EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Romuajoneuvot

Romuajoneuvot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2000/53/EY romuajoneuvoista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään toimenpiteistä romuajoneuvoista ja niiden osista syntyvän jätteen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi varmistamalla niiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntäminen. Sillä pyritään myös parantamaan kaikkien ajoneuvojen elinkaareen osallistuvien talouden toimijoiden ympäristönsuojelun tasoa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Ajoneuvojen ja laitteiden valmistajien on tuotteitaan suunnitellessaan ja valmistaessaan otettava huomioon ajoneuvojen purkaminen, uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen. Niiden on varmistettava, että uuden ajoneuvon painosta
  • vähintään 85 prosenttia on uudelleen käytettävissä ja/tai kierrätettävissä
  • vähintään 95 prosenttia on uudelleen käytettävissä ja/tai hyödynnettävissä.
 • Ne eivät saa käyttää vaarallisia aineita, kuten lyijyä, elohopeaa, kadmiumia eivätkä kuusiarvoista kromia.
 • Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on perustettava keräysjärjestelmiä romuautoille ja, siltä osin kuin on teknisesti mahdollista, henkilöautojen korjaustoiminnasta peräisin oleville käytetyille osille.
 • Jätteenkäsittelylaitokseen toimitettujen romuautojen omistajalle on annettava romutustodistus. Tämä on välttämätöntä ajoneuvojen rekisteristä poistamiseksi.
 • Valmistajien on vastattava kokonaan tai huomattavalta osin kuluista, jotka aiheutuvat romuajoneuvon toimittamisesta käsittelylaitokseen. Ajoneuvon omistajalle ei saisi aiheutua kustannuksia romuajoneuvon toimittamisesta hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen, lukuun ottamatta harvinaisia tapauksia, joissa moottori puuttuu tai ajoneuvo on täynnä jätettä.
 • Jätteenkäsittelylaitosten on haettava lupaa tai rekisteröintiä sen EU-maan toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa ne sijaitsevat.
 • Romuajoneuvot on purettava ennen jatkokäsittelyä. Vaaralliset aineet ja osat on poistettava ja lajiteltava. Huomiota on kiinnitettävä jätteen mahdolliseen uudelleenkäyttöön, hyödyntämiseen tai kierrättämiseen.
 • Euroopan komissiolle vuosittain toimitettavia kertomuksia varten on asetettu romuautojen uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä ja kierrättämistä koskevat selkeät määrälliset tavoitteet. Niistä on tullut yhä vaativampia.
 • Lainsäädäntöä sovelletaan henkilöautoihin ja pieniin kuorma-autoihin, mutta sitä ei sovelleta isoihin kuorma-autoihin, museoajoneuvoihin, erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja moottoripyöriin.

Direktiivin (EU) 2018/849 muuttaminen

Direktiivillä (EU) 2018/849 muutetaan direktiiviä 2000/53/EY, ja komissiolle siirretään valta antaa

 • täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka ovat tarpeen EU-maiden romuajonevoihin liittyvien tavoitteiden noudattamisen sekä romuajoneuvojen viennin ja tuonnin valvomiseksi
 • delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään direktiiviä seuraavasti:
  • vapautetaan tietyt lyijyä, elohopeaa, kadmiumia tai kuusiarvoista kromia sisältävät materiaalit ja komponentit (muut kuin liitteessä II luetellut), jos niiden käyttö on väistämätöntä, ja vahvistetaan sallitut enimmäispitoisuudet sekä poistetaan ajoneuvojen materiaalit ja komponentit liitteestä II, jos niiden käyttö on vältettävissä,
  • otetaan käyttöön uudelleenkäyttöön ja talteenottoon soveltuvien osien koodausstandardit tunnistamisen helpottamiseksi,
  • vahvistetaan romutustodistuksia koskevat vähimmäisvaatimukset,
  • vahvistetaan romuajoneuvojen käsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset (liite I).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 21. huhtikuuta 2002 mennessä. Sitä on sovellettu:

 • 1. heinäkuuta 2002 alkaen kyseisenä päivämääränä ja sen jälkeen markkinoille saatettujen ajoneuvojen osalta,
 • 1. tammikuuta 2007 alkaen ennen 1. heinäkuuta 2002 markkinoille saatettujen ajoneuvojen osalta.

TAUSTAA

 • Romuajoneuvoista syntyy EU:ssa vuosittain 8–9 miljoonaa tonnia jätettä.
 • Lisätietoa:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34–43)

Direktiiviin 2000/53/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/849, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 93–99)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s.10–27)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 2005/293/EY, tehty 1 päivänä huhtikuuta 2005, romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 94, 13.4.2005, s. 30–33)

Komission päätös 2003/138/EY, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, ajoneuvojen osien ja materiaalien koodausstandardien vahvistamisesta romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY nojalla (EUVL L 53, 28.2.2003, s. 58–59)

Komission päätös 2002/151/EY, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 50, 21.2.2002, s. 94–95)

Komission päätös 2001/753/EY, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta (EYVL L 282, 26.10.2001, s. 77–80)

Viimeisin päivitys: 30.03.2023

Top