Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.336.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 336

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
8. joulukuuta 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1159/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1160/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinlääkärintodistuksen mallista kotieläiminä pidetyille nautaeläimille, jotka on tarkoitettu kuljetettaviksi Kaliningradin alueelta muille Venäjän alueille Liettuan alueen kautta (1)

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1161/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fenbendatsolista (1)

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1162/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, päätöksen 2007/777/EY ja asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Venäjää koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luettelossa, joista on sallittua tuoda tiettyä lihaa, lihavalmisteita ja munia unionin alueelle (1)

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1163/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2013 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1164/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I ja II muuttamisesta

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1165/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteen I muuttamisesta

55

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1166/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetyylidikarbonaatin (E 242) käytöstä tietyissä alkoholijuomissa (1)

75

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1167/2012, annettu 7 päivänä joulukuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

78

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/758/EU

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 22 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

80

 

 

2012/759/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2012, Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Tadžikistanin tasavallan liittymiseen Maailman kauppajärjestöön

81

 

 

2012/760/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, alueiden komitean saksalaisen jäsenen ja saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

82

 

 

2012/761/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2012, jäsenvaltioiden vuodeksi 2013 esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8889)  (1)

94

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top