Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustaminen ja toimeenpano

Menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten tunnustaminen ja toimeenpano

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS – vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sen avulla Euroopan unionin (EU) maan oikeusviranomainen voi lähettää omaisuuden jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen suoraan toisen EU-maan oikeusviranomaiselle, ja päätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön ilman muita muodollisuuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mikä on menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös?

Se on pysyvä toimenpide, jolla otetaan pois laittomasti hankittu omaisuus rikollisilta ja heidän rikoskumppaneiltaan.

Rikokset

 • Useiden vakavien rikosten ei tarvitse olla rikoksia sekä EU-maassa, joka lähettää päätöksen (päätöksen tehnyt maa), että maassa, joka panee sen täytäntöön (täytäntöönpanomaa). Rikoksesta on kuitenkin voitava määrätä päätöksen tehneessä maassa vankeusrangaistus, joka on enimmillään vähintään kolme vuotta. Rikoksia ovat
  • rikollisjärjestöön osallistuminen;
  • terrorismi;
  • lahjonta ja petos;
  • ihmiskauppa;
  • rasismi ja muukalaisviha;
  • raiskaus.

Lähettäminen

 • Menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös, joka koskee rahaa tai omaisuutta, voidaan lähettää siihen EU-maahan, jossa on perustellut syyt uskoa henkilöllä tai yrityksellä olevan omaisuutta tai tuloja. Jos ei ole olemassa perusteita, päätös voidaan lähettää siihen EU-maahan, jossa on henkilön asuinpaikka tai yrityksen rekisteröity kotipaikka.
 • Omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan lähettää samanaikaisesti useampaan EU-maahan, jos
  • on perustellut syyt uskoa, että menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena olevaa omaisuutta on eri EU-maissa;
  • tietyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva täytäntöönpano edellyttää toimia useammassa EU-maassa tai
  • tietty omaisuus on yhdessä kahdesta tai useammasta EU-maasta.
 • Rahan menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan lähettää samanaikaisesti useampaan EU-maahan, jos
  • asianomaista omaisuutta ei ole jäädytetty neuvoston puitepäätöksen 2003/577/YOS mukaisesti tai
  • sen omaisuuden arvo, joka voidaan saada päätöksen tehneessä valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, ei todennäköisesti riitä päätöksen panemiseksi täytäntöön sen koko määrän osalta.

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

 • Päätöksen tehneen maan viranomaisen on lähetettävä täytäntöönpanomaan oikeusviranomaiselle tämän puitepäätöksen liitteen mukainen vakiomuotoinen todistus, jossa pyydetään päätöksen täytäntöönpanoa.
 • Täytäntöönpanomaan on tunnustettava päätös ilman muita muodollisuuksia ja toteutettava sen välittömän täytäntöönpanon kannalta tarvittavat toimenpiteet.

Perusteet olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön

Päätöksen täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä, jos todistusta ei esitetä, se on puutteellinen tai se ei selvästikään vastaa päätöstä. Siitä voidaan kieltäytyä myös monissa muissa tapauksissa, kuten esimerkiksi jos

 • täytäntöönpano olisi vastoin sääntöjä, jotka suojelevat kansalaisia tulemasta asetetuksi syytteeseen kahdesti samasta rikoksesta;
 • päätös ei ole rikos täytäntöönpanomaassa;
 • on olemassa täytäntöönpanomaan lainsäädännön mukainen koskemattomuus tai erioikeus, joka estää omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanon;
 • täytäntöönpanomaan lainsäädännön mukaan rikos on tehty kokonaan tai osittain sen alueella;
 • rikosta ei ole tehty päätöksen tehneen maan alueella eikä täytäntöönpanomaan lainsäädännön mukaan ole perusteita viedä asiaa oikeuteen.

Täytäntöönpanon lykkääminen

Täytäntöönpanoa voidaan lykätä useissa tapauksissa, jos

 • se saattaisi haitata parhaillaan suoritettavaa rikostutkintaa;
 • jos omaisuus on jo menetetyksi tuomitsemista koskevan menettelyn kohteena täytäntöönpanomaassa;
 • jos on tarpeen käännättää päätös tai osia siitä.

Asianomaiset osapuolet

EU-maiden on varmistettava, että kaikilla asianomaisilla osapuolilla, mukaan luettuna lailliset kolmannet osapuolet, on oikeuksiensa suojelemiseksi oikeussuojakeinot menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa vastaan.

MISTÄ ALKAEN PUITEPÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 24. marraskuuta 2006 alkaen, ja EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 24. marraskuuta 2008 mennessä.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Puitepäätökseen 2006/783/YOS tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin 6 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2006/783/YOS 22 artiklan perusteella (KOM(2010) 428 lopullinen, 23.8.2010)

Viimeisin päivitys: 07.12.2016

Top