EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0113(01)

EU—Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, Liettuan osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä

OJ L 10, 13.1.2001, p. 56–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/35(1)/oj

22001D0113(01)

EU—Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, Liettuan osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä

Virallinen lehti nro L 010 , 13/01/2001 s. 0056 - 0058


EU-Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2000,

Liettuan osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä

(2001/35/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Liettuan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen(1) ja erityisesti sen 110 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eurooppa-sopimuksen 110 artiklan ja liitteen XX mukaisesti Liettua voi osallistua yhteisön puiteohjelmiin, erityisohjelmiin, hankkeisiin ja muihin toimiin muun muassa nuorisoalalla.

(2) Mainitun artiklan mukaisesti assosiaationeuvosto päättää Liettuan näihin toimiin osallistumisen ehdoista ja edellytyksistä.

(3) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Liettuan tasavallan assosiaationeuvoston 30 päivänä lokakuuta 1998 tehdyn päätöksen N:o 2/98(2) johdosta Liettua on osallistunut Nuorten Eurooppa -ohjelmaan 1 päivästä marraskuuta 1998 ja on ilmaissut haluavansa osallistua uuteen Nuoriso-ohjelmaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Liettua osallistuu yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan, jäljempänä "Nuoriso-ohjelma", liitteissä I ja II vahvistettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti; liitteet ovat tämän päätöksen erottamaton osa.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan Nuoriso-ohjelman keston ajan 1 päivästä tammikuuta 2000.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona assosiaationeuvosto tekee sen.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2000.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. Védrine

(1) EYVL L 51, 20.2.1998, s. 3.

(2) EYVL L 307, 17.11.1998, s. 15.

LIITE I

Ehdot ja edellytykset Liettuan osallistumiselle Nuoriso-ohjelmaan

1. Liettua osallistuu Nuoriso-ohjelman, jäljempänä "ohjelma", mukaisiin toimiin Nuoriso-toimintaohjelmasta 13 päivänä huhtikuuta 2000 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1031/2000/EY(1) määriteltyjen tavoitteiden, perusteiden ja määräaikojen mukaisesti sekä siinä säädettyjä menettelyjä noudattaen, jollei tässä päätöksessä toisin säädetä.

2. Liettuan on luotava päätöksen N:o 1031/2000/EY 5 artiklan ehtojen sekä Nuoriso-ohjelman kansallisia toimistoja koskevien jäsenvaltioiden ja komission velvollisuuksiin liittyvien komission antamien säännösten mukaisesti tarkoituksenmukaiset rakenteet, jotta ohjelman toimien toteutusta voidaan hallinnoida koordinoidusti kansallisella tasolla, ja sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen asianmukaisen rahoituksen kyseiselle toimistolle, jonka toimintaan ohjelmasta annetaan avustuksia. Liettuan on toteutettava kaikki muut tarpeelliset toimet taatakseen ohjelman tehokkaan toiminnan kansallisella tasolla.

3. Liettua maksaa ohjelmaan osallistumista varten vuosittain osuuden Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitteessä II esitettyjen menettelytapojen mukaisesti.

Ohjelmassa tapahtuvien muutosten tai Liettuan valmiuksien kehittymisen huomioon ottamiseksi assosiaatiokomitealla on valtuudet tarvittaessa mukauttaa rahoitusosuutta, jotta talousarvion tasapaino säilyisi vakaana ohjelmaa täytäntöön pantaessa.

4. Osallistumisedellytykset täyttävien liettualaisten laitosten, järjestöjen ja yksityishenkilöiden hakemusten jättämiseen, arviointiin ja valintaan sovelletaan samoja ehtoja kuin osallistumisedellytykset täyttäviin yhteisön laitoksiin, järjestöihin ja yksityishenkilöihin.

Komissio voi ottaa huomioon myös liettualaiset asiantuntijat nimittäessään riippumattomia asiantuntijoita päätöksen N:o 1031/2000/EY asiaa koskevien säännösten mukaisesti avustamaan komissiota hankkeiden arvioinnissa.

5. Ohjelman yhteisöulottuvuuden varmistamiseksi hankkeissa ja toimissa on oltava mukana vähintään yksi kumppani jostakin yhteisön jäsenvaltiosta, jotta niille voidaan myöntää yhteisön rahoitustukea.

6. Liettualle osoitetaan varoja hajautetusti hallinnoitaviin toimiin sekä 2 kohdan mukaisesti perustettavan kansallisen toimiston toimintaan annettavaan rahoitustukeen yhteisön tasolla päätettävän ohjelman vuotuisen talousarviojakauman sekä Liettuan rahoitusosuuden perusteella. Kansallisen toimiston toimintaan myönnettävän rahoitustuen enimmäismäärä on 50 prosenttia kansallisen toimiston toimintaohjelman talousarviosta.

7. Yhteisön jäsenvaltiot ja Liettua tekevät olemassa olevien säädösten rajoissa kaikkensa helpottaakseen nuorten ja muiden edellytykset täyttävien henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja oleskelua Liettuassa ja yhteisön jäsenvaltioissa heidän osallistuessaan tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan.

8. Liettua ei sovella tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien toimien yhteydessä käytettäviksi tarkoitettuihin tavaroihin ja palveluihin välillisiä veroja, tulleja eikä tuonti- ja vientikieltoja tai -rajoituksia.

9. Euroopan yhteisöjen komissio ja Liettua seuraavat kumppanuuden perusteella jatkuvasti Liettuan osallistumista ohjelmaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisöjen komission ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen sellaisten tehtävien hoitoa, jotka koskevat ohjelman seurantaa ja arviointia päätöksen N:o 1031/2000/EY 13 artiklan nojalla. Liettua toimittaa komissiolle tarvittavat kertomukset ja osallistuu muihin yhteisön tässä yhteydessä määräämiin erityistoimiin.

10. Liettualaisten tahojen kanssa tehdyissä tai näiden tekemissä sopimuksissa on yhteisön varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti määrättävä komission tai tilintarkastustuomioistuimen tekemästä tai niiden valtuuttamasta valvonnasta ja tilintarkastuksesta. Tilintarkastuksia voidaan tehdä kyseisten tahojen yhteisöä kohtaan oleviin sopimusvelvoitteisiin liittyvien tulojen ja menojen valvomiseksi. Asianomaisten Liettuan viranomaisten on yhteistyön ja molemminpuolisen edun hengessä annettava kohtuullista ja toteutettavissa olevaa apua tällaisen valvonnan ja tarkastusten suorittamisessa siten kuin kussakin tilanteessa on tarpeen tai hyödyllistä.

Jäsenvaltioiden ja komission Nuoriso-ohjelman kansallisiin toimistoja koskeviin velvollisuuksiin liittyviä komission antamia säännöksiä sovelletaan Liettuan, komission ja Liettuan kansallisen toimiston välisiin suhteisiin. Jos Liettuan kansallisen toimiston todetaan syyllistyneen väärinkäytöksiin, laiminlyönteihin tai petoksiin, Liettuan viranomaiset ovat vastuussa varoista, joita ei saada takaisin.

11. Liettuan edustajat osallistuvat tarkkailijoina ohjelmakomitean kokouksiin heitä koskevien asioiden osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen N:o 1031/2000/EY 8 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamista. Liettuan edustajat eivät ole läsnä komitean kokouksissa muita asioita käsiteltäessä eivätkä äänestyksissä.

12. Hakemusmenettelyihin, sopimuksiin, annettaviin kertomuksiin ja muihin ohjelman hallinnollisiin järjestelyihin liittyvässä komission kanssa käytävässä yhteydenpidossa käytetään jotain yhteisön virallisista kielistä.

13. Yhteisö ja Liettua voivat lopettaa tämän päätöksen mukaisen toiminnan milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kaksitoista kuukautta aikaisemmin. Hankkeita ja toimia, jotka ovat käynnissä lopettamishetkellä, jatketaan, kunnes ne saadaan päätökseen tässä päätöksessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

(1) EYVL L 117, 18.5.2000, s. 1.

LIITE II

Liettuan rahoitusosuus ohjelmaan

1. Liettua maksaa ohjelmaan osallistumista varten vuonna 2000 Euroopan unionin talousarvioon 699000 euron rahoitusosuuden.

Assosiaationeuvosto päättää Liettuan ohjelmaan seuraavina vuosina maksamasta rahoitusosuudesta vuoden 2000 kuluessa.

2. Liettua maksaa edellä mainitun rahoitusosuuden osittain kansallisesta talousarviostaan ja osittain Phare-ohjelman maakohtaisesta ohjelmastaan. Jollei Phare-ohjelman erillisestä ohjelmointimenettelystä muuta johdu, pyydetyt Phare-varat siirretään Liettualle erillisellä rahoituspöytäkirjalla. Nämä varat muodostavat yhdessä Liettuan kansallisesta talousarviosta tulevan osan kanssa Liettuan kansallisen rahoitusosuuden, josta se suorittaa maksuja komission vuotuisten rahoituspyyntöjen mukaisesti.

3. Phare-varoja pyydetään seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 340000 euroa ohjelman rahoitusosuuteen vuonna 2000;

- loppuosa Liettuan rahoitusosuudesta maksetaan maan kansallisesta talousarviosta.

4. Ohjelmaan sovelletaan 21 päivänä joulukuuta 1977 annettua Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta(1) erityisesti Liettuan rahoitusosuuden hallinnoinnin osalta.

Komissio suorittaa Liettuan edustajien ja asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut, jotka aiheutuvat osallistumisesta tarkkailijoina liitteessä I olevassa 11 kohdassa tarkoitetun komitean työskentelyyn tai muihin ohjelman täytäntöönpanoon liittyviin kokouksiin, samoin perustein ja samojen menettelyjen mukaisesti joita kulloinkin sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioista olevien valtiosta riippumattomien järjestöjen asiantuntijoihin.

5. Tämän päätöksen tultua voimaan ja kunkin seuraavan vuoden alussa komissio pyytää Liettuaa maksamaan sen rahoitusosuutta ohjelmaan vastaavat varat.

Rahoitusosuus ilmaistaan euroina, ja se maksetaan komission euromääräiselle pankkitilille.

Liettua maksaa rahoitusosuutensa rahoituspyynnön mukaisesti:

- viimeistään 1 päivänä toukokuuta sen osuuden, joka rahoitetaan Liettuan kansallisesta talousarviosta edellyttäen, että komissio lähettää rahoituspyynnön ennen 1 päivää huhtikuuta, tai viimeistään kuukauden kuluttua rahoituspyynnön lähettämisestä, jos tämä tapahtuu myöhemmin,

- viimeistään 1 päivänä toukokuuta sen osuuden, joka rahoitetaan Phare-ohjelmasta edellyttäen, että vastaavat määrät on toimitettu Liettualle tähän mennessä, tai viimeistään 30 päivän kuluessa kyseisten varojen toimittamisesta Liettualle.

Jos rahoitusosuuden maksu viivästyy, Liettua maksaa viivästyskorkoa maksamattomalle määrälle eräpäivästä alkaen. Viivästyskorkona käytetään eräpäivänä voimassa olevaa Euroopan keskuspankin euromääräisiin toimiinsa soveltamaa korkoa korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä.

(1) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, ETY, Euratom) N:o 2779/98 (EYVL L 347, 23.12.1998, s. 3).

Top