Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0450

Neuvoston päätös 2014/450/YUTP, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2014 , Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja neuvoston päätöksen 2011/423/YUTP kumoamisesta

OJ L 203, 11.7.2014, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/450/oj

11.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/106


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/450/YUTP,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2014,

Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja neuvoston päätöksen 2011/423/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2005 yhteisen kannan 2005/411/YUTP (1). Yhteiseen kantaan 2005/411/YUTP yhdistettiin neuvoston yhteisessä kannassa 2004/31/YUTP (2) säädetyt toimenpiteet ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1591(2005) määrätyt toimenpiteet yhdeksi oikeudelliseksi asiakirjaksi.

(2)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2011 päätöksen 2011/423/YUTP (3) Sudaniin ja Etelä-Sudaniin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(3)

Selkeyden vuoksi päätöksellä 2011/423/YUTP säädetyt Sudania koskevat rajoittavat toimenpiteet olisi erotettava ja yhdistettävä yhdeksi oikeudelliseksi asiakirjaksi.

(4)

Päätös 2011/423/YUTP olisi sen vuoksi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden ja puolisotilaallisten tarvikkeiden sekä edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien myynti, toimitus, siirto ja vienti Sudaniin jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttäviä aluksia tai ilma-aluksia käyttäen riippumatta siitä, ovatko aseet ja tarvikkeet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Samoin kielletään:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Sudanissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Sudanissa;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, sekä vakuutusten tai jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Sudanissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Sudanissa;

c)

tietoinen ja tahallinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

2 artikla

1.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta

a)

pelkästään humanitaariseen toimintaan, ihmisoikeuksien valvontaan tai suojaavaan käyttöön taikka yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n, AU:n ja Euroopan unionin ohjelmiin tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden taikka Euroopan unionin, YK:n tai AU:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin;

b)

pelkästään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden taikka YK:n tai AU:n henkilöstön suojaamiseen Sudanissa tarkoitettujen, luodinkestävästä materiaalista valmistettujen tai luodinkestävillä tarvikkeilla varustettujen muiden kuin taisteluajoneuvojen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen;

d)

edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin tai ohjelmiin ja operaatioihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntämiseen;

e)

miinanraivauslaitteiden ja miinanraivausoperaatioissa käytettävien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin;

edellyttäen, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ennalta hyväksynyt toimitukset.

2.   Edellä olevaa 1 artiklaa ei myöskään sovelleta suojavaatetukseen, jota YK:n henkilökunta, Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat, humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Sudaniin yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina.

3.   Jäsenvaltioiden on tarkasteltava tämän artiklan mukaisia toimituksia tapauskohtaisesti ottaen täysin huomioon neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP (4) esitetyt perusteet. Jäsenvaltioiden on vaadittava asianmukaiset takeet, joilla estetään tämän artiklan mukaisesti myönnettyjen lupien väärinkäyttö, ja tarvittaessa vaadittava tarvikkeiden palauttamista.

3 artikla

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1591(2005) mukaisesti tämän päätöksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan päätöslauselman 1591(2005) 3 kohdan nojalla perustetun komitean, jäljempänä ’pakotekomitea’, nimeämiin henkilöihin, jotka estävät rauhanprosessia, ovat uhka Darfurin ja sen lähialueiden vakaudelle, syyllistyvät kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tai ihmisoikeuksien loukkauksiin taikka muihin julmuuksiin, rikkovat asevientikieltoa ja/tai ovat vastuussa hyökkäyksinä pidettävistä sotilaallisista ylilennoista Darfurin alueella.

Asianomaiset henkilöt luetellaan tämän päätöksen liitteessä.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen 3 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea katsoo, että matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvä velvoite mukaan luettuna, tai jos pakotekomitea toteaa, että poikkeus edistäisi asianomaisten Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tavoitteita, jotka liittyvät rauhan ja vakauden aikaansaamiseen Sudanissa ja sen lähialueella.

4.   Jos jäsenvaltio sallii 3 kohdan nojalla pakotekomitean nimeämien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulkemisen sen kautta, lupa rajoitetaan koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joita se koskee.

5 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti 3 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden omistuksessa tai hallussa tai tällaisten, liitteessä määriteltyjen henkilöiden tai heidän puolestaan tai johdollaan toimivien henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamien taikka heidän määräysvallassaan suoraan tai välillisesti olevien yhteisöjen hallussa.

2.   Varoja, rahoitusomaisuutta ja taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti asettaa tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Poikkeuksia voidaan myöntää sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien osalta, jotka:

a)

ovat tarpeen perusluonteisten menojen kattamiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen, muun jäädytetyn rahoitusomaisuuden ja jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia soveltuvissa tapauksissa tällaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien käytön ja, jos pakotekomitea ei tee asiasta kielteistä päätöstä kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia kuluja varten, sen jälkeen, kun kyseessä oleva jäsenvaltio on ilmoittanut tästä pakotekomitealle ja komitea on antanut hyväksyntänsä;

e)

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman panttioikeuden tai päätöksen kohteena, jolloin varoja, muuta rahoitusomaisuutta ja taloudellisia resursseja voidaan, sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta pakotekomitealle, käyttää kyseisen panttioikeuden tai päätöksen panemiseksi täytäntöön edellyttäen, että panttioikeus tai päätös on annettu ennen päätöslauselman 1591(2005) antamispäivää ja että panttioikeus tai päätös ei ole annettu tässä artiklassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön hyväksi.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot, tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien rajoittavat toimenpiteet ovat koskeneet näitä tilejä,

edellyttäen, että näihin korkotuloihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

6 artikla

Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon ja toteuttaa sen mahdolliset muutokset pakotekomitean tekemien päätösten pohjalta.

7 artikla

1.   Jos YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee henkilön tai yhteisön luetteloon, neuvosto sisällyttää tällaisen henkilön tai yhteisön liitteeseen. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.   Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

8 artikla

1.   Liite sisältää luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, sellaisina kuin YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

2.   Liite sisältää myös sellaiset YK:n turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä mainitaan myös päivä, jona YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

9 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Toimenpiteet kumotaan, jos neuvosto katsoo, että niiden tavoitteet on saavutettu.

10 artikla

Kumotaan päätös 2011/423/YUTP.

11 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Neuvoston yhteinen kanta 2005/411/YUTP, 30 päivältä toukokuuta 2005, Sudania koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2004/31/YUTP kumoamisesta (EUVL L 139, 2.6.2005, s. 25).

(2)  Neuvoston yhteinen kanta 2004/31/YUTP, 9 päivältä tammikuuta 2004, Sudanin asettamisesta aseita, ampumatarvikkeita ja puolustustarvikkeita koskevaan vientikieltoon (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 55).

(3)  Neuvoston päätös 2011/423/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Sudaniin ja Etelä-Sudaniin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä sekä yhteisen kannan 2005/411/YUTP kumoamisesta (EUVL L 188, 19.7.2011, s. 20).

(4)  Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).


LIITE

LUETTELO 4 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

1.

Sukunimi :

ELHASSAN

Etunimi (-nimet) : Gaffar Mohammed

Alias : Gaffar Mohmed Elhassan

Syntymäaika/syntymäpaikka/kansalaisuus/asuinpaikka : Syntymäaika: 24. kesäkuuta 1952;

Asuinpaikka: El Waha, Omdurman, Sudan.

Passi/henkilötiedot/asema : Jäänyt eläkkeelle Sudanin armeijasta.

Sotaveteraanin henkilökortin nro: 4302.

Nimeäminen/perustelut : Kenraalimajuri ja Sudanin asevoimien (Sudanese Armed Forces, SAF) läntisen sotilasalueen komentaja.

Asiantuntijaryhmä raportoi kenraalimajuri Gaffar Mohammed Elhassanin todenneen sille, että toimiessaan läntisen sotilasalueen komentajana hänen suorassa operatiivisessa johdossaan (ensisijaisesti taktinen johto) olivat kaikki Sudanin asevoimien osat Darfurissa. Elhassan toimi läntisen sotilasalueen komentajana marraskuusta 2004 (arvio) alkuvuoteen 2006 asti. Asiantuntijaryhmän tietojen mukaan Elhassan oli vastuussa turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1591 (2005) 7 kohdan rikkomisesta, koska hän silloisessa asemassaan pyysi (Khartumista) ja antoi luvan (29. maaliskuuta 2005 alkaen) siirtää sotilaskalustoa Darfuriin ilman 1591-komitean hyväksyntää. Elhassan myönsi asiantuntijaryhmälle itse, että Darfuriin siirrettiin Sudanin muista osista ilma-aluksia, niiden moottoreita ja muuta sotilaskalustoa vuoden 2005 maaliskuun 29. päivän ja joulukuun välisenä aikana. Hän kertoi asiantuntijaryhmälle esimerkiksi, että kaksi Mi-24-rynnäkköhelikopteria tuotiin laittomasti Darfuriin 18.–21. syyskuuta 2005.

On myös perusteltuja syitä uskoa, että Elhassan läntisen sotilasalueen komentajana oli suoraan vastuussa luvan antamisesta hyökkäyksinä pidettäviin sotilaallisiin lentoihin Abu Hamran ympäristössä 23. ja 24. heinäkuuta 2005 sekä Jebel Moonin alueella Länsi-Darfurissa 19. marraskuuta 2005. Mi-24-rynnäkköhelikopterit osallistuivat kumpaankin operaatioon, ja niiden ilmoitettiin avanneen tulen molemmilla kerroilla. Asiantuntijaryhmä raportoi Elhassanin todenneen ryhmälle, että hän itse läntisen sotilasalueen komentajan ominaisuudessa hyväksyi ilmatukea koskevat pyynnöt ja muut ilmaoperaatiot. (Ks. asiantuntijaryhmän raportti, S/2006/65, kohdat 266–269.) Näillä toimilla kenraalimajuri Gaffar Mohammed Elhassan on rikkonut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1591 (2005) asiaa koskevia määräyksiä. Näin ollen hänen kohdallaan täyttyvät edellytykset sille, että komitea sisällyttää hänet pakoteluetteloon.

YK merkinnyt luetteloon : 25. huhtikuuta 2006.

2.

Sukunimi :

ALNSIEM

Etunimi (-nimet) : Musa Hilal Abdalla

Alias : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Syntymäaika/syntymäpaikka/kansalaisuus/asuinpaikka : Syntymäaika: 1.1.1964 tai 1959;

Syntymäpaikka: Kutum;

Asuinpaikka: Kabkabiya ja Kutumin kaupunki, Pohjois-Darfur, on asunut Khartumissa.

Passi/henkilötiedot/asema : Diplomaattipassi nro: D014433,

myönnetty 21. helmikuuta 2013; voimassaolo päättyy 21. helmikuuta 2015.

Kansalaisuutta koskeva todistus nro: A0680623.

Sudanin kansalliskokouksen jäsen. Sudanin presidentin vuonna 2008 nimittämä liittovaltioasioista vastaavan ministeriön erityisneuvonantaja.

Nimeäminen/perustelut : Jalul-heimon päällikkö Pohjois-Darfurissa.

Human Rights Watch ilmoittaa tiedonannossaan, että heillä on 13. helmikuuta 2004 päivätty tiedote Pohjois-Darfurin paikalliselta hallintovirastolta. Tiedotteessa annetaan ”alueen turvallisuusyksiköille” käsky ”sallia mujahidin-taistelijoiden toimet ja Sheikh Musa Hilalin komentamien vapaaehtoisten eteneminen [Pohjois-Darfurin] alueelle sekä näiden perustarpeiden varmistaminen”. 400 arabimiliisiä hyökkäsi 28. syyskuuta 2005 Aro Sharrow'n kylään (myös sen pakolaisleiriin) sekä Achon ja Gozmenan kyliin Länsi-Darfurissa. Uskomme myös, että Musa Hilal oli paikan päällä Aro Sharrow'n pakolaisleiriin kohdistuneen hyökkäyksen aikana. Hänen poikansa oli saanut surmansa Sudanin vapautusarmeijan (Sudanese Liberation Army, SLA) hyökätessä Shareiaan, joten hän oli nyt toteuttamassa henkilökohtaista verikostoa. On perusteltuja syitä uskoa, että heimon päällikkönä hän oli suoraan vastuussa näistä teoista ja on vastuussa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksista ja muista julmuuksista.

YK merkinnyt luetteloon : 25. huhtikuuta 2006.

3.

Sukunimi :

SHARIF

Etunimi (-nimet) : Adam Yacub

Alias : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Syntymäaika/syntymäpaikka/kansalaisuus/asuinpaikka : Syntymäaika: noin 1976.

Passi/henkilötiedot/asema : Ilmoitettu kuolleen 7. kesäkuuta 2012.

Nimeäminen/perustelut : Sudanin vapautusarmeijan (Sudanese Liberation Army, SLA) komentaja.

Adam Yacub Shantin alaiset SLA:n sotilaat rikkoivat tulitaukosopimusta hyökkäämällä 23. heinäkuuta 2005 Sudanin hallituksen sotilasosaston saattaman kuorma-autosaattueen kimppuun lähellä Abu Hamraa Pohjois-Darfurissa ja surmaamalla kolme sotilasta. Hyökkäyksen jälkeen hallituksen sota-aseet ja ampumatarvikkeet ryöstettiin. Asiantuntijaryhmällä on tietoja, jotka vahvistavat, että SLA:n sotilaiden hyökkäys todella tapahtui ja että se oli selvästi järjestetty ja suunniteltu hyvin etukäteen. Tämän vuoksi on perusteltua olettaa, kuten asiantuntijaryhmä totesi, että alueella SLA:n komentajana toiminut Shant tiesi hyökkäyksestä ja hyväksyi sen tai antoi käskyn hyökätä. Näin ollen hän on suoraan vastuussa hyökkäyksestä ja täyttää luetteloon merkitsemisen edellytykset.

YK merkinnyt luetteloon : 25. huhtikuuta 2006.

4.

Sukunimi :

Mayu

Etunimi (-nimet) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias : General Gibril Abdul Kareem Barey; ”Tek”; Gabril Abdul Kareem Badri

Syntymäaika/syntymäpaikka/kansalaisuus/asuinpaikka : Syntymäaika: 1. tammikuuta 1967;

Syntymäpaikka: Niilin alue, El-Fasher, El-Fasher, Pohjois-Darfur;

Kansalaisuus: saanut syntyessään Sudanin kansalaisuuden;

Asuinpaikka: Tine, Sudanin puolella Tšadin rajaa.

Passi/henkilötiedot/asema : Kansallinen henkilötunnus: 192-3238459-9

Kansalaisuutta koskeva todistus saatu syntyessä: nro 302581

Nimeäminen/perustelut : Kansallisen uudistus- ja kehitysliikkeen (National Movement for Reform and Development, NMRD) komentaja.

Mayu on vastuussa Sudanissa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMIS) henkilöstön jäsenten sieppaamisesta Darfurissa lokakuussa 2005. Mayu yrittää avoimesti estää AMIS-operaation toiminnan pelottelemalla. Hän uhkasi esimerkiksi ampua alas Afrikan unionin (AU) helikopterit Jebel Moonin alueella marraskuussa 2005. Tällaisilla toimilla Mayu on selkeästi rikkonut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1591 (2005) vaarantamalla Darfurin vakauden; näin ollen hänen kohdallaan täyttyvät edellytykset sille, että komitea sisällyttää hänet pakoteluetteloon.

YK merkinnyt luetteloon : 25. huhtikuuta 2006.


Top