EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Luonnonvaraisten lintujen suojelu

Luonnonvaraisten lintujen suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivin tavoitteena on suojella kaikkia luonnonvaraisia lintuja EU:ssa vahvistamalla niiden suojelua, hoitamista ja sääntelyä koskevat säännöt.
 • Se kattaa linnut ja niiden munat, pesät ja elinympäristöt.
 • Direktiivillä kodifioidaan alun perin vuonna 1979 hyväksytty lainsäädäntö (direktiivi 79/409/ETY).
 • Direktiiviä 2009/147/EY muutettiin vuonna 2019 asetuksella (EU) 2019/1010, jolla yhdenmukaistetaan ja virtaviivaistetaan raportointivelvoitteita ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uhanalaisia lajeja koskevat toimenpiteet

EU-maiden on toteutettava toimia uhanalaisten lajien kantojen ennalleen saattamiseksi tai ylläpitämiseksi sellaisella tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia, ottaen huomioon taloudelliset ja virkistykseen liittyvät vaatimukset.

Kaikkia lintulajeja koskevat toimenpiteet

Käyttöön on otettava toimenpiteet kaikkien lintulajien elinympäristöjen* riittävän moninaisuuden ja laajuuden säilyttämiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ennalleen.

Näihin toimenpiteisiin sisältyvät erityisesti seuraavat toimenpiteet:

 • suojelualueiden muodostaminen
 • suojelualueilla ja niiden ulkopuolella sijaitsevien elinympäristöjen ylläpitäminen ja hoito
 • tuhoutuneiden biotooppien* saattaminen ennalleen ja uusien aikaansaaminen.

Erityistoimenpiteet

 • Tiettyjen lajien, jotka luetellaan liitteessä I, sekä säännöllisesti esiintyvien muuttavien lajien, joita ei luetella liitteessä I, elinympäristöihin sovelletaan erityistoimenpiteitä lintujen eloonjäämisen ja lisääntymisen varmistamiseksi niiden levinneisyysalueilla.
 • EU-maiden on osoitettava erityisiksi suojelualueiksi näiden lajien suojelemiseen lukumäärältään ja kooltaan sopivimmat alueet sillä vesi- ja maa-alueella, johon tätä direktiiviä sovelletaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kosteikkoihin. Erityiset suojelualueet ovat osa suojelualueiden muodostamaa Natura 2000 -verkostoa yhdessä luontodirektiivin nojalla nimettyjen erityisten suojelutoimien alueiden kanssa.
 • EU-maiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, jotta estetään
  • lajien elinympäristöjen pilaantuminen
  • sellaisiin lajeihin vaikuttavat häiriöt, joita varten erityiset suojelualueet on osoitettu, jos häiriöt vaikuttaisivat merkittävästi direktiivin tavoitteisiin.
 • EU-maat voivat hyväksyä suunnitelmat tai hankkeet vasta sen jälkeen, jos ne ovat varmoja siitä, että suunnitelmat tai hankkeet eivät vaikuta haitallisesti kyseisiin erityisiin suojelualueisiin. Tämän on perustuttava alueiden suojelutavoitteisiin mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten asianmukaiseen arviointiin.

Yleiseen suojeluun liittyvät toimenpiteet

 • Direktiivissä säädetään myös kaikkien luonnonvaraisten lintujen yleisestä suojelusta EU:ssa. Siinä kielletään erityisesti
  • luonnonvaraisten lintujen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen
  • pesien ja munien tahallinen vahingoittaminen
  • munien ottaminen ja hallussa pitäminen
  • lintujen tahallinen häirintä, joka vaarantaa lintujen suojelun
  • sellaisten lintulajien, joiden metsästäminen on kielletty, pitäminen.
 • Edellä mainituista säännöistä voidaan poiketa tietyin edellytyksin.

Lintujen metsästys

 • Tiettyjä liitteessä II lueteltuja lajeja, joiden kantojen koko sen sallii, voidaan metsästää, jos noudatetaan seuraavia periaatteita:
  • metsästettyjen lintujen määrä ei saa vaarantaa lajien kantojen tyydyttävällä tasolla säilymistä, ja on varmistettava järkevä hyödyntäminen
  • lajeja ei saa metsästää niiden lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana
  • muuttavia lajeja ei saa metsästää niiden palatessa pesimisalueilleen
  • lintujen tappaminen laajamittaisesti tai valikoimattomasti on kielletty.
 • Edellä mainituista säännöistä voidaan poiketa tietyin edellytyksin.

Tutkimus

EU-maiden on edistettävä tutkimusta, jolla tuetaan Euroopan luonnonvaraisten lintujen hoitamista, suojelemista ja järkevää hyödyntämistä (laatimalla esimerkiksi kansallisia luetteloja lajeista, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon).

Raportointi

 • Asetusta (EU) 2019/1010 on sovellettu 26. kesäkuuta 2019 alkaen. Siinä edellytetään, että EU-maat toimittavat Euroopan komissiolle joka kuudes vuosi kertomuksen toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet direktiivin 2009/147/EY täytäntöönpanemiseksi, sekä niiden tärkeimmistä vaikutuksista.
 • Kertomus on asetettava yleisön saataville, ja siinä on erityisesti ilmoitettava
  • tiedot tämän direktiivin nojalla suojeltujen luonnonvaraisten lintulajien tilasta ja kehityssuunnista
  • niihin kohdistuvista uhkista ja paineista
  • niiden suhteen toteutetuista suojelutoimenpiteistä
  • erityisten suojelualueiden verkoston panoksesta tämän direktiivin tavoitteisiin nähden.
 • Komissio vahvistaa kertomuksen muodon täytäntöönpanosäädöksillä.
 • Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, laatii ja julkaisee joka kuudes vuosi yhteenvetokertomuksen, joka perustuu sen EU-mailta saamiin tietoihin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15. helmikuuta 2010 alkaen. Direktiivillä 2009/147/EY kodifioitiin ja kumottiin direktiivi 79/409/ETY ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Elinympäristö: luonnonalue tai -ympäristö, jossa kasvi tai eläin luontaisesti kasvaa tai elää.
Biotooppi: ympäristöolosuhteiltaan yhdenmukainen alue, jolla elää tietty kasvien ja eläinten muodostama yhteisö.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7–25)

Direktiiviin 2009/147/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUU ASIAAN LIITTYVÄ ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1010, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 sekä neuvoston direktiivin 86/278/ETY muuttamisesta (EUVL L 170, 25.6.2019, s. 115–127)

Viimeisin päivitys: 28.05.2020

Top