EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen

This summary has been archived and will not be updated. See 'Uusiutuva energia' for an updated information about the subject.

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/28/EY — uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä muutetaan ja kumotaan aikaisemmat direktiivit 2001/77/EY ja 2003/30/EY ja luodaan yhteiset säännöt uusiutuvan energian käytölle EU:ssa kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi ja puhtaampien liikenneratkaisujen edistämiseksi.
 • Tämän saavuttamiseksi siinä asetetaan kaikille EU-maille kansalliset sitovat tavoitteet, joiden yleisenä tarkoituksena on kasvattaa vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin EU:n energiasta ja 10 prosenttiin liikennealalla (käyttäen laskennassa pohjana energian kokonaisloppukulutusta eli kaikista, myös uusiutuvista, lähteistä tulevan energian kokonaiskulutusta).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Jokaisen EU-maan on laadittava vuodelle 2020 kansallinen toimintasuunnitelma, jossa määritetään, kuinka kansallinen tavoite uusiutuvien energianlähteiden osuudesta kokonaisloppukulutuksesta saavutetaan ja kuinka uusiutuvien energianlähteiden osuus saadaan nostettua liikenteessä 10 prosenttiin.
 • Tavoitteiden kustannustehokkaan saavuttamisen helpottamiseksi EU-maat voivat vaihtaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa*. Toimintasuunnitelmissa voidaan ottaa huomioon myös EU-maiden yhteisön ulkopuolelta vastaanottama uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia sillä edellytyksellä, että energia käytetään EU:ssa ja että se tuotetaan nykyaikaisissa / tehokkaissa laitoksissa.
 • Jokaisen EU-maan tulee voida taata uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian alkuperä.
 • EU-maiden on rakennettava tarvittava infrastruktuuri uusiutuvan energian käytölle liikennealalla.

Direktiivillä (EU) 2015/1513 muutetaan direktiivejä 2009/28/EY ja 98/70/EY ja bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatua koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Sen tavoitteena on muun muassa aloittaa siirtyminen perinteisistä* (ensimmäisen sukupolven) biopolttoaineista kehittyneisiin* (toisen sukupolven) biopolttoaineisiin, joilla vähennettään merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Direktiivillä otetaan käyttöön seitsemän prosentin katto perinteisille biopolttoaineille, jotta saavutetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankulutusta kaikissa liikennemuodoissa koskevat tavoitteet vuoteen 2020 mennessä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 25. kesäkuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 5. joulukuuta 2010 mennessä.

TAUSTAA

 • Direktiivillä pannaan täytäntöön yksi vuoden 2020 ilmasto- ja energiapaketin 20-20-20-tavoitteista. Muut kaksi tavoitetta ovat
  • rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna ja
  • parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla.

Lisätietoa:

* KESKEISET TERMIT

Uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia: energiaa, joka on peräisin muista kuin fossiilisista lähteistä, kuten tuulivoima, aurinkosähkö, maalämpö, vesivoima, biomassa ja jätevedenpuhdistamossa syntyvä kaasu (esim. metaani).

Perinteiset biopolttoaineet: biopolttoaineita, jotka on valmistettu ravintokasveista, kuten sokerista, tärkkelyksestä ja kasviöljyistä, eli raaka-aineista, jotka voitaisiin käyttää myös ravinnoksi tai rehuksi.

Kehittyneet biopolttoaineet: biopolttoaineita, jotka valmistetaan lähteistä, jotka eivät suoraan kilpaile ravinnon tai rehun tuotannon kanssa, kuten jätteistä ja maatalousjätteistä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16–62)

Direktiiviin 2009/28/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EUVL L 350, 28.12.1998, s. 58–68)

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 21.02.2017

Top