Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_317_R_0063_01

2007/786/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2007 , Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä Pöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

OJ L 317, 5.12.2007, p. 63–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/63


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä lokakuuta 2007,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(2007/786/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 23 päivänä lokakuuta 2006 komission aloittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta neuvottelut Israelin kanssa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen (1), jäljempänä ’Euro–Välimeri-sopimus’ mukauttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

(2)

Neuvottelut on saatu päätökseen komissiota tyydyttävällä tavalla.

(3)

Israelin kanssa neuvotellun pöytäkirjan 9 artiklan 2 kohdassa määrätään pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(4)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan allekirjoittaminen sillä edellytyksellä, että mainittu pöytäkirja tehdään.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä edellytyksellä, että pöytäkirja tehdään.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SILVA


(1)  EYVL L 147, 21.6.2000, s. 3.


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä

PÖYTÄKIRJA

Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto,

ja

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’, jota edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio,

sekä

ISRAELIN VALTIO, jäljempänä ’Israel’,

jotka

KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehty Euro–Välimeri-sopimus, jäljempänä ’Euro–Välimeri-sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1995, ja se tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000,

KATSOVAT, että Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus ja siihen liitetty asiakirja allekirjoitettiin Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005, ja se tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007,

KATSOVAT, että vuoden 2005 liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaan uusien osapuolten liittymisestä Euro–Välimeri-sopimukseen on sovittava tekemällä kyseiseen sopimukseen pöytäkirja,

KATSOVAT, että Euro–Välimeri-sopimuksen 21 artiklan mukaiset neuvottelut on käyty sen varmistamiseksi, että yhteisön ja Israelin yhteiset edut tulevat huomioon otetuiksi,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, tulee Euro–Välimeri-sopimuksen osapuolia, ja ne hyväksyvät ja ottavat huomioon muiden jäsenvaltioiden tavoin Euro–Välimeri-sopimuksen sekä yhteisten julistusten, muiden julistusten ja kirjeenvaihtojen tekstin.

I   LUKU

EURO–VÄLIMERI-SOPIMUKSEEN JA SEN LIITTEISIIN JA PÖYTÄKIRJOIHIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

2 artikla

Maataloustuotteet, jalostetut maataloustuotteet ja kalataloustuotteet

1.   Täydennetään Euro–Välimeri-sopimuksen liitteen VI taulukkoa 1, jossa vahvistetaan Israelista peräisin olevien tavaroiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tullimyönnytykset, lisäämällä siihen seuraava tullimyönnytys:

”CN-koodi (1)

Tavaran kuvaus (2)

Vuotuinen kiintiö

(tonnia)

Kiintiön rajoissa sovellettava myönnytys

ex 2106 90 98

Virvoitusjuomien valmistukseen käytettävät sitrushedelmävalmisteet, jotka sisältävät vähintään 30 painoprosenttia hedelmämehutiivistettä ja enintään 50 prosenttia sakkaroosia ja jotka eivät sisällä maitoa tai maitotuotteita.

5 550 (3)

33 prosentin alennus maatalouden maksuosasta

2.   Maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita tai kalataloustuotteita koskevien kahdenvälisten myönnytysten mukauttamiseksi osapuolet sopivat lisämyönnytyksistä liitteessä olevien määräysten mukaisesti.

3 artikla

Alkuperäsäännöt

Muutetaan pöytäkirja N:o 4 seuraavasti:

1)

Poistetaan 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa oleva viittaus uusiin jäsenvaltioihin.

2)

Korvataan liite IV a seuraavasti:

”Bulgariankielinen toisinto

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tšekinkielinen toisinto

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Vironkielinen toisinto

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreikankielinen toisinto

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Ranskankielinen toisinto

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Italiankielinen toisinto

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Latviankielinen toisinto

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Liettuankielinen toisinto

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Unkarinkielinen toisinto

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltankielinen toisinto

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Puolankielinen toisinto

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalinkielinen toisinto

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Romaniankielinen toisinto

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Sloveeninkielinen toisinto

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakinkielinen toisinto

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Hepreankielinen toisinto

Image

3)

Korvataan liite IV b seuraavasti:

”Bulgariankielinen toisinto

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Tšekinkielinen toisinto

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Vironkielinen toisinto

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Kreikankielinen toisinto

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Ranskankielinen toisinto

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Italiankielinen toisinto

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Latviankielinen toisinto

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Liettuankielinen toisinto

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Unkarinkielinen toisinto

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Maltankielinen toisinto

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Puolankielinen toisinto

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Portugalinkielinen toisinto

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Romaniankielinen toisinto

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Sloveeninkielinen toisinto

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Slovakinkielinen toisinto

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Hepreankielinen toisinto

Image

II   LUKU

SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET

4 artikla

Alkuperäselvitykset ja hallinnollinen yhteistyö

1.   Alkuperäselvitykset, jotka Israel tai jokin uusista jäsenvaltioista on asianmukaisesti antanut keskinäisesti sovellettavien kahdenvälisten vapaakauppasopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, on hyväksyttävä molemmissa maissa tämän pöytäkirjan mukaisesti, jos

a)

tällainen alkuperä oikeuttaa tullietuuskohteluun joko Euro–Välimeri-sopimuksen tai yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisten tullietuuksien perusteella;

b)

alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä;

c)

alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Kun tavarat on ennen liittymispäivää esitetty tullille maahantuontia varten Israelissa tai jossakin uusista jäsenvaltioista sellaisten kahdenvälisten vapaakauppasopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla, joita sovellettiin tuona aikana Israelin ja kyseisen uuden jäsenvaltion välillä, myös tällaisten sopimusten tai järjestelyjen nojalla jälkikäteen annetut alkuperäselvitykset voidaan hyväksyä, jos ne toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

2.   Israel ja uudet jäsenvaltiot saavat pitää voimassa ”hyväksytyn viejän” asemaa koskevat luvat, jotka oli myönnetty keskinäisesti sovellettujen kahdenvälisten vapaakauppasopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen puitteissa edellyttäen, että:

a)

tällaisesta mahdollisuudesta määrätään myös ennen liittymispäivää tehdyssä Israelin ja yhteisön välisessä sopimuksessa sekä

b)

hyväksytty viejä soveltaa sopimuksessa määrättyjä voimassa olevia alkuperäsääntöjä.

Nämä luvat korvataan viimeistään vuoden kuluttua liittymispäivästä uusilla luvilla, jotka myönnetään Euro–Välimeri-sopimuksessa määrättyjä vaatimuksia noudattaen.

3.   Israelin tai uusien jäsenvaltioiden toimivaltaiset tulliviranomaiset voivat esittää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten vapaakauppasopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen nojalla annettujen alkuperäselvitysten jälkitarkastuspyyntöjä, ja kyseiset viranomaiset hyväksyvät jälkitarkastuspyynnöt kyseisen alkuperäselvityksen antamista seuraavien kolmen vuoden ajan. Tarkastukset suoritetaan niiden kahdenvälisten vapaakauppasopimusten nojalla, jotka olivat voimassa alkuperäselvityksen antamispäivänä.

5 artikla

Kauttakuljetettavat tavarat

1.   Euro–Välimeri-sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa Israelista johonkin uuteen jäsenvaltioon tai jostakin uudesta jäsenvaltiosta Israeliin vietäviin tavaroihin, jotka ovat pöytäkirjan N:o 4 määräysten mukaisia ja jotka ovat liittymispäivänä joko parhaillaan kuljetettavina taikka väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella Israelissa tai kyseessä olevassa uudessa jäsenvaltiossa.

2.   Tällaisissa tapauksissa voidaan myöntää etuuskohtelu, jos tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys.

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

6 artikla

Israel ei esitä yhteisön laajentumisen perusteella mitään maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita tai kalataloustuotteita koskevia vaatimuksia tai pyyntöjä eikä käytä muutoksenhakuoikeutta tai muuta tai peruuta myönnytyksiä GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan nojalla edellyttäen, että muiden kuin CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvien tuotteiden osalta saatetaan päätökseen uutta lisäpöytäkirjaa koskevat neuvottelut maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden ja kalataloustuotteiden kahdenvälisten kauppamyönnytysten mukauttamiseksi kyseisen pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

7 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa Euro–Välimeri-sopimusta.

Tämän pöytäkirjan liite on erottamaton osa tätä pöytäkirjaa.

8 artikla

1.   Yhteisö, Euroopan unionin neuvosto jäsenvaltioiden puolesta ja Israel hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 kohdassa mainittujen menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymisasiakirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

9 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymisasiakirjan tallettamispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

3.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohtaa sovelletaan tämän pöytäkirjan allekirjoituspäivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

10 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena kaikilla osapuolten virallisilla kielillä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

11 artikla

Euro–Välimeri-sopimuksen ja sen erottamattoman osan muodostavien liitteiden ja pöytäkirjojen sekä päätösasiakirjan ja siihen liitettyjen julistusten teksti laaditaan bulgarian ja romanian kielillä (4), ja kyseiset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset tekstit.

Assosiaationeuvoston on hyväksyttävä nämä tekstit.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  CN-koodit asetuksen (EY) N:o 1549/2006 mukaisia (EUVL L 301, 31.10.2006, s. 1).

(2)  Jos CN-koodin edessä on ”ex”, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

(3)  Vuoden 2007 osalta kiintiö on 3 240 tonnia.”

(4)  Bulgarian- ja romaniankieliset toisinnot julkaistaan myöhemmin virallisen lehden erityispainoksessa.

LIITE

Maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden ja kalataloustuotteiden kauppamyönnytyksiin sovellettavat järjestelyt

Osapuolet sopivat, että voimassa olevien kahdenvälisten vapaakauppasopimusten mukainen kaupan nykyinen määrä Israelin ja Bulgarian sekä Israelin ja Romanian välillä ja sen markkinoille pääsyn edellytykset muodostavat vähimmäistason Euro–Välimeri-sopimuksessa tarkoitettujen maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden ja kalataloustuotteiden kahdenvälisten kauppamyönnytysten mukauttamiseksi uuden lisäpöytäkirjan puitteissa.


Top