Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Yritysten julkiset ostotarjoukset

Yritysten julkiset ostotarjoukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/25/EY julkisista ostotarjouksista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään toimenpiteet, joilla voidaan sovittaa yhteen EU-maiden lakeja, asetuksia, hallinnollisia määräyksiä, menettelyohjeita ja muita järjestelyjä, jotka koskevat julkisia ostotarjouksia*.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden hallitusten on varmistettava seuraavien periaatteiden noudattaminen:
  • Kaikkia kohdeyhtiön* samanlajisten arvopapereiden haltijoita* on kohdeltava tasapuolisesti.
  • Heillä on oltava riittävästi aikaa ja tietoja, jotta he voivat tehdä asiamukaisiin tietoihin perustuvan päätöksen tarjouksesta.
  • Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on toimittava koko yhtiön edun mukaisesti.
  • Kaikki toiminta, joka saa kyseisten arvopaperien kurssin nousemaan tai laskemaan keinotekoisesti, on kielletty.
  • Tarjouksen tekijä saa tehdä tarjouksen vain, jos tarjouksen tekijällä on riittävästi varoja.
  • Kohdeyhtiötä ei saa estää harjoittamasta toimintaansa pidempään kuin on kohtuullista.
 • EU-maiden on nimettävä viranomainen tai viranomaisia valvomaan ostotarjouksia. Ne myös päättävät, mitkä oikeus- tai muut viranomaiset käsittelevät riitoja tai antavat päätöksiä tarjoukseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista.
 • Kohdeyhtiö määrittää, mikä kansallinen valvontaviranomainen arvioi ostotarjouksen, jos sen arvopaperit on otettu kaupan kohteeksi useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.
 • Vähemmistöasiakkaiden suojelemiseksi yrityksen määräysvallan saavan henkilön on mahdollisimman pian tehtävä tarjous käypään hintaan kaikille arvopapereiden haltijoille.
 • Käypänä hintana pidetään korkeinta hintaa, jonka tarjouksen tekijä on maksanut samoista arvopapereista tarjousta edeltävien 6–12 kuukauden aikana. Erityistilanteissa kansalliset valvontaviranomaiset voivat muuttaa tätä hintaa.
 • Päätös ostotarjouksen tekemisestä on julkistettava mahdollisimman pian, jotta voidaan taata markkinoiden avoimuus ja rehellisyys kohdeyhtiön arvopaperien osalta.
 • Tarjousasiakirjassa on ilmoitettava perustiedot, kuten noudatettavat tarjouksen ehdot sekä tarjouksen tekevän yrityksen, henkilön tai useiden yhdessä toimivien henkilöiden henkilöllisyys.
 • Kansalliset viranomaiset määrittävät tarjouksen hyväksymisajan. Aika on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kymmenen viikkoa.
 • Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on saatava ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus ennen sellaisiin toimiin ryhtymistä, jotka voivat estää tarjouksen toteutumisen (EU-maan ulkopuolelle jättäytymisen ehtojen mukaisesti).
 • Työntekijöiden edustajille on ilmoitettava mahdollisesta julkisesta ostotarjouksesta.
 • Kansallisia sääntöjä on laadittu erilaisista osa-alueista, kuten tarjousten raukeamisesta tai tarkistamisesta tai suunnitellun ostotarjousten tulosten julkaisemisesta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. toukokuuta 2004 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. toukokuuta 2006 mennessä.

* KESKEISET TERMIT

Julkinen ostotarjous: julkinen tarjous hankkia kaikki tai osa yrityksen arvopapereista.

Arvopaperit: siirtokelpoiset osuudet, jotka antavat omistajalle äänioikeuden yrityksessä.

Kohdeyhtiö: tarjouksen kohteena oleva yhtiö.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12–23)

Direktiiviin 2004/25/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 16.11.2016

Top