Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hedgerahastojen ja private equity -rahastojen hoitajia koskevat säännöt

Hedgerahastojen ja private equity -rahastojen hoitajia koskevat säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat – direktiivi 2011/61/EU

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan säädöskehys erilaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen, kuten hedgerahastojen ja private equity -rahastojen, hoitajien toimiluvan myöntämiselle ja valvonnalle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset: direktiivissä luetellaan useita yhteisöjä, joihin sitä ei sovelleta, muun muassa seuraavat:

holdingyhtiöt (direktiivin määritelmän mukaisesti)

eläkerahastojen hoito

henkilöstöedustus- tai henkilöstön talletusjärjestelmät

ylikansalliset laitokset

kansalliset keskuspankit

vakuutussopimukset.

Passi: Yhden toimiluvan saanut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi tarjota palvelujaan eri EU-maissa ”passin” nojalla. Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle on myönnetty toimilupa yhdessä EU-maassa ja hän noudattaa direktiivin sääntöjä, hänellä on oikeus hoitaa tai markkinoida varoja ammattimaisille sijoittajille koko EU:n alueella.

Toimiluvat: Voidakseen harjoittaa toimintaansa EU:ssa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat tarvitsevat toimiluvan sen EU-maan toimivaltaiselta viranomaiselta, josta he ovat peräisin. Toimiluvan saadakseen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla on oltava vähimmäispääoma rahavaroina tai lyhyellä aikavälillä rahaksi muunnettavina varoina.

Säilytysyhteisö: Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on varmistettava, että heidän hoitamansa rahastot nimeävät riippumattoman säilytysyhteisön, kuten pankin tai sijoituspalveluyrityksen, joka vastaa rahaston toiminnan valvonnasta ja varmistaa, että rahaston varoja suojellaan asianmukaisesti.

Riskienhallinta ja toiminnan vakauden valvonta: Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on saatava toimivaltainen viranomainen vakuuttumaan siitä, että heidän riskienhallintaa koskevat sisäiset järjestelynsä ovat asianmukaisia. Tämä tarkoittaa muun muassa vaatimusta raportoida säännöllisesti tärkeimmistä markkinoista ja välineistä, joilla he käyvät kauppaa, tärkeimmistä sijoituskohteista ja merkittävimmistä riskikeskittymistä.

Sijoittajien kohtelu: kannustaakseen sijoittajiaan huolellisuuteen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on annettava tarkka kuvaus sijoituspolitiikastaan, mukaan lukien kuvaukset niiden varojen tyypeistä ja vivutuksen käytöstä. Sijoittajien on saatava pyynnöstä kutakin varainhoitovuotta koskeva vuosikertomus.

Vivutetut rahastot: direktiivillä otetaan käyttöön erityisvaatimuksia, jotka koskevat vivutusta, toisin sanoen sijoituksen rahoittamista velan avulla. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus asettaa vivutusta koskevia rajoituksia rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi.

Private equity -rahastot: jos vaihtoehtoiset sijoitusrahastot hankkivat määräysvallan listaamattomissa yhtiöissä tai liikkeeseenlaskijoissa, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajiin sovelletaan varoista tyhjentämistä ehkäiseviä säännöksiä. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on kahden vuoden ajan pyrittävä estämään yhtiön varojen jakamista, osakepääoman alentamista, osakkeiden lunastusta ja/tai yhtiön omien osakkeiden hankintaa.

Unionin ulkopuolelle sijoittautuneet rahastot ja hoitajat: direktiivissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ’passin’ soveltamisalaa voidaan laajentaa koskemaan unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja sellaisten unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden rahastojen markkinointia, joiden hoitaja on joko EU:hun tai sen ulkopuolelle sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Pienempiä rahastoja koskevat vapautukset: EU-maat voivat päättää olla soveltamatta direktiiviä pienempien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, joiden hoitamien rahastojen varojen määrä on alle 100 miljoonaa euroa, jos ne käyttävät vivutusta, ja alle 500 miljoonaa euroa, jos ne eivät käytä vivutusta. Pienempiin rahastoihin sovelletaan kuitenkin vähimmäistason vaatimuksia rekisteröinnin ja raportoinnin osalta.

Euroopan komissio on hyväksynyt myöhemmin muutamia delegoituja ja täytäntöönpanoa koskeva toimenpiteitä, joissa annetaan direktiivin soveltamista koskevia teknisiä ohjeita.

MILLOIN DIREKTIIVI TULEE VOIMAAN?

Direktiivi tuli voimaan 21. heinäkuuta 2011.

Se oli saatettava osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 22. heinäkuuta 2013 mennessä.

TAUSTAA

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1–73)

Direktiiviin 2011/61/EU tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 231/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta (EUVL L 83, 22.3.2013, s. 1–95)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle komissiolle 8. kesäkuuta 2011 annetun direktiivin 2011/61/EU 56 artiklalla siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä (COM(2015) 383 final, 3.8.2015)

Viimeisin päivitys: 28.10.2015

Top