Help Print this page 

Document L:2011:338:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 338, 21. joulukuuta 2011

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/12/2011
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.338.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 338

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
21. joulukuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Lisäys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1)

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä

2

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1345/2011, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 194/2008 täytäntöönpanosta

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1346/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, kaikkien jäsenvaltioiden, Tanskaa ja Irlantia lukuun ottamatta, lipun alla purjehtivien alusten karjukalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja VIII

20

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1347/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, Saksan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V b, VI b ja VI a N

22

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1348/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten karjukalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja VIII

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1349/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1350/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2011/2012

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1351/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden unionin tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien suspension osalta

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1352/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1353/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä annetun asetuksen (EY) N:o 883/2006 muuttamisesta

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1355/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

39

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1356/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1357/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 620/2009 hallinnoitavassa korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiössä joulukuuta 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten myöntämisestä

50

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1358/2011, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta (EKP/2011/26)

51

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/857/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

52

 

*

Neuvoston päätös 2011/858/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) annetun päätöksen 2010/784/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

54

 

*

Neuvoston päätös 2011/859/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/232/YUTP muuttamisesta

55

 

*

Neuvoston päätös 2011/860/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/800/YUTP muuttamisesta

56

 

 

2011/861/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Kenian erityistilanteen huomioon ottamiseksi tonnikalafileiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2011 ja päätöksen 2010/712/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9478)

64

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2011/2/EU

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen mukaisesti perustetun yhteisön ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös N:o 2/2011, annettu 25 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen korvaamisesta

70

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top