Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0281

Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))
P6_TC1-COD(2008)0237 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta
LIITE I
LIITE II

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 312–330 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/312


Torstai 23. huhtikuuta 2009
Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***I

P6_TA(2009)0281

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

2010/C 184 E/68

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0817),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0469/2008),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6-0250/2009),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Torstai 23. huhtikuuta 2009
P6_TC1-COD(2008)0237

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2009 antamiseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ║,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Linja-autoliikenteen alalla toteutettavalla yhteisön toiminnalla olisi pyrittävä muun muassa varmistamaan matkustajien suojelun yhtä korkea taso kuin muissa liikennemuodoissa riippumatta siitä, missä he matkustavat. Lisäksi olisi otettava kaikilta osin huomioon kuluttajansuojelun yleiset vaatimukset.

(2)

Koska linja-automatkustaja on kuljetussopimuksen heikompi osapuoli, matkustajien oikeudet olisi turvattava tässä suhteessa riippumatta siitä, mikä on heidän kansallisuutensa tai asuinpaikkansa yhteisössä.

(3)

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus vapauttaa kaupunki- ja esikaupunkiliikenne tämän asetuksen säännösten soveltamisesta, jos ne takaavat matkustajien oikeuksien vastaavan tason muilla sääntelytoimilla. Näissä toimissa olisi otettava huomioon multimodaalisen julkisen liikenteen verkkojen matkustajia koskevat peruskirjat, joissa käsitellään tämän asetuksen 1 artiklassa vahvistettuja seikkoja. Komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta luoda sellaiset yhteiset matkustajia koskevat oikeudet kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisen liikenteen osalta, jotka kattaisivat kaikki liikennemuodot, ja annettava parlamentille kertomus sekä tarvittaessa myös lainsäädäntöehdotus.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi tuettava sellaisten matkustajia koskevien peruskirjojen kehittämistä kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisissa linja-autoliikennepalveluissa, joissa vahvistetaan linja-autoyritysten sitoutuminen lisäämään palvelun tasoa ja vastaamaan paremmin matkustajien tarpeisiin.

(5)

Euroopan unionin toimissa linja-automatkustajien oikeuksien parantamiseksi olisi otettava huomioon liikennealan erityispiirteet, koska suurin osa alan yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

(6)

Matkustajilla olisi kuolemaan tai loukkaantumiseen johtavissa onnettomuustapauksissa oltava samanlainen oikeus korvaukseen kuin muissa liikennemuodoissa.

(7)

Matkustajilla olisi oltava oikeus ennakkomaksuihin, jotta he voisivat kattaa välittömät taloudelliset tarpeensa onnettomuuden jälkeen.

(8)

Matkustajien, jotka vahingoittuvat vakuutuksen piiriin kuuluvassa onnettomuudessa, olisi ensin toimitettava tässä asetuksessa tarkoitettu korvaushakemus linja-autoyritykselle, ja he voivat tehdä hakemuksen vakuutusyhtiölle vain, jos kyseinen yritys ei maksa korvausta.

(9)

Linja-autoyrityksillä olisi oltava muita liikennemuotoja vastaava korvausvastuu matkustajien matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta.

(10)

Linja-autoliikenteen palvelujen tulisi hyödyttää kansalaisia yleisesti. Siksi myös vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä, oli liikuntarajoitteisuuden syy sitten vamma, ikä tai jokin muu tekijä, olisi oltava samat mahdollisuudet käyttää linja-autoliikennepalveluja kuin muillakin kansalaisilla. Vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on samat oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen, valinnanvapauteen ja syrjimättömyyteen kuin kaikilla muillakin kansalaisilla.

(11)

Vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 9 artikla huomioon ottaen ja jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet linja-automatkustamiseen kuin muillakin kansalaisilla, on syytä vahvistaa säännöt tällaisten henkilöiden syrjimättömyydestä ja avustamisesta matkan aikana. Tällaiset henkilöt olisi näin ollen hyväksyttävä kuljetettavaksi eikä heiltä saisi evätä pääsyä ajoneuvoon heidän vammansa tai liikuntarajoituksensa perusteella lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on perusteltua lakisääteisten turvallisuussyiden takia. Heillä olisi oltava oikeus saada apua linja-autoterminaaleissa ja ajoneuvoissa, ajoneuvoon nousu ja siitä poistuminen mukaan luettuina. Yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi kyseisten henkilöiden tulisi saada tätä apua korvauksetta. Linja-autoyritysten olisi vahvistettava esteettömyyttä koskevat säännöt mieluimmin eurooppalaisen standardointijärjestelmän pohjalta.

(12)

Linja-autoliikenteen harjoittajien olisi järjestettävä erityiskoulutusta henkilöstölleen, jotta se voisi asianmukaisesti avustaa vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä. Koulutus olisi järjestettävä maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY (4) puitteissa. Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan tuettava linja-autoyrityksiä soveltuvien koulutusohjelmien perustamisessa ja toteuttamisessa.

(13)

Terminaalien pitäjien olisi uusia terminaaleja koskevista suunnitelmista päättäessään ja osana laajoja kunnostustöitä otettava poikkeuksetta huomioon vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Linja-autoterminaalien pitäjien olisi joka tapauksessa osoitettava pisteet, joissa tällaiset henkilöt voivat ilmoittaa tulostaan terminaaliin ja pyytää tarvitsemaansa apua.

(14)

Linja-autoyritysten olisi vastaavasti otettava mahdollisuuksien mukaan nämä tarpeet huomioon uusia ja äskettäin kunnostettuja ajoneuvoja koskevista suunnitelmista päättäessään.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi parannettava nykyistä infrastruktuuria, milloin se on tarpeen, jotta linja-autoyritykset takaisivat vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille esteettömän pääsyn linja-autoihin sekä järjestäisivät heille asianmukaista apua.

(16)

Euroopan unionin toimilla esteettömän liikkuvuuden varmistamiseksi olisi ensisijaisesti tuettava esteetöntä pääsyä linja-autoterminaaleihin ja -pysäkeille.

(17)

Esteetöntä pääsyä linja-autoihin koskeneen COST 349 -hankkeen päätelmien mukaan komission pitäisi ehdottaa toimia sellaisen helppopääsyisen infrastruktuurin rakentamiseksi linja-autoterminaaleihin ja -pysäkeille, joka olisi koko Euroopan unionissa yhteentoimiva.

(18)

Linja-automatkustajien oikeuksiin olisi kuuluttava palvelua koskevien tietojen saanti ennen matkaa ja matkan aikana. Kaikki linja-automatkustajille annettavat tiedot olisi annettava myös vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille soveltuvissa vaihtoehtoisissa muodoissa.

(19)

Tällä asetuksella ei tulisi rajoittaa linja-autoyritysten oikeutta hakea asiaa koskevan lainsäädännön nojalla korvausta keneltä tahansa henkilöltä, kolmannet osapuolet mukaan luettuina.

(20)

Matkan peruuttamisesta tai pitkäaikaisesta viivästymisestä matkustajille aiheutuvia haittoja olisi vähennettävä. Tätä varten matkustajista olisi huolehdittava asianmukaisesti ja heille olisi annettava riittävästi tietoa. Matkustajien olisi voitava peruuttaa lippunsa tai saada lippunsa hinta takaisin taikka saada uudelleenreititys tyydyttävissä olosuhteissa tai tietoja vaihtoehtoisista liikennepalveluista. Jos linja-autoyritys ei pysty antamaan matkustajille tarvittavaa apua, matkustajilla olisi oltava oikeus rahalliseen korvaukseen.

(21)

Linja-autoyritysten olisi tehtävä yhteistyötä vahvistaakseen kansalliset tai eurooppalaiset järjestelyt matkustajista huolehtimisen ja heille annetun avun parantamiseksi matkan keskeytyessä ja etenkin pitkäaikaisten viivästysten yhteydessä.

(22)

Tämä asetus ei vaikuta matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/314/ETY (5) vahvistettuihin matkustajien oikeuksiin. Tätä asetusta ei olisi sovellettava tapauksiin, joissa valmismatka peruutetaan muista syistä kuin linja-autoliikennepalvelun peruuntumisen takia.

(23)

Matkustajille olisi tiedotettava kaikista heille tämän asetuksen nojalla kuuluvista oikeuksista, jotta he voivat käyttää niitä tehokkaasti.

(24)

Matkustajien olisi voitava käyttää oikeuksiaan linja-autoyritysten toteuttamien asianmukaisten valitusmenettelyjen kautta tai tapauksen mukaan tekemällä valitus asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle elimelle tai elimille.

(25)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava ja valvottava, että linja-autoyritykset noudattavat yleisesti tämän asetuksen säännöksiä, ja nimettävä asianmukainen elin tätä valvontatehtävää suorittamaan. Valvonta ei saisi vaikuttaa matkustajien oikeuteen turvautua tuomioistuinmenettelyyn kansallisten menettelyjen mukaisesti.

(26)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että seuraamuksia sovelletaan. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(27)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on korkean ja yhtäläisen suojelun ja avunannon tason takaaminen linja-autoliikenteen matkustajille kaikissa jäsenvaltioissa, vaan se voidaan toiminnan merkittävän kansainvälisen ulottuvuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(28)

Tämä asetus ei saisi rajoittaa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (6) soveltamista.

(29)

Tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnan olisi perustuttava kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 2006/2004 (7) (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä). Kyseistä asetusta olisi sen vuoksi muutettava.

(30)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt seuraavista seikoista:

1)

matkustajien syrjimätön kohtelu linja-autoyritysten tarjoamissa kuljetusehdoissa;

2)

linja-autoyritysten vastuu kuolemaan tai loukkaantumiseen johtavissa onnettomuustapauksissa taikka matkatavaroiden katoamisen tai vahingoittumisen yhteydessä;

3)

linja-autolla matkustavien vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimättömyys ja avustusvelvollisuus;

4)

linja-autoyritysten velvollisuudet matkustajiin nähden peruutus- tai viivästymistapauksissa;

5)

tiedot, jotka matkustajille on vähintään annettava;

6)

valitusten käsittely;

7)

matkustajien oikeuksien täytäntöönpanon valvonta.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan linja-autoyritysten harjoittamaan matkustajien kuljetukseen säännöllisessä liikenteessä.

2.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten piiriin kuuluvan kaupunki- ja esikaupunkiliikenteen tämän asetuksen soveltamisesta, jos näissä sopimuksissa taataan tässä asetuksessa vaadittua tasoa vastaavat matkustajien oikeudet.

3.   Satunnaiseen liikenteeseen sovelletaan ainoastaan II lukua.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

”linja-autoyrityksellä” liikenneyritystä, jolla on oikeus harjoittaa sijoittautumisvaltiossa liikennettä linja-autoilla kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen markkinoille pääsyä koskevien edellytysten mukaisesti, ja liikenneyritystä, jolla on yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autolla 16 päivänä maaliskuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 684/92 (8) mukaisesti myönnetty voimassa oleva yhteisön liikennelupa kansainvälisen henkilöliikenteen harjoittamista varten;

2)

”satunnaisliikenteellä” asetuksen (ETY) N:o 684/92 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua liikennettä;

3)

”säännöllisellä liikenteellä” asetuksen (ETY) N:o 684/92 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua liikennettä;

4)

”kuljetussopimuksella” linja-autoyrityksen ▐ matkustajan kanssa tekemää sopimusta, joka koskee yhden tai useamman kuljetuspalvelun suorittamista riippumatta siitä, ostettiinko lippu linja-autoyritykseltä, matkanjärjestäjältä vai lipunmyyjältä ;

5)

”lipulla” matkustamiseen oikeuttavaa voimassa olevaa asiakirjaa tai vastaavaa paperittomassa muodossa, myös sähköisessä muodossa, olevaa asiakirjaa, jonka linja-autoyritys tai sen valtuuttama lipunmyyjä on kirjoittanut tai hyväksynyt;

6)

”lipunmyyjällä” välittäjää , joka ▐ myy linja-autoliikennepalveluja linja-autoyrityksen tai matkanjärjestäjän puolesta , mukaan lukien liput, jotka myydään paketin osana ;

7)

”matkanjärjestäjällä” direktiivin 90/314/ETY 2 artiklan 2 ▐ kohdassa tarkoitettua matkanjärjestäjää ▐;

8)

”vammaisella” tai ”liikuntarajoitteisella henkilöllä” henkilöä, jonka liikuntakyky on hänen kulkuneuvoja käyttäessään rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen sensorisen tai motorisen) fyysisen vamman, kehitysvamman tai älyllisen vajavaisuuden tai jonkin muun vamman tai iän takia ja jonka tilanne edellyttää asianmukaista huomiota ja kaikille matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisen henkilön erityisiin tarpeisiin;

9)

”varauksella” asiakirjan muodossa olevaa tai sähköistä vahvistusta, joka oikeuttaa matkustamiseen edellyttäen, että aiemmin on vahvistettu henkilökohtaiset matkustusjärjestelyt;

10)

”terminaalin pitäjällä” jäsenvaltiossa olevaa organisaatioyksikköä, jolle on annettu vastuu linja-autoterminaalin hallinnasta;

11)

”peruuttamisella” sitä, että tietty aikataulun mukainen palvelu, jolle ainakin yksi paikka oli tosiasiallisesti varattu, ei toteudu;

12)

”viivästymisellä” eroa sen ajan, jolloin matkustajan oli julkaistun aikataulun mukaisesti määrä lähteä tai saapua, ja hänen tosiasiallisen tai arvioidun lähtö- tai saapumisaikansa välillä;.

13)

”soveltuvalla muodolla”, että matkustajat voivat saada samat tiedot esimerkiksi tekstinä, sokeainkirjoituksena, ääni- ja kuvatallenteena ja/tai sähköisessä muodossa.

4 artikla

Kuljetussopimus ja syrjimättömät kuljetusehdot

1.   Linja-autoyritysten on annettava matkustajille todiste kuljetussopimuksen tekemisestä kirjoittamalla näille yksi tai useampi lippu. Liput ovat riittävä alustava näyttö sopimuksen tekemisestä, ja ne antavat siten matkustajille tässä asetuksessa säädetyt oikeudet.

2.   Linja-autoyritysten tai lipunmyyjien soveltamia sopimusehtoja ja hintoja on tarjottava suurelle yleisölle ilman minkäänlaista asiakkaan kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan taikka linja-autoyritysten tai lipunmyyjien sijoittautumispaikkaan yhteisössä perustuvaa syrjintää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sosiaalista hinnoittelua edellyttävien julkisen palvelun velvoitteiden soveltamista.

5 artikla

Velvollisuuksista luopumista koskeva kielto

1.   Tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksia ei voida rajoittaa eikä niistä voida luopua esimerkiksi kuljetussopimukseen sisältyvällä vapauttavalla tai rajoittavalla lausekkeella.

2.   Linja-autoyritykset voivat tarjota sopimusehtoja, jotka ovat matkustajan kannalta suotuisampia kuin tässä asetuksessa asetetut ehdot.

II   luku

Linja-autoyritysten vastuu matkustajista ja näiden matkatavaroista

6 artikla

Vastuu matkustajien kuolemasta tai loukkaantumisesta

1.   Tämän luvun mukaisesti linja-autoyritykset ovat vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan kuolemasta tai ruumiinvammasta ▐ linja-autoliikennepalvelujen käyttöön liittyvän onnettomuuden seurauksena matkustajan oleskellessa ajoneuvossa, noustessa siihen tai siitä poistuessa.

2.   Linja-autoyritysten sopimussuhteen ulkopuolista vahingonkorvausvastuuta eivät koske mitkään lainsäädännössä, yleissopimuksessa tai sopimusperusteisesti määritellyt rahamäärää koskevat rajat.

3.   Linja-autoyritys ei voi vapautua korvausvastuusta tai rajoittaa sitä niiden korvausvaatimusten osalta, joiden määrä on enintään 220 000 euroa matkustajaa kohti , näyttämällä, että se on noudattanut vaadittua huolellisuutta 4 kohdan a alakohdan mukaisesti , paitsi jos korvausvaatimuksen kokonaissumma ylittää summan, jolle vaaditaan moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 30 päivänä joulukuuta 1983 annetun toisen neuvoston direktiivin 84/5/ETY (9) mukaisesti pakollista vakuutusta sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa linja-auto tavallisesti on. Tällaisessa tilanteessa korvausvastuu rajoittuu kyseiseen summaan.

4.   Linja-autoyritys ei ole vastuussa 1 alakohdan mukaisesti:

a)

jos onnettomuus on aiheutunut linja-autoliikennepalvelujen käyttöön kuulumattomasta seikasta tai seikasta , jota liikenteenharjoittaja ei tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ole voinut välttää tai jonka seurauksia se ei ole voinut estää;

b)

siltä osin kun onnettomuus on aiheutunut matkustajan virheestä tai huolimattomuudesta.

5.   Tämä asetus ei:

a)

merkitse, että linja-autoyritys olisi ainoa korvausvastuussa oleva osapuoli; tai

b)

rajoita linja-autoyrityksen oikeutta hakea korvausta miltä tahansa kolmannelta osapuolelta jäsenvaltion sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

7 artikla

Vahingonkorvaukset

1.   Jos matkustaja on saanut surmansa, 6 artiklassa säädettyyn vastuuseen liittyvä vahingonkorvaus käsittää:

a)

matkustajan kuolemasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset, erityisesti kustannukset ruumiin kuljetuksesta ja hautauksesta;

b)

ellei kuolema ole seurannut välittömästi, ║ 2 kohdassa määrätyt korvaukset.

2.   Jos matkustaja on saanut ruumiinvamman tai hänen fyysistä tai henkistä koskemattomuuttaan on muuten loukattu, vahingonkorvaus käsittää:

a)

korvauksen välttämättömistä kuluista, erityisesti hoidosta ja kuljetuksesta;

b)

korvauksen joko täydellisestä tai osittaisesta työkyvyttömyydestä tai tarpeiden lisääntymisestä aiheutuneesta taloudellisesta menetyksestä.

3.   Jos matkustajan kuoleman johdosta henkilöt, joita matkustaja lain nojalla oli tai olisi ollut tulevaisuudessa velvollinen elättämään, menettävät toimeentulonsa, on myös tämän menetys korvattava.

8 artikla

Ennakkomaksut

1.   Jos matkustaja saa surmansa tai saa ruumiinvamman ▐ linja-autoliikennepalvelujen käyttöön liittyvän onnettomuuden seurauksena ja jos matkustaja ei ole ottanut muuta matkavakuutusta , linja-autoyrityksen on viipymättä ja viimeistään 15 päivän kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutetun luonnollisen henkilön henkilöllisyys on todettu, suoritettava ennakkomaksu, joka kattaa kyseisen henkilön välittömät taloudelliset tarpeet ja joka on oikeassa suhteessa siihen, mitä vahinkoa hän on kärsinyt , edellyttäen että on olemassa alustavaa näyttöä siitä, että onnettomuus johtuu liikennöintiyrityksestä .

2.   Kuolemantapauksessa kyseisen ennakkomaksun on oltava vähintään 21 000 euroa matkustajaa kohti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

3.   Ennakkomaksun suorittaminen ei merkitse korvausvastuun tunnustamista, ja se voidaan vähentää tämän asetuksen perusteella maksettavista myöhemmistä määristä, mutta se on maksettava takaisin ainoastaan, jos vahinko on aiheutunut matkustajan huolimattomuudesta tai virheestä tai jos henkilö, jolle ennakkomaksu suoritettiin, ei ollut korvaukseen oikeutettu henkilö tai jos todelliset vahingot ovat jääneet ennakkomaksun määrää vähäisemmiksi .

9 artikla

Vastuu kadonneista ja vahingoittuneista matkatavaroista

1.   Linja-autoyritykset ovat vastuussa niiden vastuulle annettujen matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Enimmäiskorvaus on 1 800 euroa matkustajaa kohti.

2.   Linja-autoliikennepalvelujen käyttöön liittyvien onnettomuuksien yhteydessä linja-autoyritykset ovat vastuussa matkustajien päällä olleiden tai heidän mukanaan käsimatkatavaroina olleiden henkilökohtaisten tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Enimmäiskorvaus on 1 300 euroa matkustajaa kohden.

3.    Linja-autoyritys ei ole vastuussa edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista vahingoista:

a)

jos vahinko on aiheutunut linja-autoliikennepalvelujen käyttöön kuulumattomasta seikasta, jota linja-autoyritys ei tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut estää;

b)

siltä osin kuin vahinko on aiheutunut matkustajan virheestä tai huolimattomuudesta.

III   luku

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet

10 artikla

Kuljettamisesta kieltäytymisen estäminen

1.   Linja-autoyritykset tai niiden lipunmyyjät ja matkanjärjestäjät eivät saa vammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden perusteella kieltäytyä:

a)

hyväksymästä varausta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan liikennepalveluun tai kirjoittamasta lippua tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalle matkalle;

b)

ottamasta ajoneuvoon vammaista tai liikuntarajoitteista henkilöä edellyttäen, että tällä on voimassaoleva lippu tai varaus.

2.   Vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille on tarjottava varaukset ja liput ilman lisäkustannuksia.

11 artikla

Poikkeukset ja erityisehdot

1.   Se estämättä, mitä 10 artiklassa säädetään, linja-autoyritykset tai niiden lipunmyyjät ja matkanjärjestäjät voivat kieltäytyä hyväksymästä varausta tai kirjoittamasta lippua vammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden perusteella tai evätä vammaiselta tai liikuntarajoitteiselta henkilöltä pääsyn ajoneuvoon

a)

jos ajoneuvon rakenne tekee vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön ajoneuvoon nousun ja kuljettamisen fyysisesti tai tosiasiallisesti mahdottomaksi;

b)

jos ajoneuvo tai lähtö- tai tulopaikkakunnan tai reitin infrastruktuuri ei ole riittävästi varustettu vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden turvallista kuljettamista varten.

Jos varausta on kieltäydytty hyväksymästä ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdan mukaisten syiden perusteella, liikenteenharjoittajien, lipunmyyjien tai matkanjärjestäjien on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, jotta kyseiselle henkilölle voidaan tarjota hyväksyttävissä oleva vaihtoehto.

2.   Vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle, jolta on evätty pääsy ajoneuvoon vammaisuuden tai liikuntakyvyttömyyden perusteella, on tarjottava mahdollisuus valita joko oikeus korvaukseen tai kohtuullisia vaihtoehtoisia liikennepalveluja määräpaikkaan vastaavissa aikarajoissa.

3.   Linja-autoyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä voi ▐ edellyttää, että vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden seurassa matkustaa toinen henkilö, joka kykenee antamaan kyseisen henkilön tarvitsemaa apua, jos tämä on ehdottoman välttämätöntä, mikäli

a)

edellä 1 kohdan b tai b a alakohdan mukaiset ehdot täyttyvät, tai

b)

kyseisen ajoneuvon henkilökuntaan kuuluu vain yksi henkilö, joka kuljettaa ajoneuvoa, eikä hänen ole mahdollista antaa vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle liitteessä 1 kuvattua apua.

4.   Kun linja-autoyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä soveltaa 1 kohdassa säädettyä poikkeusta, sen on viipymättä ilmoitettava kyseiselle vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle poikkeusjärjestelyn syyt tai pyynnöstä ilmoitettava tälle perustelunsa kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa pyynnön esittämisestä .

12 artikla

Esteettömyys ja tiedotus

1.   Linja-autoyritysten on sovellettavien turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi laadittava vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen ja 27 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanoelinten kanssa yhteistyössä palvelun esteettömyyttä ja syrjimättömyyttä koskevat säännöt, joita sovelletaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden ja heitä saattavien henkilöiden kuljetukseen. Näissä säännöissä on esitettävä kaikki kyseisen linja-autopalvelun esteettömyyttä koskevat ehdot, mukaan luettuina pääsy käytettyihin ajoneuvoihin ja mahdollisuus käyttää ajoneuvoissa olevia tiloja ja soveltuvia apuvälineitä .

2.   Linja-autoyritysten tai lipunmyyjien on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt yleisesti saataville vähintään varausta tehtäessä soveltuvissa muodoissa ja samoilla kielillä kuin muut kaikille matkustajille yleensä annettavat tiedot. Näitä tietoja annettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin.

3.   Linja-autoyritysten on pyynnöstä asetettava välittömästi saataville ne kansainvälisissä, yhteisön tai kansallisissa säädöksissä vahvistetut turvallisuusvaatimukset, joihin palvelun esteettömyyttä ja syrjimättömyyttä koskevat säännöt perustuvat. Nämä vaatimukset on esitettävä soveltuvissa muodoissa.

4.   Matkanjärjestäjien on asetettava saataville 1 kohdassa tarkoitetut säännöt, joita sovelletaan niiden järjestämiin, myymiin tai myytäväksi tarjoamiin matkapaketteihin, pakettilomiin ja pakettikiertomatkoihin sisältyviin matkoihin.

5.   Linja-autoyritysten tai niiden lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on varmistettava, että kaikki kuljetusehtoja koskevat tarpeelliset tiedot, matkatiedot ja palvelujen esteettömyyttä koskevat tiedot ja verkkovaraus- ja verkkotietopalvelut ovat saatavilla vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille soveltuvissa ▐ muodoissa , myös henkilöille, jotka eivät voi matkustaa ilman avustajia iäkkyytensä tai nuoruutensa vuoksi, sekä heitä saattaville henkilöille .

13 artikla

Oikeus avunsaantiin

1.   Terminaalin pitäjien ja linja-autoyritysten on varmistettava, että vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille annetaan korvauksetta liitteessä I määriteltyä asianmukaista apua ennen matkaa, mahdollisuuksien mukaan matkan aikana ja matkan jälkeen. Apu on mukautettava vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin.

2.   Terminaalin pitäjät ja linja-autoyritykset voivat antaa apua itse tai tehdä sopimuksen avun antamisesta yhden tai useamman muun osapuolen kanssa. Ne voivat tehdä tällaisia sopimuksia omasta aloitteestaan tai pyynnöstä.

Vastuu avun antamisesta säilyy terminaalin pitäjillä ja linja-autoyrityksillä, vaikka ne tekisivät sopimuksen avun antamisesta yhden tai useamman muun osapuolen kanssa.

3.   Tämän luvun säännökset eivät estä terminaalin pitäjiä tai linja-autoyrityksiä antamasta korkeatasoisempaa apua kuin liitteessä I määritellään tai antamasta muuta apua mainitussa liitteessä määritellyn avun lisäksi.

14 artikla

Oikeus avunsaantiin terminaaleissa

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä linja-autoterminaalit, joissa vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille olisi annettava apua, viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, ja otettava tässä huomioon tarve varmistaa palvelujen esteettömyys useimmilla paikkakunnilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Komissio laatii internetissä saatavilla olevan luettelon nimetyistä linja-autoterminaaleista.

2.   Jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti nimeämän terminaalin pitäjä on vastuussa liitteessä I olevassa a osassa määritellyn avun järjestämisestä korvauksetta vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille sillä edellytyksellä, että kyseiset henkilöt täyttävät 16 artiklassa säädetyt ehdot.

3.     Jos hyväksyttyä avustuskoiraa tarvitaan, siihen annetaan lupa edellyttäen, että linja-autoyritykselle tai lipunmyyjälle taikka matkanjärjestäjälle on ilmoitettu siitä asiaan sovellettavien kansallisten, avustuskoirien kuljettamista koskevien sääntöjen mukaisesti.

15 artikla

Oikeus avunsaantiin ajoneuvossa

Linja-autoyritysten on annettava vähintään liitteessä I olevassa b osassa määriteltyä apua korvauksetta vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille linja-autoon noustaessa ja siitä poistuttaessa sillä edellytyksellä, että kyseiset henkilöt täyttävät 16 artiklassa säädetyt ehdot.

16 artikla

Avunannon edellytykset

1.   Linja-autoyritysten, terminaalin pitäjien, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toimittava yhteistyössä avun antamiseksi vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille sillä edellytyksellä, että kyseisen henkilön avuntarpeesta ilmoitetaan linja-autoyritykselle, terminaalin pitäjälle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle vähintään 24 tuntia ennen kuin apua tarvitaan , paitsi jos avun antaja ehdottaa lyhyempää ilmoitusaikaa tai jos siitä sovitaan avun antajan ja matkustajan kesken .

2.   Linja-autoyritysten, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet helpottaakseen vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden avuntarvetta koskevien ilmoitusten vastaanottamista. Matkustajan on saatava vahvistus siitä, että avuntarve on otettu huomioon. Tätä velvollisuutta sovelletaan kaikissa myyntipisteissä, puhelin- ja internet-myynti mukaan luettuina.

3.   Jos ilmoitusta ei ole tehty 1 kohdan mukaisesti, linja-autoyritysten, terminaalin pitäjien, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet järjestääkseen avun antamisen siten, että vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö voi nousta lähtevään linja-autoon, vaihtaa linja-autoa tai nousta määräpaikkaan saapuvasta linja-autosta matkalla, jota varten hän on ostanut lipun.

4.   Apua annetaan sillä edellytyksellä, että kyseinen henkilö saapuu ilmoitettuun pisteeseen:

linja-autoyrityksen etukäteen ilmoittamassa määräajassa, joka ei saa olla aikaisempi kuin 60 minuuttia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, tai

jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 30 minuuttia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa , paitsi jos avun antaja muuta ehdottaa tai jos avun antajan ja matkustajan kesken muuta sovitaan .

5.   Jäsenvaltion 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämän terminaalin pitäjän on määrättävä, ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, terminaalin alueella tai terminaalin pitäjän välittömässä valvonnassa olevissa pisteissä sekä terminaalirakennuksessa että sen ulkopuolella olevat saapumis- ja poistumispisteet, joissa vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat ilmoittaa saapumisestaan terminaaliin ja pyytää apua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden yhteisöjen toimivaltaa terminaalin tilojen ulkopuolella sijaitsevien alueiden suhteen.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitetut nimetyt pisteet on merkittävä selvästi opasteella, vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on oltava niihin esteetön pääsy ja heidän on voitava tunnistaa ne helposti ja niissä on annettava soveltuvassa muodossa tarvittavat tiedot terminaalista ja annettavasta avusta.

17 artikla

Tietojen välittäminen kolmannelle osapuolelle

1.   Kun avunanto teetetään alihankintana ja linja-autoyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä saa ilmoituksen avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen matkan aikataulun mukaista lähtöaikaa, sen on välitettävä kyseinen ilmoitus sillä tavoin, että alihankkija vastaanottaa sen vähintään 36 tuntia ennen matkan aikataulun mukaista lähtöaikaa.

2.   Kun avunanto teetetään alihankintana ja linja-autoyritys, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä ei saa ilmoitusta avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen matkan aikataulun mukaista lähtöaikaa, linja-autoyrityksen tai lipunmyyjän taikka matkanjärjestäjän on välitettävä ilmoitus siten, että alihankkija vastaanottaa sen heti kun mahdollista.

18 artikla

Koulutus

Linja-autoyritysten ja terminaalin pitäjien on

a)

varmistettava, että niiden henkilöstö, mukaan luettuna mahdollisten alihankkijoiden palveluksessa oleva henkilöstö, joka antaa suoraa apua vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, tietää, miten kohdata erilaisten vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden yksilölliset tarpeet;

b)

tarjottava kaikelle henkilöstölleen, joka on suoraan tekemisissä matkustajien kanssa, liitteessä II kuvattua vammaisten avustamista koskevaa ja vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävää koulutusta;

c)

varmistettava, että kaikki uudet työntekijät osallistuvat työhönoton yhteydessä vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja että henkilöstölle järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutustilaisuuksia.

19 artikla

Pyörätuolien ja liikkumisvälineiden korvaaminen

1.   Jos pyörätuoli tai jokin muu liikkumisväline tai sellaisen osa katoaa tai vahingoittuu terminaalissa tapahtuvan käsittelyn tai linja-autokuljetuksen aikana, välineen omistavalle matkustajalle on maksettava korvaus, jonka maksaa linja-autoyritys tai terminaalin pitäjä riippuen siitä, kumpi oli vastuussa välineestä katoamisen tai vahingoittumisen tapahtuessa.

Tarvittaessa on tehtävä kaikki mahdollinen sellaisen korvaavan välineen saamiseksi pikaisesti kyseisen matkustajan käyttöön , jolla on samankaltaiset tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet kuin kadonneella tai vahingoittuneella välineellä .

2.     Linja-autoyritys ei ole vastuussa 1 alakohdan mukaisesti:

a)

jos vahinko on aiheutunut linja-autoliikennepalvelujen käyttöön kuulumattomasta seikasta, jota linja-autoyritys ei tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut estää;

b)

siltä osin kuin vahinko on aiheutunut matkustajan virheestä tai huolimattomuudesta.

3.   Tämän artiklan nojalla maksettavan korvauksen on oltava samantasoinen kuin todellinen kärsitty menetys .

IV   luku

Linja-autoyritysten velvollisuudet matkan keskeytyessä

20 artikla

Vastuu peruutuksista ja pitkäaikaisista viivästymisistä

1.   Linja-autoyritykset ovat vastuussa peruutuksista , ylivarauksista sekä lähdön viivästymisistä yli kahdella tunnilla. Linja-autoyritykset ovat vastuussa ainoastaan peruutuksista ja myöhästymisistä, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin ne voivat vaikuttaa. Vastuu ei ulotu myöhästymiseen ruuhkien tai rajatarkastusten ja/tai ajoneuvon tarkastusten vuoksi. Kaikissa vastuutapauksissa

a)

matkustajille on tarjottava vaihtoehtoisia liikennepalveluja lisäkustannuksitta ja kohtuullisin ehdoin tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, annettava tietoja muiden liikenteenharjoittajien soveltuvista vaihtoehtoisista liikennepalveluista;

b)

matkustajille on palautettava lipun hinta, paitsi jos he hyväksyvät a alakohdassa tarkoitetut vaihtoehtoiset liikennepalvelut;

c)

edellä b alakohdassa tarkoitetun palautuksen lisäksi matkustajilla on oikeus korvaukseen, joka on 50 prosenttia lipun hinnasta, jos linja-autoyritys ei tarjoa a alakohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia palveluja tai tietoja. Korvaus on maksettava kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä;

d)

matkustajilla on oikeus 50 prosentin korvaukseen lipun hinnasta menettämättä matkustusoikeuttaan, jos he valitsevat tarjotun vaihtoehtoisen liikennepalvelun. Lipun hinta on matkustajan maksama täysi hinta matkan viivästyneeltä osalta. Korvaus on maksettava kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä;

e)

matkustajille on tarjottava odotusajan mukaan aterioita ja virvokkeita, mikäli sitä voidaan kohtuudella odottaa;

f)

matkustajille on tarjottava hotelli- tai muu majoitus ja kuljetus terminaalin ja majoituspaikan välillä, jos yöpyminen on tarpeen, ennen kuin matkaa voidaan jatkaa;

g)

jos linja-autosta tulee kulkukelvoton, matkustajille on tarjottava kuljetus kulkukelvottoman ajoneuvon sijaintipaikalta sopivaan odotuspaikkaan ja/tai terminaaliin, josta matka voi jatkua.

2.     Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa linja-autoyritykset ovat korvausvastuussa viivästyksistä, jotka ovat saapumisaikaan verrattuna enemmän kuin kaksi tuntia, jos viivästys johtuu

kuljettajan huolimattomuudesta tai virheestä tai

ajoneuvon teknisestä viasta.

Tällaisissa tapauksissa

a)

matkustajilla on vähintään oikeus korvaukseen, jonka määrä voi olla 50 prosenttia lipun hinnasta; lipun hinnan on oltava matkustajan maksama täysi hinta matkan viivästyneeltä osalta. Korvaus on maksettava kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä;

b)

matkustajille on vähintään tarjottava apua tämän artiklan 1 kohdan e, f ja g alakohdissa tarkoitetuilla tavoilla.

3.     Linja-autoyritys ei ole vastuussa, jos peruutus tai myöhästyminen johtuu jostakin seuraavasta syystä:

a)

linja-autoliikennepalvelujen tarjoamisesta erilliset seikat, joita linja-autoyritys ei siitä huolimatta, että se on noudattanut tapauksen laadun edellyttämää huolellisuutta, ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää,

b)

matkustajan virhe tai

c)

kolmannen osapuolen käyttäytyminen, jota linja-autoyritys ei siitä huolimatta, että se on noudattanut tapauksen laadun edellyttää huolellisuutta, ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut estää.

21 artikla

Tiedottaminen

1.   Viivästymistapauksessa linja-autoyritysten tai tapauksen mukaan terminaalin pitäjien on tiedotettava matkustajille arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa, mutta viimeistään 30 minuuttia aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen tai yksi tunti ennen aikataulun mukaista saapumisaikaa. Nämä tiedot on toimitettava soveltuvissa muodoissa myös vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille.

2.   Jos matkustajat menettävät jatkoyhteyden viivästymisen takia, linja-autoyritysten on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tiedottaakseen kyseisille matkustajille vaihtoehtoisista yhteyksistä.

22 artikla

Lisävaateet

Tämän asetuksen säännöksiä on sovellettava siten, ettei rajoiteta matkustajan oikeutta muuhun korvaukseen. Tämän asetuksen nojalla myönnetty korvaus voidaan vähentää tällaisesta korvauksesta.

23 artikla

Lisätoimenpiteet matkustajien hyväksi

Liikenteenharjoittajien on tehtävä yhteistyötä vahvistaakseen kansalliset tai eurooppalaiset järjestelyt sidosryhmien, ammattijärjestöjen ja asiakas-, matkustaja- ja vammaisjärjestöjen myötävaikutuksella. Näillä toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan matkustajista huolehtimista etenkin pitkäaikaisten viivästysten ja matkan keskeytymisen tai peruuntumisen yhteydessä siten, että annetaan etusija niille matkustajille, joilla on erityistarpeita, jotka johtuvat vammasta, liikuntarajoitteesta, sairaudesta, korkeasta iästä, raskaudesta ja pienten lasten mukanaolosta sekä saattavien henkilöiden läsnäolosta .

Pitkäaikaisten viivästysten ja matkan keskeytymisen tai peruuntumisen yhteydessä on huolehdittava erityisesti matkustajien hoitoavusta ja tarpeen mukaan ruoasta ja juomasta, säännöllisistä tiedotuksista ja tarvittaessa vaihtoehtoisista matkajärjestelyistä ja majoituksesta.

V   luku

Tiedottaminen matkustajille ja valitusten käsittely

24 artikla

Oikeus saada matkatietoja

Terminaalin pitäjien ja linja-autoyritysten on annettava matkustajille riittävästi tietoja koko heidän matkansa ajan soveltuvissa muodoissa .

25 artikla

Tiedottaminen matkustajien oikeuksista

║ Linja-autoyritysten ja terminaalin pitäjien on varmistettava, että matkustajille annetaan viimeistään lähtöhetkellä sekä matkan aikana asianmukaista ja ymmärrettävää tietoa heille tämän asetuksen nojalla kuuluvista oikeuksista. Tieto on annettava soveltuvissa muodoissa . Näihin tietoihin on sisällyttävä jäsenvaltion 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämän täytäntöönpanoelimen yhteystiedot.

26 artikla

Valitukset

1.   Linja-autoyritysten on perustettava valitustenkäsittelymenettely tämän asetuksen kattamia oikeuksia ja velvoitteita varten , jos tällaista menettelyä ei vielä ole, ja sen on oltava kaikkien matkustajien käytettävissä, mukaan lukien vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat .

2.   Matkustaja voi tehdä valituksen linja-autoyritykselle kuukauden kuluessa siitä, kun palvelu suoritettiin tai se olisi pitänyt suorittaa. Valituksen vastaanottajan on 20 arkipäivän kuluessa joko annettava perusteltu vastaus tai perustelluissa tapauksissa ilmoitettava matkustajalle, mihin päivään mennessä vastausta voidaan odottaa. Vastausaika saa olla enintään kaksi kuukautta valituksen vastaanottamisesta.

3.   Jos vastausta ei saada 2 kohdassa asetetuissa määräajoissa, valitus on katsottava hyväksytyksi.

4.     Linja-autoyritysten on esitettävä vuosittain kertomus, johon sisältyy vastaanotettujen valitusten määrä ja aiheet, keskimääräinen vastaamiseen kulunut aika päivinä sekä tilanteen korjaamiseksi toteutetut toimet.

VI   luku

Täytäntöönpano ja kansalliset täytäntöönpanoelimet

27 artikla

Kansalliset täytäntöönpanoelimet

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kunkin elimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että matkustajien oikeuksia kunnioitetaan, mukaan luettuna 12 artiklassa tarkoitettujen esteettömyyssääntöjen noudattaminen. Kunkin elimen on oltava organisaatioltaan, rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton ▐.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti nimetystä elimestä tai elimistä sekä sen tai niiden vastuualueista.

3.     Nämä elimet toimivat yhteistyössä linja-autoyrityksiä ja kuluttajia edustavien järjestöjen kanssa, mukaan lukien vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavat järjestöt.

4.   Matkustaja voi valittaa 1 kohdan mukaisesti nimetylle asianmukaiselle elimelle tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta.

5.   Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet vapauttaa tietyt palvelut tämän asetuksen soveltamisesta 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on huolehdittava siitä, että matkustajien oikeuksien täytäntöönpanoa varten on olemassa vastaava järjestelmä.

28 artikla

Täytäntöönpanosta raportointi

1.   Tämän asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn täytäntöönpanoelimen on julkaistava kunkin vuoden kesäkuun 1 päivänä edellisen vuoden toiminnastaan kertomus, johon on sisällyttävä muun muassa seuraavat tiedot:

a)

kuvaus tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista,

b)

tiedot yksittäisten valitusten käsittelyyn sovellettavasta menettelystä,

c)

yhteenveto kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavista, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden esteettömyyttä koskevista säännöistä,

d)

koostetiedot valituksista, mukaan lukien niiden tulokset ja päätösten aikataulut,

e)

yksityiskohtaiset tiedot sovelletuista seuraamuksista,

f)

muut tämän asetuksen paremman täytäntöönpanon kannalta olennaiset seikat.

2.   Voidakseen laatia tällaisen kertomuksen täytäntöönpanoelinten on koottava tilastoja yksittäisistä valituksista aiheen ja asianomaisten yritysten mukaan. Nämä tiedot on voitava antaa pyynnöstä komission tai kansallisten tutkintaviranomaisten käyttöön kolmen vuoden ajan tapahtuman jälkeen.

29 artikla

Täytäntöönpanoelinten välinen yhteistyö

Tämän asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten täytäntöönpanoelinten on vaihdettava tietoja työskentely- ja päätöksentekoperiaatteistaan ja -käytännöistään matkustajien suojan yhdenmukaistamiseksi koko yhteisössä. Komissio tukee niitä tässä tehtävässä.

30 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säädökset pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia , ja niihin voi kuulua velvoite maksaa korvauksia matkustajalle, jota asia koskee . Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle ja ilmoitettava niiden muutoksista viipymättä.

VII   luku

Loppusäännökset

31 artikla

Kertomus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen toimivuudesta ja vaikutuksista viimeistään (10). Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia tämän asetuksen säännösten yksityiskohtaisemmasta täytäntöönpanosta tai sen muuttamisesta.

32 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2006/2004 liitteeseen kohta seuraavasti:

”18.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o …, annettu …, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) muuttamisesta (EUVL L …).”

33 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan … (11).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ║

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C …

(2)  EUVL C …

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. huhtikuuta 2009.

(4)   EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4.

(5)  EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.

(8)   EYVL L 74, 20.3.1992, s. 1.

(9)   EYVL L 8, 11.1.1984, s. 17.

(10)  Virallinen lehti: kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

(11)  Virallinen lehti: kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Torstai 23. huhtikuuta 2009
LIITE I

Vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille annettava apu

a)

Avunanto terminaaleissa

Tarvittava apu ja järjestelyt, jotta vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat:

ilmoittaa määrätyissä pisteissä saapumisestaan terminaaliin ja avuntarpeestaan;

siirtyä määrätystä pisteestä lipunmyyntitiskille, odotustiloihin ja lähtölaiturille.

b)

Avunanto ajoneuvoissa

Tarvittava apu ja järjestelyt, jotta vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat:

nousta ajoneuvoon siten, että käytössä on hissi, pyörätuoli tai muita asianmukaisia laitteita;

kuormata matkatavaransa;

hakea matkatavaransa;

nousta ajoneuvosta;

päästä mahdollisuuksien mukaan WC-tiloihin;

kuljettaa hyväksyttyä avustuskoiraa linja-autossa mahdollisuuksien mukaan ;

siirtyä istumapaikalleen;

saada olennaisia matkatietoja soveltuvissa muodoissa;

nousta ajoneuvosta/ajoneuvoon taukojen aikana, jos mahdollista.

Torstai 23. huhtikuuta 2009
LIITE II

Vammaisuuteen liittyvä koulutus

a)

Vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävä koulutus

Suoraan matkustajien kanssa tekemisissä olevan henkilöstön koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

tietoisuus matkustajista, joilla on fyysinen, sensorinen (kuulo tai näkö), henkinen tai älyllinen vamma, ja asianmukainen suhtautuminen tällaisiin matkustajiin, mukaan luettuna se, kuinka tunnistaa sellaisten yksittäisten henkilöiden kyvyt, joiden liikkuvuus, suuntavaisto tai viestintä voi olla heikentynyt;

vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kohtaamat esteet, mukaan luettuina asenteet, ympäristöön liittyvät ja fyysiset esteet sekä organisatoriset esteet;

hyväksytyt avustajakoirat, mukaan luettuina niiden tehtävä ja tarpeet;

odottamattomien tilanteiden käsittely;

ihmissuhdetaidot ja kommunikointimenetelmät kuurojen ja kuulovammaisten, näkövammaisten, puhevammaisten ja oppimisvaikeuksista kärsivien henkilöiden kanssa;

pyörätuolien ja muiden liikkumisen apuvälineiden huolellinen käsittely niiden vahingoittumisen estämiseksi (kaikelle matkatavaroiden käsittelystä vastaavalle henkilöstölle, jos sellaista on).

b)

Vammaisten avustamista koskeva koulutus

Suoraan vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä avustavan henkilöstön koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

kuinka pyörätuolin käyttäjiä autetaan nousemaan pyörätuoliin ja pois siitä;

taidot avun antamiseksi hyväksytyn avustajakoiran kanssa matkustaville vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, mukaan luettuina näiden koirien tehtävä ja tarpeet;

tekniikat sokeiden ja näkövammaisten matkustajien saattamista ja hyväksyttyjen avustajakoirien käsittelyä ja kuljetusta varten , kun otetaan huomioon, että avustajakoirat on koulutettu tottelemaan pelkästään omistajansa komentoja ja että työvuorossa olevan henkilöstön ei pitäisi käsitellä niitä;

käsitys siitä, minkä tyyppisillä laitteilla vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä voidaan avustaa, ja tällaisten laitteiden käsittelyn tuntemus;

ajoneuvoon nousussa ja siitä poistumisessa avustavien laitteiden käyttö ja sellaisten tässä yhteydessä käytettävien menettelyjen tuntemus, jotka turvaavat vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden turvallisuuden ja arvokkuuden;

riittävä ymmärrys luotettavan ja ammattitaitoisen avun tarpeesta; myös tietoisuus siitä, että eräät vammaiset matkustajat saattavat tuntea olonsa haavoittuvaksi matkan aikana, koska he ovat riippuvaisia annetusta avusta;

ensiaputaidot.


Top