Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kahviuutteet ja sikuriuutteet

Kahviuutteet ja sikuriuutteet

Kahviuutteiden ja sikuriuutteiden lainsäädännön yhtenäistäminen edistää yhteismarkkinoita alan tuotteiden osalta ja suojelee samalla kuluttajien ja tuottajien etuja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista (Ks. muutossäädökset).

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä yksinkertaistetaan kahviuutteita ja sikuriuutteita koskevaa lainsäädäntöä, josta on aikaisemmin säädelty direktiivillä 77/436/ETY. Sen tavoitteena on suojella kuluttajien ja tuottajien etuja laatimalla tuotteiden kuvausta, määrittelyä ja ominaispiirteitä koskevat säännöt.

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

  • kahviuute ja liukoinen kahviuute,
  • liukoinen kahvi tai pikakahvi (ei sovelleta valmisteeseen café torrefacto soluble),
  • sikuriuute,
  • liukoinen sikuri,
  • pikasikuri.

Tuotteiden on täytettävä tietyt koostumusta koskevat vähimmäisvaatimukset erityisesti kuiva-aineen osalta.

Merkinnät

Kahviuutteet ja sikuriuutteet on merkittävä elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa käsittelevän direktiivin 2000/13/EY säännösten mukaisesti. Kuitenkin vain aiemmin mainittuja määritelmiä voidaan käyttää kyseisten tuotteiden kaupassa. Mahdollisesti voidaan ilmoittaa myös tuotteen rakenne (tahna, neste, tiiviste jne.), lisätyt aineet ja kahvipitoisuus. Kahvi- tai sikuripohjaisen kuiva-aineen vähimmäispitoisuus on ilmaistava painoprosentteina lopullisesta tuotteesta.

Muita säännöksiä

Tämän direktiivin säännösten mukaisten kahviuutteiden ja sikuriuutteiden kauppaa ei saa vaikeuttaa ristiriitaisilla kansallisilla säännöksillä.

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea avustaa komissiota direktiivin soveltamisessa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 1999/4/EY

13.3.1999

13.9.2000

EUVL L 66, 13.3.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission direktiivi 2002/67/EY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, kiniiniä sisältävien elintarvikkeiden ja kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä [EYVL L 191, 19.7.2002].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1021/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 1999/4/EY ja 2000/36/EY sekä neuvoston direktiivien 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. [EUVL L 287, 29.10.2013].

  • Asetuksella mukautetaan komission nykyistä, viiteen nk. aamiaisdirektiiviin perustuvaa täytäntöönpanovaltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) ja erityisesti sen 290 artiklan, jossa siirretään komissiolle lisää valtuuksia, mukaiseksi.

Viimeisin päivitys 29.04.2014

Top