Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:036:TOC

 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 36

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
8. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 206/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 207/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 208/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VI ja VIII muuttamisesta biokaasu- ja kompostointilaitoksia koskevien käsittelyvaatimusten ja lantaa koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 209/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, asetusten (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 muuttamisesta kompostointi- ja biokaasulaitoksia koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden soveltamisajan pidentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 nojalla ( 1 )

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 210/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, jalostettaviksi tarkoitettujen tomaattien tuen määrästä markkinointivuonna 2006/2007

34

 

*

Komission asetus (EY) N:o 211/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1433/2003 poikkeamisesta

36

 

*

Komission direktiivi 2006/16/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta oksamyylin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

37

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2006, tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen 2001/923/EY muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

40

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2006 tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen 2001/923/EY muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta tehdyn päätöksen 2006/75/EY soveltamisen laajentamisesta koskemaan jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu rahaliittoon

42

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005, kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevän korkean tason ryhmän perustamisesta

43

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2006, yhteisön rahoitustuen myöntämisestä epidemiologisen selvityksen ja lampaan bluetongue-taudin seurantatoimien täytäntöönpanoon kyseisen taudin torjumiseksi Portugalissa vuosina 2004 ja 2005 toteutettujen hätätoimenpiteiden yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 166)

45

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2006, päätösten 2005/759/EY ja 2005/760/EY muuttamisesta niiden soveltamisajan pidentämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä helmikuuta 2006, eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 172)

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top