EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Arvopaperien liikkeeseenlaskijat - avoimempia tietoja

Arvopaperien liikkeeseenlaskijat - avoimempia tietoja

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/109/EY – säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on parantaa sijoittajille annettavaa tietoa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettujen arvopaperien liikkeellelaskijoista, jotka sijaitsevat tai toimivat EU-maissa. Siinä velvoitetaan EU-maat julkaisemaan taloudelliset tiedot tuloistaan säännöllisesti koko tilikaudella sekä antamaan jatkuvasti tietoa merkittävää määräysvaltaa tuottavista prosenttiosuuksia.

Avoimuusdirektiiviä muutettiin vuonna 2013 direktiivillä 2013/50/EU. Muutoksen tarkoituksena on erityisesti

  • rajoittaa hallinnollisia rasitteita, jotka painottuivat pieniin ja keskisuuriin liikkeeseenlaskijoihin, jotta helpotetaan niiden pääoman saantia
  • parantaa avoimuusjärjestelmän tehokkuutta, erityisesti yhtiöiden omistajuustietojen julkaisemisen osalta.

Direktiivi 2013/50/EU piti saattaa osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään 26.11.2015.

Säännöllinen taloudellinen raportointi

Säännöllisesti raportoitavat taloudelliset tiedot liittyvät arvopapereiden liikkeeseenlaskijan ja sen hallinnoimien yritysten taloudelliseen tilanteeseen. Arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden on laadittava vuositilinpäätökset sekä osavuosikatsaukset (”osavuotiset johdon selvitykset”), jos ne eivät jo julkaise neljännesvuosikatsauksia.

Direktiivissä 2013/50/EU ei kuitenkaan enää velvoiteta julkaisemaan välitilinpäätöstä tai neljännesvuosikatsausta. Toisaalta raporttien on oltava yleisön saatavilla vähintään kymmenen kuukautta viiden sijaan.

Merkittävää määräysvaltaa koskeva ilmoitus

Kun osakkeenomistaja ostaa tai luovuttaa sellaisen liikkeeseenlaskijan osakkeita, jonka osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja joihin liittyy määräysvaltaa, hänen on ilmoitettava liikkeellelaskijalle hallussaan olevan määräysvallan prosenttiosuus kaupan jälkeen. Sääntöä sovelletaan, jos omistettu prosenttiosuus saavuttaa tietyn raja-arvon (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 ja 75 prosenttia) tai ylittää tai alittaa kyseiset raja-arvot. Tämä pätee myös muissa tapauksissa, joissa luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää määräysvaltaa.

Direktiivillä 2013/50/EU laajennetaan ilmoitusvelvollisuus raja-arvojen ylittymisestä rahoitusvälineisiin, jotka antavat oikeuden tai mahdollisuuden hankkia verrattavissa olevan taloudellisen vaikutuksen omaavia osakkeita. Raja-arvojen ylittymistä arvioidessaan omistajan on rinnastettava osakkeet muihin rahoitusvälineisiin.

Ilmoitus on annettava mahdollisimman pian, ja siinä on tuotava esiin määräysvallan uusi jakautuminen, osakkeenomistajan tunniste, vaihdon päivämäärä ja saavutetun äänimäärän raja-arvo.

Kertomus valtioille suoritetuista maksuista

Tämä on direktiivissä 2013/50/EU säädetty uusi toimenpide. Direktiivissä velvoitetaan kaivos- ja kaivannaisteollisuuden (öljy, kaasu ja mineraalit) tai metsätalouden alalla toimivat julkisesti noteeratut yritykset ilmoittamaan vuosittain erillisessä kertomuksessa valtioille suoritetut maksut maissa, joissa ne harjoittavat toimintaansa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20.1.2005 alkaen. EU-maiden piti saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 20.1.2007 mennessä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004,säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38–57)

Direktiiviin 2004/109/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto is on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) 1569/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66–68). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission suositus 2007/657/EY, annettu 11 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/109/EY tarkoitetusta virallisesti nimettyjen järjestelmien sähköisestä verkosta säänneltyjen tietojen keskitettyä säilyttämistä varten (EUVL L 267, 12.10.2007, s. 16–22)

Komission direktiivi 2007/14/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 27–36).Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 30.11.2015

Top