Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0430(01)

Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

OJ L 128, 30.4.2014, p. 17–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

30.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/17


Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan välinen

SOPIMUS

luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’,

ja

AZERBAIDŽANIN TASAVALTA, jäljempänä ’Azerbaidžan’,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja toimivat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjenmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Azerbaidžanin tai jonkin unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KOROSTAVAT, että tämä sopimus ei rajoita sellaisten unioniin, sen jäsenvaltioihin ja Azerbaidžaniin sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta ja siihen 31 päivänä tammikuuta 1967 liitetystä pöytäkirjasta,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tähän sopimukseen, jolleivät ne mainitun pöytäkirjan mukaisesti ilmoita sitä haluavansa,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan, ei Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan N:o 22 mukaisesti sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’takaisinotolla’ pyynnön esittävään valtioon laittomasti tulleiden tai siellä laittomasti oleskelevien tai asuvien henkilöiden (pyynnön vastaanottavan valtion kansalaisten, kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden) siirtämistä pyynnön esittävän valtion alueelta ja vastaanottamista pyynnön vastaanottavan valtion alueelle tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

b)

’sopimuspuolilla’ Azerbaidžania ja unionia;

c)

’jäsenvaltiolla’ jokaista unionin jäsenvaltiota, jota tämä sopimus sitoo;

d)

’Azerbaidžanin kansalaisella’ henkilöä, jolla on Azerbaidžanin kansalaisuus Azerbaidžanin lainsäädännön mukaisesti;

e)

’jäsenvaltion kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään unionin tarpeita varten;

f)

’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Azerbaidžanin tai jonkin jäsenvaltion kansalaisuus;

g)

’kansalaisuudettomalla henkilöllä’ henkilöä, jolla ei ole minkään valtion kansalaisuutta;

h)

’oleskeluluvalla’ Azerbaidžanin tai jonkin jäsenvaltion myöntämää millaista tahansa lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella. Ilmaisulla ei tarkoiteta määräaikaista lupaa oleskella asianomaisen valtion alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

i)

’viisumilla’ Azerbaidžanin tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, jolla sallitaan henkilön saapua asianomaisen valtion alueelle tai kulkea sen kautta; sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

j)

’pyynnön esittävällä valtiolla’ valtiota (Azerbaidžania tai jotakin jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 8 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 15 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

k)

’pyynnön vastaanottavalla valtiolla’ valtiota (Azerbaidžania tai jotakin jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 8 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 15 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

l)

’toimivaltaisella viranomaisella’ Azerbaidžanin tai jonkin jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

m)

’kauttakululla’ kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kulkua pyynnön vastaanottaneen valtion alueen kautta hänen matkustaessaan pyynnön esittäneestä valtiosta kohdemaahan.

2 artikla

Perusperiaatteet

Pyynnön vastaanottava ja sen esittävä valtio lujittavat yhteistyötään laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ja varmistavat, että tätä sopimusta sovelletaan sen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin sovellettaessa noudatetaan ihmisoikeuksia sekä näille valtioille niihin sovellettavien kansainvälisten sopimusten nojalla kuuluvia velvoitteita ja vastuualueita, erityisesti seuraavia:

vuonna 1948 annettu ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi vuonna 1950 tehty Euroopan yleissopimus ja sen pöytäkirjat

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva vuoden 1966 kansainvälinen yleissopimus

kidutuksen vastainen vuonna 1984 tehty YK:n yleissopimus

pakolaisten oikeusasemasta vuonna 1951 tehty Geneven yleissopimus ja siihen vuonna 1967 liitetty pöytäkirja.

Pyynnön vastaanottava valtio varmistaa edellä mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin perustuvien velvollisuuksiensa mukaisesti erityisesti sen alueelle takaisinotettujen henkilöiden oikeuksien suojelun.

Pyynnön esittävän valtion olisi asetettava vapaaehtoinen paluu etusijalle pakolla toteutettavaan paluuseen nähden, silloin kun ei ole syytä epäillä, että tämä vaarantaisi asianomaisen henkilön paluun pyynnön vastaanottavaan valtioon.

I JAKSO

AZERBAIDŽANIN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

3 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Azerbaidžan ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on Azerbaidžanin kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Azerbaidžan ottaa takaisin myös:

a)

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, paitsi jos heillä on itsenäinen oleskeluoikeus pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa tai jonkin toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa,

b)

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus tai jotka ovat kansalaisuudettomia, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla Azerbaidžanin alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla Azerbaidžanin alueelle ja oleskella siellä, paitsi jos heillä on itsenäinen oleskeluoikeus pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa tai jonkin toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa.

3.   Azerbaidžan ottaa takaisin myös henkilöt, jotka oleskelevat tai asuvat laittomasti pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella ja jotka tultuaan jäsenvaltion alueelle ovat luopuneet Azerbaidžanin kansalaisuudesta Azerbaidžanin kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jollei jokin jäsenvaltio ole vähintään luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun Azerbaidžan on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Azerbaidžanin toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää takaisinotettavalle henkilölle tämän tahdosta riippumatta ja maksutta, enintään viiden työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään 150 päivän ajan. Jos Azerbaidžan ei viiden työpäivän kuluessa myönnä pyydettyä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (liite 7) (1).

5.   Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, Azerbaidžanin toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää viiden työpäivän kuluessa maksutta uuden matkustusasiakirjan, jolla on yhtä pitkä voimassaoloaika. Jos Azerbaidžan ei ole viiden työpäivän kuluessa myönnä pyydettyä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (liite 7) (2).

4 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Azerbaidžan ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

asianomaisilla henkilöillä on takaisinottopyynnön esittämisajankohtana Azerbaidžanin myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

asianomaiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan jäsenvaltioiden alueelle oleskeltuaan Azerbaidžanin alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos:

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut Azerbaidžanissa sijaitsevan kansainvälisen lentoaseman kautta;

b)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on tullut viisumivapaasti pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueelle.

3.   Kun Azerbaidžan on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön esittänyt jäsenvaltio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (liite 7) (3), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 2 kohdan soveltamista.

II JAKSO

UNIONIN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

5 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Azerbaidžan pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Azerbaidžanin alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on asianomaisen jäsenvaltion kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös:

a)

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, paitsi jos heillä on itsenäinen oleskeluoikeus Azerbaidžanissa;

b)

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus tai jotka ovat kansalaisuudettomia, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä tai että he voivat saada oikeuden tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä, paitsi jos heillä on itsenäinen oleskeluoikeus Azerbaidžanissa.

3.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös henkilöt, jotka oleskelevat tai asuvat laittomasti Azerbaidžanin alueella ja jotka tultuaan Azerbaidžanin alueelle ovat luopuneet jäsenvaltion kansalaisuudesta sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jollei Azerbaidžan ole vähintään luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää takaisinotettavalle henkilölle tämän tahdosta riippumatta ja maksutta, enintään viiden työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa 150 päivän ajan. Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei ole viiden työpäivän kuluessa myöntänyt kyseistä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän Azerbaidžanin vakiomuotoisen matkustusasiakirjan (liite 8) karkottamista varten.

5.   Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää viiden työpäivän kuluessa maksutta uuden matkustusasiakirjan, jolla on yhtä pitkä voimassaoloaika. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole viiden työpäivän kuluessa myöntänyt kyseistä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän Azerbaidžanin vakiomuotoisen matkustusasiakirjan (liite 8) karkottamista varten.

6 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Azerbaidžanin pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Azerbaidžanin alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

asianomaisilla henkilöillä on takaisinottopyynnön esittämisajankohtana pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

asianomaiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan Azerbaidžanin alueelle oleskeltuaan sitä ennen pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos:

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on tullut viisumivapaasti Azerbaidžanin alueelle.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan viisumin tai oleskeluluvan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeiseksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4.   Kun asianomainen jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Azerbaidžan myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, paluun edellyttämän matkustusasiakirjan (liite 8), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 2 kohdan soveltamista.

III JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

7 artikla

Periaatteet

1.   Jollei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, 3–6 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja ja, jos hän on kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö, myös pyynnön vastaanottavan valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, pyynnön esittävän valtion ei tarvitse esittää pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle takaisinottopyyntöä tai 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista ilmoitusta hänen siirtämistään varten.

3.   Jollei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, jos henkilö on otettu kiinni alueella, joka ulottuu enintään 15 kilometrin päähän pyynnön esittävän valtion satamista ja kansainvälisistä lentoasemista, näiden tullialueet mukaan lukien, sen jälkeen, kun hän on ylittänyt rajan laittomasti suoraan pyynnön vastaanottavan valtion alueelta, pyynnön esittävä valtio voi esittää takaisinottopyynnön kahden työpäivän kuluessa kyseisen henkilön kiinniotosta (nopeutettu menettely).

8 artikla

Takaisinottopyyntö

1.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava seuraavat tiedot:

a)

takaisinotettavan henkilön henkilötiedot (esim. etunimet, sukunimet, syntymäaika ja, jos mahdollista, syntymäpaikka ja viimeisin kotipaikka) ja tarvittaessa naimattomien alaikäisten lasten ja/tai puolison henkilötiedot;

b)

omien kansalaisten osalta maininta siitä, millä keinoin näyttö tai alustava näyttö kansalaisuudesta esitetään liitteiden 1 ja 2 mukaisesti;

c)

kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden osalta maininta siitä, millä keinoin näyttö tai alustava näyttö kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä esitetään liitteiden 3 ja 4 mukaisesti;

d)

takaisinotettavan henkilön valokuva.

2.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, mikäli henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon välittämiseen;

b)

muita suoja- tai turvatoimenpiteitä tai henkilön terveydentilaa koskevat tiedot, jotka saattavat olla tässä tapauksessa tarpeen.

3.   Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteenä 5.

4.   Takaisinottopyyntö voidaan jättää mitä tahansa viestintäkeinoa käyttäen, myös sähköisesti esimerkiksi faksilla tai sähköpostin välityksellä.

9 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva näyttö voidaan esittää jollakin liitteessä 1 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisi päättynyt enintään kuusi kuukautta aiemmin. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, jäsenvaltiot ja Azerbaidžan tunnustavat kansalaisuuden vastavuoroisesti ilman lisätutkimuksia. Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

2.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva alustava näyttö voidaan esittää jollakin liitteessä 2 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisi päättynyt. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, jäsenvaltiot ja Azerbaidžan katsovat kansalaisuuden todennetuksi, jolleivät ne voi muuta osoittaa. Kansalaisuutta koskevaa alustavaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

3.   Jos mitään liitteissä 1 ja 2 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää tai jos niihin perustuva näyttö ei ole riittävä asianmukaisesti perustelluista syistä, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen kansalaisuuden todentamista varten. Pyynnön esittävän jäsenvaltion on pyydettävä kuulemista takaisinottopyynnön yhteydessä, ja se on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä ja enintään viiden työpäivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

4.   Kuulemismenettelystä voidaan määrätä 20 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanopöytäkirjoissa.

10 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin liitteessä 3 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jäsenvaltiot ja Azerbaidžan tunnustavat vastavuoroisesti tällaisen näytön ilman lisätutkimuksia.

2.   Sopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin liitteessä 4 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, jäsenvaltiot ja Azerbaidžan katsovat edellytysten täyttyneen, jolleivät ne voi muuta osoittaa.

3.   Maahantulon, oleskelun tai asumisen laittomuus todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, joista puuttuu pyynnön esittäneen valtion alueelle saapumisen edellyttämä viisumi tai muu oleskelulupa. Myös pyynnön esittävän valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittava matkustusasiakirja, viisumi tai oleskelulupa, pidetään alustavana näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

11 artikla

Määräajat

1.   Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion toimivaltainen viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä. Jos pyyntöä ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi esittää ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, mutta ainoastaan siihen asti, kun esteet poistuvat.

2.   Takaisinottopyyntöön on vastattava kirjallisesti

a)

kahden työpäivän kuluessa, jos pyyntö on esitetty nopeutetussa menettelyssä (7 artiklan 3 kohta);

b)

15 kalenteripäivän kuluessa kaikissa muissa tapauksissa.

Määräajan kuluminen alkaa takaisinottopyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei vastata määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

Vastaus takaisinottopyyntöön voidaan jättää mitä tahansa viestintäkeinoa käyttäen, myös sähköisesti esimerkiksi faksilla tai sähköpostin välityksellä.

3.   Takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava kirjallisesti.

4.   Kun suostumus on annettu tai kun 2 kohdassa vahvistettu määräaika on umpeutunut, asianomainen henkilö siirretään kolmen kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä pidentää ajalla, joka tarvitaan oikeudellisten tai käytännön esteiden ratkaisemiseen.

12 artikla

Siirtojärjestelyt ja kuljetustavat

1.   Ennen kuin henkilö palautetaan, pyynnön esittäneen valtion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat kirjallisesti vähintään kolme työpäivää etukäteen pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaisille viranomaisille siirron ajankohdasta, maahantulopaikasta, mahdollisista saattajista ja muista siirtoon liittyvistä järjestelyistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.   Kuljetus voi tapahtua millä tahansa tavalla, myös ilma- tai meriteitse. Ilmateitse tapahtuvassa palautuksessa ei edellytetä Azerbaidžanin tai jäsenvaltioiden kansallisten lentoyhtiöiden käyttöä, vaan se voidaan toteuttaa reitti- tai tilauslentoja käyttämällä. Jos mukana on saattaja, tämän ei tarvitse olla pyynnön esittäneen valtion valtuuttama henkilö, vaan riittää, että hänellä on Azerbaidžanin tai minkä tahansa jäsenvaltion valtuutus.

3.   Jos kuljetus tapahtuu ilmateitse, mahdolliset saattajat vapautetaan velvollisuudesta hankkia viisumi.

13 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pyynnön esittänyt valtio ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen valtion takaisinottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien 6 kuukauden tai, jos kyse on kolmansien maiden kansalaisista tai kansalaisuudettomista henkilöistä, 12 kuukauden kuluessa todetaan, että 3-6 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan tähän sopimukseen sisältyviä, menettelyä koskevia määräyksiä soveltuvin osin ja ilmoitetaan kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

IV JAKSO

KAUTTAKULKU

14 artikla

Periaatteet

1.   Jäsenvaltiot ja Azerbaidžan pyrkivät rajoittamaan kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun tapauksiin, joissa kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon.

2.   Azerbaidžan sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta jäsenvaltion sitä pyytäessä, ja jäsenvaltio puolestaan sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta Azerbaidžanin sitä pyytäessä, jos jatkoyhteys mahdollisissa muissa kauttakulkuvaltioissa ja takaisinotto määrävaltioon on varma.

3.   Azerbaidžan tai jäsenvaltio voi evätä kauttakulun

a)

jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on todellisessa vaarassa joutua kidutetuksi tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, saada kuolemanrangaistuksen tai joutua vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi määrävaltiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

b)

jos kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle aiotaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

c)

pyynnön vastaanottaneen valtion kansanterveyteen, kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin kansallisiin etuihin liittyvistä syistä.

4.   Azerbaidžan tai jäsenvaltio voi peruuttaa minkä tahansa myönnetyn luvan, jos 3 kohdassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät tai ilmenevät myöhemmin ja ne estävät kauttakulun toteuttamisen taikka jos jatkoyhteys mahdollisissa kauttakulkuvaltioissa tai takaisinotto määrävaltioon ei ole enää varma. Tällaisessa tapauksessa pyynnön esittänyt valtio ottaa kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tarvittaessa viipymättä takaisin.

15 artikla

Kauttakulkumenettely

1.   Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisena ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kauttakulkutapa (ilmateitse, meritse tai maitse), mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja suunniteltu lopullinen määräpaikka;

b)

asianomaisen henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimi, sukunimi, aiempi sukunimi, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus, kieli sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c)

suunniteltu maahantulopaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö;

d)

ilmoitus siitä, että pyynnön esittänyt valtio katsoo 14 artiklan 2 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyvän ja ettei ole tiedossa syytä 14 artiklan 3 kohdan mukaiselle kauttakulun epäämiselle.

Kauttakulkupyyntöihin käytettävä yhteinen lomake on liitteessä 6.

Kauttakulkupyyntö voidaan jättää mitä tahansa viestintäkeinoa käyttäen, myös sähköisesti esimerkiksi faksilla tai sähköpostin välityksellä.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa suostumuksestaan pyynnön esittäneelle valtiolle kirjallisesti viiden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä vahvistaa maahantulopaikan ja suunnitellun ajankohdan tai ilmoittaa kyseiselle valtiolle pyynnön epäämisestä perusteluineen. Jos pyyntöön ei vastata viiden työpäivän kuluessa, kauttakulkuun katsotaan suostutun.

Vastaus kauttakulkupyyntöön voidaan jättää mitä tahansa viestintäkeinoa käyttäen, myös sähköisesti esimerkiksi faksilla tai sähköpostin välityksellä.

3.   Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, takaisinotettava henkilö ja mahdolliset saattajat vapautetaan velvollisuudesta hankkia lentoaseman kauttakulkuviisumi.

4.   Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset avustavat keskinäisen neuvonpidon mukaisesti kauttakulussa erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja antamalla käyttöön tätä varten tarvittavat välineet.

5.   Kauttakulku on toteutettava 30 päivän kuluessa siitä, kun suostumus pyyntöön on otettu vastaan, jollei toisin sovita.

V JAKSO

KUSTANNUKSET

16 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista lopullisen määrävaltion rajalle saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten oikeutta periä takaisinottokustannukset takaisinotettavalta henkilöltä tai kolmansilta osapuolilta.

VI JAKSO

TIETOSUOJA JA SUHDE MUIHIN KANSAINVÄLISIIN VELVOITTEISIIN

17 artikla

Tietosuoja

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan, jos tapauksesta riippuen Azerbaidžanin tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietoja käsitellään kussakin yksittäisessä tapauksessa Azerbaidžanin kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja jos rekisterinpitäjä on jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, noudatetaan direktiivin 95/46/EY säännöksiä ja kyseisen direktiivin mukaisesti annettua asianomaisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

henkilötietoja on käsiteltävä asianmukaisesti ja laillisesti;

b)

henkilötiedot on kerättävä erikseen määriteltyä, nimenomaista ja perusteltua tarkoitusta varten tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, eikä tiedot luovuttava tai vastaanottava viranomainen saa myöhemmin käsitellä niitä tämän tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla;

c)

henkilötietojen on oltava riittäviä ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen; ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

siirrettävän henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimet, sukunimet, mahdolliset aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus),

passiin, henkilötodistukseen tai ajokorttiin liittyvät tiedot (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka),

tiedot pysähdyspaikoista ja matkareiteistä,

muut tiedot siirrettävän henkilön tunnistamista tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemista varten,

d)

henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä, ja ne on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla,

e)

henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään,

f)

sekä tietoja luovuttavan viranomaisen että tietoja vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet henkilötietojen oikaisemiseksi tai tuhoamiseksi tai niihin tutustumisen estämiseksi, kun tietojen käsittely ei tapahdu tämän artiklan määräysten mukaisesti, erityisesti jos tiedot eivät ole riittäviä, olennaisia ja paikkansapitäviä tai jos tietoja on käsittelyn kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai niihin tutustumisen estämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle;

g)

tiedot vastaanottaneen viranomaisen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista;

h)

henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta;

i)

henkilötiedot luovuttaneella ja ne vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

18 artikla

Suhde muihin kansainvälisiin velvoitteisiin

1.   Tämä sopimus ei rajoita sellaisten unioniin, sen jäsenvaltioihin ja Azerbaidžaniin sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, joiden sopimuspuolia nämä ovat, ja erityisesti 2 artiklassa luetellut kansainväliset sopimukset, sekä

turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyt kansainväliset sopimukset,

luovuttamista ja kauttakulkua koskevat kansainväliset yleissopimukset,

toisen maan kansalaisten takaisinottamista koskevat monenväliset kansainväliset yleissopimukset ja muut sopimukset, kuten kansainvälinen siviili-ilmailun yleissopimus.

2.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä henkilön palauttamista muuta virallista tai epävirallista järjestelyä noudattaen.

VII JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

19 artikla

Takaisinottoa käsittelevä sekakomitea

1.   Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinottoa käsittelevän sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, jonka tehtävänä on erityisesti

a)

valvoa tämän sopimuksen soveltamista;

b)

ratkaista kiistoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta;

c)

päättää tämän sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä;

d)

vaihtaa säännöllisesti tietoja yksittäisten jäsenvaltioiden ja Azerbaidžanin 20 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

e)

antaa suosituksia tähän sopimukseen ja sen liitteisiin tehtävistä muutoksista.

2.   Komitean päätökset ovat sopimuspuolia sitovia.

3.   Komitea koostuu unionin ja Azerbaidžanin edustajista.

4.   Komitea kokoontuu tarvittaessa kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä.

5.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

20 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1.   Rajoittamatta tämän sopimuksen suoraa sovellettavuutta Azerbaidžan ja jäsenvaltio voivat jäsenvaltion tai Azerbaidžanin pyynnöstä laatia täytäntöönpanopöytäkirjoja, joissa vahvistetaan muun muassa seuraavia asioita koskevat säännöt:

a)

toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen, rajanylityspaikat ja yhteyspistetietojen vaihto;

b)

saattajan kanssa tapahtuvan palauttamisen, muun muassa saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun, edellytykset;

c)

keinot ja asiakirjat, joita ei ole lueteltu tämän sopimuksen liitteissä 1–4;

d)

nopeutetussa menettelyssä toteutettavaa takaisinottoa koskevat järjestelyt;

e)

kuulemismenettely.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu 19 artiklassa tarkoitetulle komitealle.

3.   Azerbaidžan suostuu soveltamaan jäsenvaltion kanssa laaditun täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä myös suhteissaan toiseen jäsenvaltioon, jos tämä sitä pyytää. Jäsenvaltiot soveltavat jäsenvaltion ja Azerbaidžanin laatiman täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä myös omissa suhteissaan Azerbaidžaniin, jos tämä sitä pyytää ja jos niiden soveltaminen toisiin jäsenvaltioihin on käytännössä toteutettavissa.

21 artikla

Suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin tai -järjestelyihin

Tämän sopimuksen määräyksillä on etusija ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sellaisen kahdenvälisen sopimuksen tai järjestelyn määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja Azerbaidžan ovat tehneet tai saattavat tehdä 20 artiklan mukaisesti, sikäli kuin kyseisen sopimuksen tai järjestelyn määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

VIII JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

22 artikla

Alueellinen soveltamisala

1.   Jollei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalueella ja Azerbaidžanin alueella.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin alueella ainoastaan unionin tästä asiasta Azerbaidžanille osoittaman ilmoituksen perusteella.

3.   Sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella.

23 artikla

Voimaantulo, kesto ja voimassaolon päättyminen

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3.   Tätä sopimusta sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on annettu.

4.   Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

5.   Kumpikin sopimuspuoli voi väliaikaisesti keskeyttää sopimuksen täytäntöönpanon joko kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä virallisesti toiselle sopimuspuolelle ja kuultuaan ensin 19 artiklassa tarkoitettua komiteaa. Keskeyttäminen tulee voimaan toisena tällaista ilmoitusta seuraavana päivänä.

6.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen soveltaminen päättyy kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

24 artikla

Sopimuksen muuttaminen

Sopimuspuolet voivat yhteisymmärryksessä muuttaa tai täydentää tätä sopimusta. Muutokset ja täydennykset laaditaan erillisten pöytäkirjojen muodossa, ja ne ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Pöytäkirjat tulevat voimaan 23 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

25 artikla

Liitteet

Liitteet 1–8 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja azerbaidžanin kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Vakiomuotoinen matkustusasiakirja on 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen (EUVL C 274, 19.9.1996, s. 18).

(2)  Ks. edellinen alaviite.

(3)  Ks. edellinen alaviite.


LIITE 1

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joiden esittämistä pidetään näyttönä kansalaisuudesta (3 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 kohta)

mikä tahansa passi (kansallinen passi, tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi tai passin korvaava asiakirja, mukaan lukien lapsen passi)

pyynnön vastaanottavan valtion myöntämä kulkulupa

kaikenlaiset henkilötodistukset (määräaikaiset ja tilapäiset todistukset mukaan luettuina), lukuun ottamatta merimiehen henkilökorttia


LIITE 2

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joiden esittämistä pidetään alustavana näyttönä kansalaisuudesta (3 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 2 kohta)

liitteessä 1 luetellut asiakirjat, joiden voimassaolon päättymisestä on kulunut yli 6 kuukautta

liitteessä 1 lueteltujen asiakirjojen valokopiot

todistus kansalaisuudesta tai muu virallinen asiakirja, jossa mainitaan tai josta selvästi ilmenee kansalaisuus

ajokortti tai sen valokopio

syntymätodistus tai sen valokopio

yrityksen henkilöstökortti tai sen valokopio

sotilaspassi tai asevoimien henkilökortti

merimieskirja, laivurin palvelukortti tai merimiehen henkilökortti

todistajanlausunto

asianomaisen henkilön lausunnot ja hänen puhumansa kieli virallisen testauksen tulokset mukaan luettuina

muu asiakirja, jonka avulla asianomaisen henkilön kansalaisuus voidaan todeta

sormenjäljet

henkilöllisyyden vahvistaminen viisumitietojärjestelmässä tehdyn haun perusteella

jos asianomainen jäsenvaltio ei käytä viisumitietojärjestelmää, henkilöllisyyden vahvistaminen tällaisten jäsenvaltioiden pitämien viisumihakemusrekisterien perusteella

henkilöllisyyden vahvistaminen IAMAS-järjestelmässä (Azerbaidžanin tasavallan maahantuloa, maastapoistumista ja rekisteröintiä koskeva automaattinen tiedonhakujärjestelmä)


LIITE 3

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joita pidetään näyttönä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä (4 artiklan 1 kohta, 6 artiklan 1 kohta ja 10 artiklan 1 kohta)

pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion myöntämä viisumi ja/tai oleskelulupa

tulo-/poistumisleimat tai vastaavat merkinnät asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa tai muu näyttö maahantulosta/poistumisesta (esim. valokuvat)

henkilötodistus, joka myönnetään pyynnön vastaanottavassa valtiossa pysyvästi oleskelevalle kansalaisuudettomalle henkilölle

kulkulupa, joka myönnetään pyynnön vastaanottavassa valtiossa pysyvästi oleskelevalle kansalaisuudettomalle henkilölle


LIITE 4

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joita pidetään alustavana näyttönä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä (4 artiklan 1 kohta, 6 artiklan 1 kohta ja 10 artiklan 2 kohta)

pyynnön esittävän valtion toimivaltaisten viranomaisten antama kuvaus paikasta ja olosuhteista, joissa asianomainen henkilö on pysäytetty hänen saavuttuaan kyseisen valtion alueelle

kansainvälisen järjestön (esim. UNHCR) toimittamat henkilön henkilöllisyyteen ja/tai oleskeluun liittyvät tiedot

perheenjäsenten, matkaseuran yms. ilmoitus/vahvistamat tiedot

mikä tahansa asiakirja, todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisten laitoksen pääsykortti, autonvuokraussopimus, luottokorttitosite jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella

asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lento-, juna-, bussi- tai laivalippu ja/tai matkustajaluettelo, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottavan valtion alueella ja hänen matkareittinsä siellä

tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt matkanjärjestäjän tai matkatoimiston palveluja

erityisesti sellaisten rajaviranomaisten ja muiden todistajien antamat viralliset lausunnot, jotka voivat todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto

asianomaisen henkilön lausunto

sormenjäljet


LIITE 5

Image

Image

Image


LIITE 6

Image

Image

Image


LIITE 7

EU:n vakiomuotoinen matkustusasiakirja karkottamista varten

(30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen) (1)


(1)  EYVL C 247, 19.9.1996, s. 18.


LIITE 8

Image

Image


YHTEINEN JULISTUS

3 artiklan 3 kohdasta

Sopimuspuolet toteavat, että Azerbaidžanin tasavallan kansalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaan Azerbaidžanin tasavallan kansalainen ei voi menettää kansalaisuuttaan.

Sopimuspuolet sopivat kuulevansa toisiaan hyvissä ajoin, jos tämä oikeudellinen tilanne muuttuu.


YHTEINEN JULISTUS

4 artiklasta ja 6 artiklasta

Sopimuspuolet pyrkivät palauttamaan kotimaahan kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä sopimuspuolen alueella.


YHTEINEN JULISTUS

tanskan kuningaskunnasta

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella eikä Tanskan kuningaskunnan kansalaisiin. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Azerbaidžan ja Tanskan kuningaskunta tekevät tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.


YHTEINEN JULISTUS

Islannin tasavallasta ja Norjan kuningaskunnasta

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Azerbaidžan tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kanssa.


YHTEINEN JULISTUS

Sveitsin valaliitosta

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdystä sopimuksesta, joka tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Azerbaidžan tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Sveitsin valaliiton kanssa.


YHTEINEN JULISTUS

Liechtensteinin ruhtinaskunnasta

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdystä sopimuksesta, joka tuli voimaan 19 päivänä joulukuuta 2011. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Azerbaidžan tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa.


Top