut merkittävät rahoituslaitokset tai kehittämisrahoituslaitokset, jotka ovat sijoittautuneet Venäjälle ja yli 50-prosenttisesti julkisomisteisia tai julkisessa määräysvallassa 1 päivästä elokuuta 2014;

b)

unionin ulkopuolelle sijoittautuneet oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat yli 50-prosenttisesti liitteessä lueteltujen yhteisöjen omistuksessa; tai

c)

edellä b alakohdassa tarkoitettujen tai liitteessä lueteltujen yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet.

2 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden ja puolisotilaallisten tarvikkeiden, sekä niiden varaosien suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto ja vienti Venäjälle jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttäviä aluksia tai ilma-aluksia käyttäen riippumatta siitä, ovatko aseet ja tarvikkeet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kielletään

a)

sotilaallisiin toimiin sekä aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden ja puolisotilaallisten tarvikkeiden sekä niiden varaosien toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

sotilaallisiin toimiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten tai -vakuuksien, sekä vakuutusten tai jälleenvakuutusten myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti henkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden ja puolisotilaallisten tarvikkeiden sekä niiden varaosien vienti, hankinta tai kuljetus Venäjälle jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttäviä aluksia tai ilma-aluksia käyttäen.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt kiellot eivät vaikuta sellaisten sopimusten täytäntöönpanoon, jotka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014, eikä sellaisiin varaosatoimituksiin tai huoltoon, jotka ovat tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle ja turvallisuudelle unionissa.

3 artikla

1.   Kielletään kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (2) liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden ja teknologian suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto ja vienti sotilaallista käyttöä varten Venäjälle tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle Venäjällä jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttäviä aluksia tai ilma-aluksia käyttäen riippumatta siitä, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kielletään

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti henkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, sekä vakuutusten tai jälleenvakuutusten myöntäminen näiden tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti henkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot eivät vaikuta sellaisten sopimusten täytäntöönpanoon, jotka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014.

4 artikla

1.   Viejäjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta on saatava etukäteinen lupa tiettyjen sellaisten teknologioiden suoraan tai välilliseen myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin, jotka soveltuvat syvänmeren öljynetsintään ja -tuotantoon, öljynetsintään ja -tuotantoon arktisella alueella tai liuskeöljyhankkeisiin Venäjällä, jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisia aluksia tai ilma-aluksia käyttäen.

Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Seuraavien tarjoaminen:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin teknologioihin liittyvä tekninen apu tai muut palvelut:

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettujen teknologioiden rahoittaminen tai rahoitusapu niiden myyntiä, toimitusta, siirtoa ja vientiä varten tai tekninen apu tai koulutus,

edellyttävät myös viejäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen etukäteistä lupaa.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa edellä 1 kohdassa tarkoitettujen teknologioiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin tai 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen toimittamiseen, jos ne katsovat, että kyseinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti tai palvelun toimittaminen on tarkoitettu syvänmeren öljynetsintään ja -tuotantoon, öljynetsintään ja -tuotantoon arktisella alueella tai liuskeöljyhankkeisiin Venäjällä.

4.   Edellä oleva 3 kohta ei vaikuta sellaisten sopimusten täytäntöönpanoon, jotka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014.

5 artikla

Jotta tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni kannustaa kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet.

6 artikla

Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä.

7 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän päätöksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a)

edellä 1 artiklan b tai c alakohdassa tarkoitetut tai liitteessä luetellut yhteisöt;

b)

muu venäläinen henkilö, yhteisö tai elin; tai

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu sille henkilölle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän päätöksen mukaisesti.

8 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 4 artiklassa säädettyjen kieltojen kiertäminen, mukaan lukien toimimalla 1 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen sijaisena.

9 artikla

1.   Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään heinäkuuta 2015.

2.   Tätä päätöstä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarpeen mukaan, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.

3.   Tässä päätöksessä vahvistettuja rajoittavia toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014, ottaen erityisesti huomioon niiden vaikutus ja kolmansien valtioiden hyväksymät toimenpiteet.

10 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA LAITOKSISTA

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top