EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eläintarhojen asema biologisen monimuotoisuuden säilyttäjinä

Eläintarhojen asema biologisen monimuotoisuuden säilyttäjinä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 1999/22/EY luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä edistetään luonnonvaraisten eläinlajien suojelua vahvistamalla eläintarhojen biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävää.
 • Siihen sisältyy eläintarhojen lupa- ja tarkastusjärjestelmiä koskevia sääntöjä sen varmistamiseksi, että ne noudattavat vaadittuja suojelutoimia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • ”Eläintarhalla” tarkoitetaan pysyvää laitosta, jossa luonnonvaraisia eläimiä pidetään näytteillä yleisölle seitsemän tai sitä useamman päivän ajan vuodessa.
 • Lemmikkieläinkaupat ja sirkukset eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.
 • EU-maat voivat myös myöntää tietyille laitoksille vapautuksen direktiivin vaatimuksista sillä perusteella, että ne eivät pidä huomattavaa määrää eläimiä tai lajeja näytteillä yleisölle ja että vapautus ei vaaranna direktiivin tavoitteita.

Vaatimukset

Direktiivissä edellytetään, että EU-maat toteuttavat lupien myöntämistä ja eläintarhoissa tehtäviä tarkastuksia koskevat toimenpiteet sen selvittämiseksi, täyttyvätkö lupavaatimukset.

Saadakseen toimiluvan eläintarhan on

 • osallistuttava tutkimukseen, josta on hyötyä eläinlajien suojelulle, ja eläinlajien suojeluun ja/tai tarvittaessa vankeudessa kasvattamiseen (kannan uudelleen istuttamiseen ja lajien luontoon palauttamiseen jne.) liittyvään tietojen vaihtoon
 • edistettävä biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvää yleisön valistamista ja tietoisuutta erityisesti antamalla tietoa näytteillä pidetyistä lajeista ja niiden luonnollisista elinoloista
 • pidettävä eläimensä oloissa, jotka pyrkivät täyttämään kunkin lajin biologiset ja suojeluun liittyvät vaatimukset
  • tarjoamalla lajikohtaisesti varustettuja aitauksia ja
  • tarjoamalla eläimille korkeatasoisen hoidon huolellisesti laaditun ohjelman pohjalta, johon kuuluu eläinlääkinnällinen ennaltaehkäisevä ja sairauksien hoito sekä ruokinta
 • estettävä eläinten karkaaminen, jotta vältyttäisiin mahdollisilta kotoperäisille eläinlajeille aiheutuvilta ekologisilta uhkilta (esim. haitalliset vieraslajit) ja ulkopuolisten tuholaisten pääsyltä eläintarhaan
 • pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa eläintarhassa olevista eläinlajeista.

Luvat ja tarkastukset

 • EU-maiden on hyväksyttävä eläintarhojen lupien myöntämistä ja tarkastuksia koskevat säännöt varmistaakseen, että suojelutoimia noudatetaan.
 • Jokaisella eläintarhalla on oltava lupa.
 • Kaikissa luvissa on oltava suojelutoimia koskevien vaatimusten täytäntöönpanemista koskevat ehdot.
 • Ennen kuin lupa voidaan myöntää, hylätä tai sen voimassaoloaikaa pidentää tai sen sisältöä merkittävästi muuttaa, EU-maan toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tarkastus.
 • Siinä tapauksessa, että eläintarha ei täysin tai osittain noudata oikeudellisia vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen on estettävä yleisön pääsy eläintarhaan kokonaan tai ainakin siihen osaan, joka ei täytä vaatimuksia.
 • Jos eläintarha suljetaan osittain tai kokonaan, eläimistä on huolehdittava tai ne on otettava haltuun sellaisissa oloissa, joita kyseinen EU-maa pitää asianmukaisina ja direktiivin tavoitteiden ja säännösten mukaisina.

Hyvät käytännöt

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2015 EU:n eläintarhadirektiiviä koskevien hyvien käytäntöjen asiakirjan. Sen tarkoituksena on auttaa EU-maita noudattamaan direktiivin vaatimuksia jakamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 9. huhtikuuta 1999 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 9. huhtikuuta 2002 mennessä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 1999/22/EY, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1999, luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa (EYVL L 94, 9.4.1999, s. 24–26)

Viimeisin päivitys: 06.06.2016

Top