Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansalliset päästörajat

Go to the summaries’ table of contents

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansalliset päästörajat

EU on sitoutunut varmistamaan, että kansalaisia suojellaan ilman epäpuhtauksien aiheuttamilta terveysriskeiltä ja että olemassa oleva pilaantumisen taso ei vahingoita ympäristöä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista.

TIIVISTELMÄ

EU on sitoutunut varmistamaan, että kansalaisia suojellaan ilman epäpuhtauksien aiheuttamilta terveysriskeiltä ja että olemassa oleva pilaantumisen taso ei vahingoita ympäristöä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä vahvistetaan kansalliset kokonaispäästörajat neljälle epäpuhtaudelle - rikkidioksidille, typen oksideille, haihtuville orgaanisille yhdisteille ja ammoniakille. Ne voivat aiheuttaa happamoitumista (esim. meren kemiallisen koostumuksen happamoitumista), veden ja maaperän pilaantumista (rehevöitymistä) ja alailmakehän otsonin muodostumista (otsoni, joka muodostuu neljän epäpuhtauden reagoimisesta lämpöön ja auringonvaloon). EU:n toimet ovat edelleen tarpeellisia näiden epäpuhtauksien rajat ylittävän luonteen vuoksi. Päästörajat ovat etappi matkalla kohti kunnianhimoisempia pitkän aikavälin tavoitteita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • EU-maiden oli varmistettava, että vuoteen 2010 mennessä neljän epäpuhtauden päästöt alittavat lainsäädännössä asetetut rajat ja pysyvät niiden alla seuraavina vuosina.
  • Jokaisen maan tuli laatia näiden tavoitteiden saavuttamista koskeva kansallinen ohjelma 1.10.2002 mennessä. Niiden tuli sisältää toteutettavat politiikat ja toimet sekä niiden todennäköiset vaikutukset. Ohjelmat oli tarkoitus päivittää tarvittaessa vuonna 2006.
  • Ohjelmat tuli, ja tulee edelleen, asettaa kansalaisten sekä ympäristö- ja muiden organisaatioiden saataville.
  • Kansallisten viranomaisten on laadittava vuosittaiset päästökartoitukset ja -ennusteet ja toimitettava ne komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukseen vuoden loppuun mennessä.
  • Komission tehtävänä oli arvioida saavutettua edistystä ja raportoida siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2012.
  • Lainsäädäntö ei kata kansainvälisen meriliikenteen eikä ilma-alusten päästöjä eikä päästöjä Kanariansaarilla, Ranskan merentakaisissa departementeissa, Madeiralla ja Azoreilla.

Ilman epäpuhtaudet ovat kansainvälinen ongelma, joka ylittää kansalliset rajat, minkä vuoksi EU liittyi kesäkuussa 2003 vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin torjumiseksi.

Vuonna 2013 komissio totesi, että Euroopan ilmanlaatu on parantunut merkittävästi, mutta tavoitteita ei silti ole vielä saavutettu. Tiedonannossa Puhdasta ilmaa Eurooppaan esitettyyn arviointiin liittyi lainsäädäntöehdotus.

Sen on tarkoitus korvata alkuperäinen lainsäädäntö (direktiivi 2001/81/EY) kansallisten päästörajojen laajentamiseksi vuoteen 2020 mennessä ja uusien käyttöönottamiseksi vuodelle 2015.

Lisätietoa saa Euroopan komission kansallisia päästörajoja koskevalta verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2001/81/EY

27.11.2001

27.11.2002

EUVL L 309, 27.11.2001, s. 22-30

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Liittymissopimus

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003, s. 703-707

Direktiivi 2006/105/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006, s. 368-408

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109-154

Direktiivi 2013/17/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 193-229

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2003/507/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan yhteisön liittymisestä vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan pöytäkirjaan (EUVL L 179, 17.7.2003, s. 1-2).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta (COM(2013) 920 final, 18.12.2013).

Viimeisin päivitys: 21.05.2015

Top