EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ympäristöteknologioita koskeva toimintasuunnitelma

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Ympäristöteknologioita koskeva toimintasuunnitelma

Euroopan unioni on hyväksynyt ympäristöteknologioiden (teknologioiden, jotka ovat ympäristön kannalta vähemmän haitallisia kuin muut teknologiat) käyttöä edistävän toimintasuunnitelman, jonka avulla on määrä vähentää luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta, parantaa eurooppalaisten elämän laatua ja edistää taloudellista kasvua. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on poistaa mahdolliset ympäristöteknologioiden käyttöä estävät tekijät, varmistaa, että EU toimii edelläkävijänä niiden käytössä ja saada kaikki sidosryhmät tukemaan näitä tavoitteita.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004 - Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma [KOM(2004) 38 lopullinen – EUVL C 98, 23.4.2004].

TIIVISTELMÄ

Ympäristöteknologioita koskeva toimintasuunnitelma käsittelee pilaantumisen hallintaa, vähemmän pilaavia ja vähemmän resursseja edellyttäviä tuotteita ja palveluja sekä resurssien tehokkaampaan käyttöön liittyviä keinoja. Ympäristön kannalta vähemmän haitalliset teknologiat kattavat kaikki talouden sektorit. Niiden avulla voidaan leikata kustannuksia ja parantaa kilpailukykyä, koska energian ja resurssien kulutus pienenee ja näin ollen syntyy vähemmän päästöjä ja jätteitä.

Ympäristöteknologioiden käyttöä edistävät tekijät

Komissio on nimennyt tekijöitä, jotka ovat sen mielestä tärkeitä edistettäessä ympäristöteknologioita. Tämän toimintasuunnitelman perustan muodostavat seuraavat tekijät:

 • Ympäristöteknologiat ovat hyvin monimuotoisia, ja niitä voidaan soveltaa kaikilla talouden sektoreilla.
 • Monia ympäristöteknologioita käytetään liian vähän, muun muassa koska kuluttajat eivät tunne niiden etuja, koska niille on vaikea saada rahoitusta ja koska niiden markkinahinnat eivät vastaa niistä saatavaa ympäristöhyötyä.
 • Kohdennettujen ja tehokkaiden kannustimien käyttö voi edistää ympäristöteknologioiden käyttöönottoa.
 • Markkinakehityksen epävarmuuksien vähentäminen lisää investointeja ympäristöteknologioihin.
 • Sidosryhmien kokemukset ja sitoutuminen ovat ehdottoman tärkeitä ympäristöteknologioiden edistämisessä.
 • Politiikan ja talouden välineitä (kuten lainsäädäntöä ja vapaaehtoisia toimenpiteitä) voidaan käyttää nopeuttamaan ympäristöteknologioiden käyttöönottoa.
 • Investointipäätösten teko saattaa joidenkin tarvittavien toimenpiteiden osalta olla hidasta.

Tiedonannon liitteessä II on kuvattu esteitä, jotka vaikeuttavat ympäristöteknologioiden kehittämistä ja levittämistä. Esteitä on neljän tyyppisiä: taloudelliset esteet, sääntelyyn liittyvät esteet, tekniset esteet ja levittämiseen liittyvät esteet.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetut toimet

Suunnitelmassa ehdotettujen toimien vaikutukset kohdistuvat pääasiassa kolmeen alaan:

 • ympäristöteknologioiden tuominen tutkimuslaboratoriosta markkinoille;
 • markkinaolosuhteiden parantaminen ympäristöteknologioille suotuisampaan suuntaan;
 • ympäristöteknologioiden edistäminen maailmanlaajuisesti.

Ympäristöteknologioiden tuomiseksi tutkimuslaboratoriosta markkinoille ehdotetaan kolmea painopistealuetta:

 • tutkimus-, demonstraatio- ja levittämisohjelmien tehostaminen ja kohdentaminen;
 • teknologiayhteisöjen perustaminen ympäristöteknologioita varten;
 • eurooppalaisten verkostojen perustaminen ympäristöteknologioihin liittyvää standardointia, testausta ja suorituskyvyn todentamista varten.

Markkinaolosuhteiden parantamista varten komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

 • suorituskykyä koskevien tavoitteiden vahvistaminen tärkeimmille tuotteille, palveluille ja menetelmille;
 • rahoitusvälineiden (lainat, riskipääoma, takausmekanismit) käyttö, jolloin voidaan hajottaa ympäristöteknologiainvestointeihin liittyviä riskejä;
 • valtionavun suuntaviivojen tarkistaminen;
 • ympäristövaikutuksiltaan kielteisten tukien tarkistaminen;
 • ympäristöteknologioiden hankintoihin rohkaiseminen;
 • kuluttajien ja yritysten ympäristöteknologiatietoisuuden lisääminen;
 • ympäristöteknologiaa koskevan kohdennetun koulutuksen järjestäminen.

Ympäristöteknologioiden edistämiseksi maailmanlaajuisesti komission esittää toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään vastuullisia investointeja ympäristön kannalta suotuisiin teknologioihin sekä ympäristöteknologioiden käyttöä kehitysmaissa ja siirtymätalousmaissa.

Asiayhteys

Toimintasuunnitelma perustuu eri sidosryhmien konsultoinnin yhteydessä saatuun palautteeseen ja arvioon (es de en fr), joka on tehty ekoteknologioiden kehittämisen tiellä olevista esteistä.

Toimintasuunnitelma toteutetaan Lissabonin prosessin ja kuudennen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman mukaisesti.

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Toimintasuunnitelman seuranta

Komission tiedonanto, annettu 2 päivänä toukokuuta 2007: Kertomus ympäristöteknologioita koskevasta toimintasuunnitelmasta (2005–2006) [KOM(2007) 162 lopullinen – EUVL C 181, 3.8.2007].

Kertomuksessaan komissio korostaa, että ympäristöuhat käyvät yhä vakavammiksi ja että nykyisin Lissabonin strategian olennaisena osana pidettävät ympäristöteknologiat tarjoavat ratkaisuja niiden torjumiseksi. Ympäristöteknologia-alan osuus EU:n BKT:stä oli 2,1 prosenttia ja se tarjosi 3,5 miljoonaa työpaikkaa vuonna 2006. Kasvu on vakaata joillakin aloilla, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, vesihuollon ja kierrätyksen aloilla, ja EU:n osuus ympäristöteknologioiden maailmanmarkkinoista on suuri. Komissio arvioi kuitenkin, että pyrkimyksiä kehittää ympäristöteknologioita edelleen ja lisätä niiden käyttöä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti on lisättävä. Komissio suosittelee, että jatkossa keskitytään viiteen kysyntää lisäävään toimenpiteeseen (ympäristöä säästävien julkisten hankintojen edistäminen, suurempien investointien mobilisointi, ympäristöteknologioiden todentamis- ja suoritustavoitejärjestelmien luominen, jäsenvaltioiden lupaavien toimintatapojen kehittäminen edelleen, suuria hyötyjä tuottaviin aloihin keskittyminen) ja kolmeen tukitoimenpiteeseen (ekoinnovointia koskevan strategisen tiedon resurssien varmistaminen, tiedottamisen ja aktiivisen osallistumisen edistäminen, tutkimuksen hyödyntäminen).

Komission tiedonanto, annettu 27 tammikuuta 2005: Kertomus ympäristöteknologioita koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta vuonna 2004 [KOM(2005) 16 lopullinen – EUVL C 123, 21.5.2005] Komissio arvioi, että toimintasuunnitelman ensisijaisten toimien täytäntöönpano on lähtenyt hyvin käyntiin. Erityisesti on perustettu teknologiayhteisöjä ja laadittu suuntaviiva-asiakirjoja, joiden avulla voidaan vauhdittaa ekoteknologioiden kehitystyötä. Myös Euroopan investointipankin (EIP) rahoitustuki on kehittynyt ja kansainvälisen tukirahaston perustaminen edistyy. Komissio korostaa kuitenkin, että on tarpeen tehostaa pyrkimyksiä, jotka tähtäävät eurooppalaisen riskirahoituksen saamiseen, tuoteryhmien, prosessien ja palveluiden ympäristönsuojelun tasoa koskevien suoritustavoitejärjestelmien kehittämiseen, EU:n laajuisen ympäristöteknologioiden testaus- ja tarkastusjärjestelmän luomiseen, valtiontukien suuntaviivojen tarkistamiseen, indikaattoreiden kehittämiseen markkinoiden kehityksen ja teollisuuden suorituskyvyn analysoimiseksi, toimintasuunnitelman toteuttamista koskevien kansallisten etenemissuunnitelmien laatimiseen ja julkisia hankintoja koskevien kansallisten suunnitelmien laatimiseen.

See also

 Ekoteknologioita koskevasta toimintasuunnitelmasta annetaan lisätietoja Euroopan komission Internet-sivustolla (EN).

Viimeisin päivitys 06.09.2007

Top