EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Arvopaperien lyhyeksimyynti

Arvopaperien lyhyeksimyynti

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 236/2012 lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella pyritään sääntelemään tiettyjä lyhyeksimyyntiin* ja luottoriskinvaihtosopimuksiin* liittyviä kysymyksiä Euroopan unionissa (EU).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Jos finanssimarkkinat ovat epävakaat, tietyt rahoitustoimet, kuten lyhyeksimyynti, kattamaton lyhyeksimyynti* ja luottoriskinvaihtosopimukset, saattavat kiihdyttää osakkeiden ja etenkin pankkien osakkeiden hintojen alenemiskehitystä, mikä voi uhata pankkien elinkelpoisuutta ja aiheuttaa koko pankkijärjestelmää koskevia riskejä.

Finanssimarkkinoiden epävakaus voi levitä myös reaalitalouteen.

Asetuksessa säädetään lyhyeksimyyntiä ja tiettyjä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä kysymyksiä koskevista tiukoista säännöistä, jotka ovat oikeassa suhteessa toimiin liittyviin riskeihin. Asetuksessa säädetään muun muassa

  • toimenpiteistä, joilla estetään osakkeiden ja valtioiden liikkeeseen laskemien velkainstrumenttien eli valtionlainojen kattamaton lyhyeksimyynti
  • kattamattomia luottoriskinvaihtosopimuksia koskevien transaktioiden kieltämisestä (koskee myös valtionlainojen luottoriskinvaihtosopimuksia).

Julkistamisvaatimukset – finanssilaitosten on annettava pankkiviranomaisille tieto tietyistä lyhyeksimyyntiä koskevista transaktioista. Suuret, tietyn kynnysarvon ylittävät transaktiot on julkistettava markkinoille.

Finanssimarkkinoiden ollessa poikkeuksellisen epävakaat EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tilapäisesti rajoittaa lyhyeksimyyntiä, jos tiettyjen arvopaperien hinta alenee merkittävästi.

Ehdotetusta keskeyttämisestä on ilmoitettava muille kansallisille viranomaisille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jonka on annettava siitä lausunto.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. marraskuuta 2012 alkaen.

* KESKEISET TERMIT

Lyhyeksimyynti: toimi, jossa finanssilaitos myy lainaamansa rahoitustuotteen tarkoituksenaan ostaa se myöhemmin takaisin. Laitos toivoo, että tuotteen hinta laskee ennen sitä, jolloin sen tarvitsisi maksaa tuotteesta sen myynnistä saamaansa alhaisempi hinta.

Luottoriskinvaihtosopimus: korkean riskin sääntelemätön johdannainen.

Kattamaton lyhyeksimyynti: toimi, jota pidetään riskialttiimpana kuin tavanomaista lyhyeksimyyntiä ja jossa myyjä ei ole edes lainannut myymäänsä rahoitustuotetta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä (EUVL L 86, 24.3.2012, s. 1–24)

Asetukseen (EU) N:o 236/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta (EUVL L 175, 30.6.2016, s. 1–7)

Viimeisin päivitys: 04.11.2016

Top