Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä

Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (ETY) N:o 2137/85 – eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä

ASETUKSEN TARKOITUS

  • Sillä luodaan EU:n laajuinen oikeudellinen väline eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY), jonka tarkoituksena on vähentää luonnollisten henkilöiden, yritysten ja muiden elinten rajatylittävässä yhteistyössä kohtaamia oikeudellisia, fyysisiä ja henkisiä vaikeuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä voidaan muodostaa ainoastaan jäljempänä esitetyn asetuksen säännösten mukaisesti.

Tarkoitus

Etuyhtymän tavoitteena on helpottaa ja kehittää jäsentensä taloudellista toimintaa yhdistämällä voimavaroja, toimintaa ja osaamista. Yhdistämisellä on voitava saavuttaa parempia tuloksia kuin erikseen toimimalla.

Kokoonpano

  • ETEY:n voivat muodostaa yhtiöt tai muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yksiköt, jotka on perustettu jonkin EU-maan lainsäädännön mukaisesti ja joiden kotipaikka on EU:ssa. Se voi muodostua myös luonnollisista henkilöistä, jotka harjoittavat teollista, kaupallista, käsityöläis- tai maatilataloustoimintaa, vapaata ammattia tai muuta palvelutoimintaa EU:ssa.
  • ETEY:ään on kuuluttava vähintään kaksi eri EU-maista peräisin olevaa jäsentä.
  • ETEY:n perustamisesta tehdyssä sopimuksessa on oltava ryhmän nimi, kotipaikka ja tarkoitus, tarvittaessa ryhmän jokaisen jäsenen nimi, rekisteröintinumero ja -paikka sekä ryhmän toimintakausi, jos se on määrätty. Sopimus on talletettava kunkin EU-maan valitsemaan rekisteriin. Rekisteröinti antaa ETEY:lle täyden oikeuskelpoisuuden koko EU:n alueella.
  • ETEY ei voi ottaa yleisöltä vastaan sijoituksia.
  • ETEY:n perustamiseen ei välttämättä tarvita pääomaa. Sen jäsenet voivat vapaasti turvautua muihin rahoitusmuotoihin.

Työntekijät

ETEY:ssä voi olla korkeintaan 500 työntekijää.

Perustamisesta ja purkamisesta ilmoittaminen

ETEY:n perustamisesta tai selvitystilasta on ilmoitettava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kotipaikka

Etuyhtymän kotipaikan on sijaittava EU:ssa. Kotipaikka voidaan siirtää toiseen EU-maahan tietyin ehdoin.

Äänioikeudet ja organisaatiotasot

Jokaisella ETEY:n jäsenellä on vähintään yksi ääni. Ryhmän perustamissopimuksella voidaan kuitenkin myöntää joillekin jäsenille useampia ääniä, mutta kenelläkään heistä ei saa olla enemmistöä äänistä. Asetuksessa luetellaan päätökset, jotka on tehtävä yksimielisesti.

Etuyhtymässä on oltava vähintään kaksi organisaatiotasoa:

  • jäsenet yhdessä ja
  • johtaja tai johtajat.

Johtaja tai kukin johtajista, jos heitä on useita, edustaa ETEY:ää, ja hänen toimensa sitovat eturyhmää suhteessa ulkopuolisiin silloinkin, kun toimet ovat ristiriidassa ryhmän tarkoituksen kanssa.

Voitot

Etuyhtymän tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa itselleen. ETEY:n voitot katsotaan jäsenten voitoiksi ja jaetaan näiden kesken ETEY:n perustamisesta tehdyssä sopimuksessa tätä tarkoitusta varten määrätyn ehdon mukaisesti. Mikäli sopimuksessa ei määrätä voittojen jaosta, jaetaan voitot tasan. ETEY:n voitoista tai tappioista verotetaan sen jäseniä.

Täysimääräinen yhteisvastuu

Koska ETEY perustuu sopimussuhteiden vapauteen eivätkä sen jäsenet ole velvoitettuja hankkimaan vähimmäispääomaa, kukin ETEY:n jäsen vastaa täysimääräisesti ja yhteisvastuullisesti sen veloista.

TAUSTAA

Asetus annettiin, koska taloudellinen toiminta EU:ssa kaipasi sopusointuista kehittämistä. Lisäksi oli tarpeen luoda sisämarkkinat, jotka tarjoavat taloudelliselle toiminnalle kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) (EUVL L 199, 31.7.1985, s. 1–9)

Viimeisin päivitys: 20.06.2016

Top