EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0085

Komission asetus (EY) N:o 85/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, Bulgariasta peräisin olevien CN-koodeihin 2309 90 31 ja 2309 90 41 kuuluvien valmisteiden, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, vuoden 1997 kiintiön hallinnoinnin yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä

OJ L 17, 21.1.1997, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; Kumoaja 397R1405

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/85/oj

31997R0085

Komission asetus (EY) N:o 85/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, Bulgariasta peräisin olevien CN-koodeihin 2309 90 31 ja 2309 90 41 kuuluvien valmisteiden, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, vuoden 1997 kiintiön hallinnoinnin yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä

Virallinen lehti nro L 017 , 21/01/1997 s. 0009 - 0011


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 85/97,

annettu 20 päivänä tammikuuta 1997,

Bulgariasta peräisin olevien CN-koodeihin 2309 90 31 ja 2309 90 41 kuuluvien valmisteiden, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, vuoden 1997 kiintiön hallinnoinnin yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioonottamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2490/96 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädetään Bulgariasta peräisin olevia CN-koodeihin 2309 90 31 ja 2309 90 41 kuuluvia valmisteita, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 1996 Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen (3) yhteydessä; tätä asetusta on jatkettu 31 päivään joulukuuta 1997; tämän vuoksi on tarpeen avata vuoden 1997 kiintiö,

tässä kiintiössä tapahtuvaan tuontiin sovellettava tulli vahvistetaan 20 prosentiksi voimassa olevasta suosituimmuustullikohtelua koskevasta tullista,

tämän kiintiön hallinnointi edellyttää läheistä jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä, ja komission on erityisesti voitava seurata tariffikiintiön täyttymistä ja ilmoitettava siitä jäsenvaltioille,

olisi säädettävä, että kyseisille tuotteille annetaan tuontia koskevat todistukset mainitun kiintiön rajoissa harkinta-ajan jälkeen vahvistamalla tarvittaessa haetuille määrille yhtenäinen vähennysprosentti,

erityisesti olisi varmistuttava tuotteiden olevan peräisin Bulgariasta,

olisi säädettävä siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa on mainittava,

säädetyn järjestelyn tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi mainitun järjestelyn yhteydessä annettaviin tuontitodistuksiin liittyväksi vakuudeksi olisi vahvistettava 25 ecua tonnia kohden, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Bulgariasta peräisin olevia CN-koodeihin 2309 90 31 ja 2309 90 41 kuuluvia valmisteita, joihin asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaisesti sovelletaan vuonna 1997 tariffikiintiötä alennetuin tullein, voidaan tuoda yhteisöön tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Sovellettava tulli sekä määrät, joita voidaan tuoda, esitetään liitteessä.

2 artikla

Jotta tuontitodistusta koskeva hakemus voidaan ottaa vastaan, sen mukana on toimitettava alkuperäselvityksen alkuperäiskappale, jota vastaa Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 4 mukaisesti Bulgariassa kyseisille valmisteille annettu EUR.1 todistus.

3 artikla

1. Tuontitodistuksia koskevat hakemukset jätetään kunkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille jokaisen viikon ensimmäisenä työpäivänä viimeistään kello 13 Brysselin aikaa. Todistusta koskevat hakemukset voidaan tehdä vähintään 5 tonnin ja enintään 500 tonnin määrälle.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot tuontitodistuksia koskevista hakemuksista komission yksiköille teleksillä tai telekopiona viimeistään kello 18 Brysselin aikaa hakemusten jättöpäivänä.

3 Viimeistään hakemusten jättöpäivää seuraavana perjantaina komission yksiköt ilmoittavat jäsenvaltioille teleksillä tai telekopiona, missä määrin todistuksia myönnetään.

4. Jäsenvaltioiden on annettava tuontitodistukset saatuaan komission yksiköiden ilmoituksen. Todistuksen voimassaoloaika lasketaan sen antopäivästä.

5. Vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa mainittu määrä. Tätä varten kyseisen todistuksen 19 kohtaan merkitään luku "0".

4 artikla

Tuotavien tuotteiden, joita koskee 1 artiklassa säädetty tuontitullin alennus, osalta tuontitodistusta koskevassa hakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava:

a) 8 kohdassa merkintä "Bulgaria"; todistus velvoittaa tuomaan tästä maasta;

b) 24 kohdassa yksi seuraavista merkinnöistä:

- Derecho de importación reducido en un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]

- Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning (EF) nr. 85/97)

- Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 85/97)

- Äáóìüò êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ìåéùìÝíïò êáôÜ 80 % [ÐáñÜñôçìá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 85/97]

- 80 % import duty reduction (Annex to Regulation (EC) No 85/97)

- Droit à l'importation réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 85/97]

- Dazio all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 85/97]

- Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/97)

- Direito de importação reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) nº 85/97]

- 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY) N:o 85/97 liite)

- 80 % nedsatt importtull (Bilaga till förordning (EG) nr 85/97).

5 artikla

Tässä asetuksessa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuuden määrä on 25 ecua tonnia kohden.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 328, 30.12.1995, s. 31

(2) EYVL N:o L 338, 28.12.1996, s. 13

(3) EYVL N:o L 358, 31.12.1994, s. 3

LIITE

Tässä liitteessä mainittuihin CN-koodeihin kuuluvaan määrään, joka voidaan tuoda Bulgariasta, sovelletaan 80 prosentin alennusta tuontitulleista vuoden 1997 aikana.

>TAULUKON PAIKKA>

Top