EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Romuajoneuvot

Romuajoneuvot

Moottoriajoneuvoista, joiden käyttöikä päättyy ja jotka eivät ole enää käyttökelpoisia, aiheutuu miljoonia tonneja jätettä. Euroopan unioni (EU) antaa säännöksiä, jotka koskevat uusien ajoneuvojen suunnittelua ja näiden jätteiden keruuta ja käsittelyä, jotta voidaan minimoida ympäristövaikutukset, varmistaa materiaalien tehokkaampi uudelleenkäyttö ja lisätä energiansäästöä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista - Komission lausumat

TIIVISTELMÄ

Moottoriajoneuvoista, joiden käyttöikä päättyy ja jotka eivät ole enää käyttökelpoisia, aiheutuu miljoonia tonneja jätettä. Euroopan unioni (EU) antaa säännöksiä, jotka koskevat uusien ajoneuvojen suunnittelua ja näiden jätteiden keruuta ja käsittelyä, jotta voidaan minimoida ympäristövaikutukset, varmistaa materiaalien tehokkaampi uudelleenkäyttö ja lisätä energiansäästöä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, joilla ehkäistään ja vähennetään romuajoneuvoista ja niiden osista syntyvää jätettä ja varmistetaan, että tarvittaessa se käytetään uudelleen, kierrätetään tai hyödynnetään.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Ajoneuvojen ja laitteiden valmistajien on tuotteitaan suunnitellessaan ja valmistaessaan otettava huomioon ajoneuvojen purkaminen, uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen. Niiden on varmistettava, että uuden ajoneuvon painosta
  • vähintään 85 prosenttia on uudelleen käytettävissä ja/tai kierrätettävissä
  • vähintään 95 prosenttia on uudelleen käytettävissä ja/tai hyödynnettävissä.
 • Ne eivät saa käyttää vaarallisia aineita, kuten lyijyä, elohopeaa, kadmiumia eivätkä kuusiarvoista kromia.
 • Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on perustettava keräysjärjestelmiä romuautoille ja, siltä osin kuin on teknisesti mahdollista, henkilöautojen korjaustoiminnasta peräisin oleville käytetyille osille.
 • Jätteenkäsittelylaitokseen toimitettujen romuautojen omistajalle annetaan romutustodistus. Tämä on välttämätöntä ajoneuvojen rekisteristä poistamiseksi.
 • Tuottajat vastaavat kokonaan tai huomattavalta osin kuluista, jotka aiheutuvat ajoneuvon toimittamisesta käsittelylaitokseen. Ajoneuvon omistajalle ei aiheudu kuluja, lukuun ottamatta harvinaisia tapauksia, joissa romuajoneuvossa ei ole moottoria tai se on täynnä jätettä.
 • Jätteenkäsittelylaitosten on haettava toimivaltaisilta viranomaisilta lupa tai toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä ne.
 • Romuajoneuvot on purettava ennen jatkokäsittelyä. Vaaralliset aineet ja osat on poistettava ja lajiteltava. Huomiota on kiinnitettävä jätteen mahdolliseen uudelleenkäyttöön, hyödyntämiseen tai kierrättämiseen.
 • Euroopan komissiolle vuosittain toimitettavia kertomuksia varten on asetettu romuautojen uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä koskevat selkeät määrälliset tavoitteet, jotka ovat muuttuneet yhä vaativammiksi.
 • EU-maiden on kolmen vuoden välein toimitettava komissiolle kertomus direktiivin täytäntöönpanosta.
 • Lainsäädäntöä sovelletaan henkilöautoihin ja pieniin kuorma-autoihin, mutta sitä ei sovelleta isoihin kuorma-autoihin, museoajoneuvoihin eikä erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

Ajoneuvojen osien ja materiaalien uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja hyödyntämiseen sovelletaan erillistä lainsäädäntöä.

TAUSTAA

Romuajoneuvot tuottavat EU:ssa vuosittain 8-9 miljoonaa tonnia jätettä.

Lisätietoja on saatavana romuajoneuvoja koskevalta Euroopan komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Direktiivi 2000/53/EY

21.10.2000

21.4.2002

EUVL L 269, 21.10.2000, s. 34-43

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/33/EY

21.3.2008

-

EUVL L 81, 20.3.2008, s. 62-64

Direktiivi 2008/112/EY

12.1.2009

-

EUVL L 345, 23.12.2008, s. 68-74

Direktiivin 2000/53/EY liitteisiin tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10-27)

Komission päätös 2005/293/EY, tehty 1 päivänä huhtikuuta 2005, romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 94, 13.4.2005, s. 30-33)

Komission päätös 2001/753/EY, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta (EYVL L 282, 26.10.2001, s. 77-80)

Komission päätös 2003/138/EY, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, ajoneuvojen osien ja materiaalien koodausstandardien vahvistamisesta romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY nojalla (EUVL L 53, 28.2.2003, s. 58-59)

Komission päätös 2002/151/EY, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettua romutustodistusta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 50, 21.2.2002, s. 94-95)

Viimeisin päivitys: 17.09.2015

Top