Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akkreditointi ja markkinavalvonta

Akkreditointi ja markkinavalvonta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 765/2008 — tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä akkreditointi ja markkinavalvontaa koskevat vaatimukset

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt akkreditointielimille, jotka varmistavat muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden Euroopan unionissa (EU).
 • Sillä perustetaan valvontajärjestelmä, jolla taataan kyseisten tuotteiden korkea turvallisuustaso ja niiden yleinen vaatimustenmukaisuus sovellettavien vaatimusten osalta.
 • Siinä vahvistetaan myös EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden valvontaa koskevat säännöt ja CE-merkinnän* käyttöä koskevat yleiset periaatteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kansalliset akkreditointielimet

 • EU-maiden on
  • nimettävä yksi voittoa tavoittelematon kansallinen akkreditointielin
  • varmistettava, että elimellä on riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit sen tehtävien hoitamista varten
  • varmistettava valvonnan avulla, että elin täyttää sille asetetut vaatimukset
  • toimitettava asiaan liittyvät tiedot Euroopan komissiolle, joka laatii ja asettaa yleisesti saataville kansallisten akkreditointielinten luettelon.
 • Kansallisten akkreditointielinten on
  • määritettävä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten* pätevyys tehtäviensä hoitamiseen ja valvottava näiden tehtävien suorittamista
  • rajoitettava arviointilaitoksen akkreditointitodistuksen voimassaoloa, jos kyseinen laitos ei kykene hoitamaan tehtäviään, tai keskeytettävä tai peruutettava todistuksen voimassaolo
  • hoidettava tehokas hallinto ja asianmukainen sisäinen valvonta objektiivisesti ja puolueettomasti
  • osallistuttava vertaisarviointitoimintaan
  • tiedotettava muille kansallisille akkreditointielimille vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvistä toimistaan
  • julkaistava säännöllisesti tietoja toiminnastaan.
 • Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestö (EA) hallinnoi vertaisarviointeja varmistaakseen kansallisten akkreditointielinten tarjoamien palvelujen laadun.

EU:n markkinavalvonta ja tuonnin valvonta

 • EU-maiden on
  • järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi
  • vedettävä pois markkinoilta tai kiellettävä käyttäjien terveyttä tai turvallisuutta mahdollisesti vaarantavat tuotteet taikka rajoitettava tällaisten tuotteiden saatavuutta ja ilmoitettava komissiolle viipymättä toteuttamistaan toimista
  • vahvistettava menettelyt kanteluiden käsittelemiseksi
  • varmistettava kansallisten markkinavalvontaviranomaisten nimittäminen ja turvattava niille riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen
  • varmistettava, että kansalliset markkinavalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä ja vaihtavat keskenään tietoja
  • vahvistettava säännöt rikkomuksista määrättävistä seuraamuksista, joihin voivat kuulua vakavia rikkomistapauksia koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset.
 • Markkinavalvontaviranomaisten on
  • suoritettava riittävän laajoja asianmukaisia tarkastuksia, joissa otetaan huomioon riskien arviointi, valitukset ja muu tieto
  • varoitettava oman maansa käyttäjiä havaitsemistaan vaaroista
  • ilmoitettava EU:n nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään (RAPEX) vakavista riskeistä
  • vaihdettava keskenään tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevia tietoja EU:n yhteisen tietokannan välityksellä
  • tehtävä yhteistyötä muiden EU-maiden viranomaisten kanssa.
 • Kansalliset tulliviranomaiset voivat estää maahan tuotujen tavaroiden myynnin EU:ssa, jos ne olettavat sen aiheuttavan vakavan riskin terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle tai muulle yleiselle edulle.
 • Tuotteen voi varustaa CE-merkinnällä ainoastaan sen valmistaja tai valmistajan puolesta valtuutettu henkilö sillä edellytyksellä, että tuote täyttää vaatimustenmukaisuutta koskevat standardit.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

 • On olennaisen tärkeää, etteivät EU-maiden välillä vapaaseen liikkeeseen lasketut muut tuotteet kuin elintarvikkeet aiheuta vaaraa ihmisille, ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.
 • Akkreditointi on osa yleistä järjestelmää, johon kuuluu vaatimustenmukaisuuden arviointi ja markkinavalvonta. Asetuksen markkinavalvontaa koskevilla säännöksillä täydennetään muissa EU:n säädöksissä annettuja säännöksiä.
 • Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

CE-merkintä: merkintä, jolla valmistaja osoittaa, että tuote täyttää EU:n lainsäädännössä asetetut vaatimustenmukaisuutta koskevat standardit.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos: elin, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30–47)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu arviointi3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4–17)

Direktiiviin 2001/95/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 768/2008/EY , tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82–128)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 21–29)

Viimeisin päivitys: 14.02.2017

Top