Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0506

Komission asetus (EY) N:o 506/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008 , tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 708/2007 liitteen IV muuttamisesta

OJ L 149, 7.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 131 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/506/oj

7.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 149/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 506/2008,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008,

tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 708/2007 liitteen IV muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä 11 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 708/2007 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 1, 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 708/2007 vahvistetaan puitteet, jotka kattavat tulokaslajeihin ja paikallisesti esiintymättömiin lajeihin liittyvät vesiviljelykäytänteet mainittujen lajien ja niihin liittyvien muiden kuin siirrettävien lajien vesielinympäristöihin kohdistuvien mahdollisten vaikutusten arvioimiseksi ja minimoimiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 708/2007 liitteessä IV luetellaan lajit, joihin ei sovelleta eräitä mainitun asetuksen säännöksiä. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota lisäämään lajeja kyseiseen liitteeseen.

(3)

Ennen mainitun asetuksen voimaantuloa eräät jäsenvaltiot pyysivät eräiden lajien lisäämistä liitteeseen IV. Ranska ehdotti sen syrjäisimpien alueiden osalta, että eräitä lajeja lisättäisiin mainitun liitteen erilliseksi osaksi.

(4)

Komissio kutsui 7 päivänä marraskuuta 2007 ja 30 ja 31 päivänä tammikuuta 2008 koolle asiantuntijaryhmän arvioimaan, voidaanko kyseiset lajit sisällyttää mainitun asetuksen liitteeseen IV. Sen vuoksi kyseistä tarkoitusta varten laadittiin uusi luettelo.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 708/2007 liitettä IV olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 708/2007 liite IV tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 168, 28.6.2007, s. 1.


LIITE

”LIITE IV

2 artiklan 5 kohdassa säädetty lajiluettelo

A-OSA –   Yleinen

 

Acipenser baeri  (1), siperiansampi

 

A. gueldenstaedti  (1), venäjänsampi

 

A. nudiventris  (1), harmaasampi

 

A. ruthenus  (1), sterletti

 

A. stellatus  (1), tähtisampi

 

A. sturio  (1), sampi

 

Aristichthys nobilis, marmoripaksuotsa

 

Carassius auratus, kultakala

 

Clarias gariepinus, ankeriasmonni

 

Coregonus peled, peledsiika

 

Crassostrea gigas, tyynenmerenosteri

 

Ctenopharyngodon idella, ruohokarppi

 

Cyprinus carpio, karppi

 

Huso huso  (1), kitasampi

 

Hypophthalmichthys molitrix, hopeapaksuotsa

 

Ictalurus punctatus, pilkkupiikkimonni

 

Micropterus salmoides, isobassi

 

Oncorhynchus mykiss, kirjolohi

 

Ruditapes philippinarum, japaninmattosimpukka

 

Salvelinus alpinus, nieriä

 

Salvelinus fontinalis, puronieriä

 

Salvelinus namaycush, harmaanieriä

 

Sander lucioperca, kuha

 

Silurus glanis, monni

B-OSA –   Ranskan merentakaisten departementtien osalta

 

Macrobrachium rosenbergii, jättijokikatkarapu

 

Oreochromis mossambicus, mosambikintilapia

 

O. niloticus, niilintilapia

 

Sciaenops ocellatus, punarumpukala


(1)  Karppilajien risteymät”


Top