EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0833

Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014 , rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

EUVL L 229, 31.7.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj

31.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 833/2014,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 (2) pannaan täytäntöön tietyt päätöksessä 2014/145/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet. Nämä toimenpiteet koskevat muun muassa tiettyjen luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämistä Krimin ja Sevastopolin laittoman Venäjään liittämisen vuoksi.

(2)

Neuvosto katsoi 22 päivänä heinäkuuta 2014, että jos Venäjä ei vastaa Eurooppa-neuvoston päätelmissä 27 päivänä kesäkuuta 2014 ja neuvoston omissa päätelmissä 22 päivänä heinäkuuta 2014 esitettyihin vaatimuksiin, se on valmis ottamaan viipymättä käyttöön uusia merkittäviä rajoittavia toimenpiteitä. Tämän vuoksi katsotaan aiheelliseksi soveltaa uusia rajoittavia toimenpiteitä niiden kustannusten lisäämiseksi, joita Venäjälle Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä toimista aiheutuu, sekä konfliktin rauhanomaisen ratkaisun edistämiseksi. Näitä toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen ja ne voidaan keskeyttää tai peruuttaa taikka korvata uusilla rajoittavilla toimenpiteillä kentällä tapahtuvan kehityksen mukaan.

(3)

On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (4) mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien palvelujen sekä tiettyjen, aseiden ja puolustustarvikkeiden toimittamista koskevien palvelujen tarjoamista, jos jäsenvaltiot soveltavat kyseisiä tuotteita koskevaa vientikieltoa. Tämän kiellon ei tulisi vaikuttaa kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiin, mukaan lukien ilmailu- ja avaruusteollisuutta varten, muihin kuin sotilaallisiin tarkoituksiin tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten.

(4)

On myös aiheellista rajoittaa tiettyjen teknologioiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä suoraan tai välillisesti Venäjän öljyteollisuutta varten, vaatimalla tätä varten etukäteinen lupa.

(5)

On myös aiheellista rajoittaa tiettyjen rahoituslaitosten pääsyä pääomamarkkinoille, lukuun ottamatta Venäjällä sijaitsevia hallitustenvälisillä sopimuksilla perustettuja kansainvälisluonteisia laitoksia, joissa Venäjä on yhtenä osakkaana. Muut rahoituspalvelut kuten talletustoiminta, maksupalvelut ja muut kuin 5 artiklassa tarkoitetut lainat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville laitoksille tai soveltamisalaan kuuluvilta laitoksilta eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

(6)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

’kaksikäyttötuotteilla ja -teknologialla’ asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I lueteltuja tuotteita;

b)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä I luetelluilla verkkosivuilla;

c)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen suullisesti;

d)

’välityspalveluilla’

i)

sellaisista liiketoimista neuvottelemista tai sellaisten liiketoimien järjestelemistä, jotka koskevat tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoa, myyntiä tai toimittamista, myös kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii)

tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa, myös silloin kun ne sijaitsevat kolmansissa maissa ja siirretään johonkin toiseen kolmanteen maahan;

e)

’välityksellä’ seuraavia palveluja ja toimintoja:

i)

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen,

ii)

toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun,

iii)

kaupankäynti omaan lukuun,

iv)

salkunhoito,

v)

sijoitusneuvonta,

vi)

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen merkintätakauksen perusteella,

vii)

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen ilman kiinteää sitoumusta,

viii)

kaikki palvelut, jotka liittyvät rahoitusinstrumenttien ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

f)

’siirtokelpoisilla arvopapereilla’ sellaisia arvopaperilajeja, maksuvälineitä lukuun ottamatta, jotka ovat vaihdantakelpoisia pääomamarkkinoilla, kuten

i)

yhtiöiden osakkeita ja muita arvopapereita, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistuksia,

ii)

joukkovelkakirjoja tai muita arvopaperistettuja velan muotoja, mukaan lukien tällaisia arvopapereita koskevat talletustodistukset,

iii)

kaikkia muita arvopapereita, jotka oikeuttavat hankkimaan tai myymään edellä mainitun kaltaisia siirtokelpoisia arvopapereita tai jotka edellyttävät käteissuoritusta;

g)

’rahamarkkinavälineillä’ välinetyyppejä, joilla tavallisesti käydään kauppaa rahamarkkinoilla, kuten valtion velkasitoumuksia, sijoitustodistuksia ja yritystodistuksia, lukuun ottamatta maksuvälineitä;

h)

’luottolaitoksella’ yritystä, joka liiketoimintanaan vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja ja myöntää luottoja omaan lukuunsa;

i)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä taikka Venäjällä käytettäväksi, jos tuotteet ovat tai voivat olla joko kokonaan tai osittain sotilaskäyttöön tai sotilaallisille loppukäyttäjille tarkoitettuja.

Kaikkien toimitettavien kaksikäyttötuotteiden ja kaiken kaksikäyttöteknologian katsotaan olevan sotilaskäyttöön tarkoitettuja, jos niiden loppukäyttäjänä on Venäjän asevoimat.

2.   Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen lupahakemuksesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti, niiden ei pidä myöntää vientilupaa luonnolliselle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Venäjällä taikka Venäjällä käytettäväksi, jos niillä on perusteltu syy uskoa, että loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen tai että tuotteilla voi olla sotilaallinen loppukäyttö.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää luvan, jos vienti koskee sellaiseen sopimukseen perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa, joka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014.

Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientilupahakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot.

3 artikla

1.   Liitteessä II lueteltujen, unionista tai sen ulkopuolelta peräisin olevien teknologioiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjälle, taimikäli laitteet tai teknologia on tarkoitettu käytettäväksi Venäjällä, mihin tahansa muuhun maahan, vaaditaan etukäteinen lupa.

2.   Luvan kaikkea sellaista myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä varten, joka on tässä artiklassa säädetty luvanvaraiseksi, myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut, asetuksen (EY) N:o 428/2009 11 artiklassa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen. Lupa on voimassa koko unionissa.

3.   Liitteessä II luetellaan tietyt teknologiat, jokta soveltuvat oljyteollisuuden käyttöön syvänmeren öljynetsinnässä ja -tuotannossa, arktisilla alueilla tapahtuvassa öljynporauksessa ja -tuotannossa sekä liuskeöljyhankkeissa Venäjällä.

4.   Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientilupahakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot.

5.   Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa liitteessä II mainittujen teknologioiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos niillä on perusteltu syy todeta, että teknologioiden myynti, toimitus, siirto tai vienti tapahtuu sellaista hanketta varten, joka liittyy syvänmeren öljynporaukseen ja -tuotantoon, arktisilla alueilla tapahtuvaan öljynporaukseen ja -tuotantoon tai liuskeöljyhankkeisiin Venäjällä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää luvan, jos vienti koskee sellaiseen sopimukseen perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa, joka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014.

6.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat 5 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti mitätöidä myöntämänsä vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen.

7.   Jos toimivaltainen viranomainen epää luvan tai mitätöi, keskeyttää tai peruuttaa luvan taikka rajoittaa sitä olennaisesti 5 tai 6 kohdan mukaisesti, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava niille asian kannalta merkitykselliset tiedot neuvoston asetuksessa (EY) N:o 515/97 (5) kyseisten tietojen luottamuksellisuudesta annettujen säännösten mukaisesti.

8.   Ennen kuin jäsenvaltio 5 kohdan mukaisesti myöntää luvan liiketoimeen, joka on olennaisesti samanlainen kuin liiketoimi, jolta muu jäsenvaltio on evännyt tai muut jäsenvaltiot ovat evänneet luvan 6 ja 7 kohdan mukaisesti, ja epäämispäätös on edelleen voimassa, se neuvottelee asiasta ensin epäämispäätöksen tehneen jäsenvaltion tai tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Jos asianomainen jäsenvaltio tällaisten neuvottelujen jälkeen päättää myöntää luvan, sen on ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot päätöksensä perusteista.

4 artikla

1.   Kielletään

a)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (6) lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi;

b)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten tai -vakuuksien, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi;

c)

kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologiaan tai tällaisten tuotteiden ja teknologian toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi, jos tuotteet ovat tai voivat olla joko kokonaan tai osittain sotilaskäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuja;

d)

kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi, jos tuotteet ovat tai voivat olla joko kokonaan tai osittain sotilaskäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuja.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2014, eikä sellaisen avun tarjoamista, joka on tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle ja turvallisuudelle EU:ssa.

3.   Seuraavat edellyttävät lupaa asianomaiselta toimivaltaiselta viranomaiselta:

a)

liitteessä II lueteltuihin teknologioihin sekä niiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai, jos apu liittyy teknologioihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Venäjällä, henkilöille, yhteisöille tai elimille missä tahansa muussa maassa;

b)

liitteessä II tarkoitettuihin teknologioihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen näiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai, jos tuki liittyy teknologioihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Venäjällä, henkilöille, yhteisöille tai elimille missä tahansa muussa maassa.

4.   Kun lupaa haetaan tämän artiklan 2 kohdan nojalla, sovelletaan 3 artiklaa ja erityisesti sen 2 ja 5 kohtaa soveltuvin osin.

5 artikla

Kielletään epäsuora tai välillinen osto, myynti, välitys tai liikkeeseenlaskussa avustaminen ja kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 90 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän elokuuta 2014 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a)

liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut luottolaitos tai muu merkittävä laitos, jonka nimenomaisena tehtävänä on edistää Venäjän talouden kilpailukykyä, sen monipuolistamista ja investointien lisäämistä ja joka on yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai julkisessa määräysvallassa 1 päivästä elokuuta 2014; tai

b)

Unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä III lueteltu yhteisö omistaa yli 50 prosenttia; tai

c)

edellä b alakohdassa tarkoitetun tai liitteessä III luetellun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

6 artikla

1.   Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a)

edellä olevan 3 artiklan nojalla myönnetyistä luvista;

b)

rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

7 artikla

Valtuutetaan komissio muuttamaan liitettä I jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä I tarkoitetuilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä I tarkoitettujen verkkosivustojensa osoitteiden muutoksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä I.

10 artikla

Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

11 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a)

edellä 5 artiklan b tai c alakohdassa tarkoitetut tai liitteessä III luetellut yhteisöt;

b)

muu venäläinen henkilö, yhteisö tai elin;

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu sille henkilölle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

12 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on 2, 4 ja 5 artiklassa säädettyjen kieltojen kiertäminen, mukaan lukien toimimalla 5 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen sijaisena.

13 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a)

unionin alueella;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;

c)

unionin alueella tai muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai muuhun elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 13.

(2)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).

(6)  Viimeisin versio julkaistu EUVL:n numerossa C 107, 9.4.2014, s. 1.


LIITE I

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

1.

Tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


LIITE II

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista teknologioista

CN-koodi

Kuvaus

7304 11 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, ruostumatonta terästä

7304 19 10

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 19 30

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 19 90

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, saumattomat, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 22 00

Poraputket, saumattomat, ruostumatonta terästä, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa

7304 23 00

Poraputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7304 29 10

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta enintään 168,3 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7304 29 30

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 168,3 mm mutta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7304 29 90

Vaippa- ja pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, rautaa tai terästä, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm (ei kuitenkaan valurautaa)

7305 11 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, jauhekaarihitsauksella pituussaumahitsatut

7305 12 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rautaa tai terästä, pituussaumahitsatut (ei kuitenkaan jauhekaarihitsauksella)

7305 19 00

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet (ei kuitenkaan pituussaumahitsatut)

7305 20 00

Vaippaputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta suurempi kuin 406,4 mm, rauta- tai teräslevyvalmisteet

7306 11

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm

7306 19

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

7306 21 00

Vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm

7306 29 00

Vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, hitsatut, rauta- tai teräslevyvalmisteet, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm (ei kuitenkaan ruostumatonta terästä tai valurautaa)

8207 13 00

Vaihdettavat työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, työtä suorittava osa sintrattua metallikarbidia tai kermettiä

8207 19 10

Vaihdettavat työkalut kallionporausta tai maankairausta varten, työtä suorittava osa timanttia tai puristettua timanttia

8413 50

Jaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput nesteille, moottorikäyttöiset, ei kuitenkaan alanimikkeisiin 8143 11 ja 8413 19 kuuluvat ja polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten tai betonipumput)

8413 60

Pyörivät syrjäytyspumput nesteille, moottorikäyttöiset (paitsi alanimikkeisiin 8143 11 ja 8413 19 kuuluvat ja polttoaine-, voiteluaine- tai jäähdytysnestepumput mäntäpolttomoottoreita varten)

8413 82 00

Neste-elevaattorit (paitsi pumput)

8413 92 00

Neste-elevaattorien osat, m.k.

8430 49 00

Porauskoneet ja laitteet, myös syväporausta varten, maaperän poraamiseen tai kivennäisten ja malmien louhimiseen, ei itseliikkuvat tai hydrauliset (paitsi tunnelinlouhintakoneet ja käsityökalut)

ex 8431 39 00

Nimikkeen 8428 koneiden ja laitteiden osat, m.k.

ex 8431 43 00

Alanimikkeiden 8430 41 ja 8430 49 porauskoneiden ja -laitteiden osat, m.k.

ex 8431 49

Nimikkeiden 8426, 8429 ja 8430 koneiden ja laitteiden osat, m.k.

8705 20 00

Porausautot

8905 20 00

Uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

8905 90 10

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna (paitsi ruoppausalukset, uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat sekä kalastusalukset ja sota-alukset)


LIITE III

Luettelo 5 artiklan a alakohdassa tarkoitetuista laitoksista

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top