EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n jätehuoltolaki

EU:n jätehuoltolaki

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/98/EY jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä luodaan EU:ta varten jätteenkäsittelyn oikeudellinen kehys.
 • Kehyksen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä korostamalla asianmukaisen jätehuollon, jätteiden hyödyntämisen ja kierrätystekniikan tärkeyttä luonnonvaroihin kohdistuvien paineiden vähentämiseksi ja luonnonvarojen käytön parantamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivi 2008/98/EY

 • Direktiivillä otetaan käyttöön jätehierarkia:
  • ehkäiseminen,
  • uudelleenkäyttö,
  • kierrätys,
  • muu hyödyntäminen, kuten energiana, sekä
  • loppukäsittely.
 • Direktiivissä vahvistetaan ”saastuttaja maksaa -periaate”, jonka mukaan jätteen alkuperäisen tuottajan on maksettava jätteenkäsittelystä aiheutuvat kulut.
 • Direktiivillä otetaan käyttöön ”laajennetun tuottajan vastuun” käsite.
 • Jätteet ja sivutuotteet* erotetaan direktiivissä toisistaan.
 • Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei se vaaranna vettä, ilmaa, maaperää, kasveja tai eläimiä, aiheuta melu- tai hajuhaittoja eikä vahingoita maaseutua tai erityistä merkitystä omaavia kohteita.
 • Jätteen tuottajien tai haltijoiden on itse käsiteltävä jäte tai annettava se virallisesti tunnustettujen toimijoiden käsiteltäväksi. Näillä on oltava lupa, ja niiden toimintaa on valvottava määräajoin.
 • Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on laadittava jätehuoltosuunnitelmia ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia.
 • Vaarallisiin jätteisiin, jäteöljyihin ja biojätteeseen sovelletaan erityisiä vaatimuksia.
 • Direktiivissä asetetaan kierrätykselle ja jätteiden hyödyntämiselle vuoteen 2020 mennessä saavutettavat tavoitteet, jotka koskevat talousjätettä (50 prosenttia) sekä rakennus- ja purkujätettä (70 prosenttia).
 • Lainsäädäntöä ei sovelleta tietyntyyppisiin jätteisiin, kuten radioaktiivisiin alkuaineisiin, käytöstä poistettuihin räjähteisiin, ulosteisiin, jätevesiin ja eläinten ruhoihin.

Muutosdirektiivi (EU) 2018/851

 • Osana kiertotaloutta koskevaa toimenpidepakettia direktiivillä (EU) 2018/851 muutetaan direktiiviä 2008/98/EY.
 • Siinä annetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien* vähimmäisvaatimukset. Niihin voi kuulua myös järjestämisvastuu ja vastuu edistää jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä ja kierrätettävyyttä
 • Sillä vahvistetaan jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia sääntöjä. Jätteen syntymisen osalta EU-maiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla
  • tuetaan kestäviä tuotanto- ja kulutusmalleja,
  • edistetään resurssitehokkaiden, kestävien, korjattavien, uudelleenkäytettävien ja päivitettävissä olevien tuotteiden suunnittelua, valmistusta ja käyttöä,
  • kohdistetaan toimet kriittisiä raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin, jottei näistä materiaaleista tulisi jätettä,
  • edistetään varaosien, käyttöohjeiden, teknisten tietojen tai muiden sellaisten keinojen saatavuutta, jotka mahdollistavat tuotteiden korjauksen ja uudelleenkäytön heikentämättä niiden laatua ja turvallisuutta,
  • vähennetään elintarvikejätteen syntymistä, jotta voidaan edistää Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista, jonka mukaan on vuoteen 2030 mennessä puolitettava maailmanlaajuinen elintarvikejätteen määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä vähennettävä ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa,
  • edistetään vaarallisten aineiden pitoisuuksien vähentämistä materiaaleissa ja tuotteissa,
  • pysäytetään meriroskien syntyminen.
 • Siinä asetetaan myös uusi yhdyskuntajätteen kierrätystä koskeva tavoite: vuoteen 2025 mennessä yhdyskuntajätteestä on kierrätettävä vähintään 55 painoprosenttia. Tavoite nousee 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.
 • EU-maiden on
  • otettava viimeistään 1. tammikuuta 2025 käyttöön kotitalouksien tekstiilien ja vaarallisen jätteen erilliskeräysjärjestelmä,
  • varmistettava, että 31. joulukuuta 2023 mennessä biojäte kerätään erikseen tai kierrätetään sen syntypaikalla (esimerkiksi kompostoimalla).
 • Direktiivissä korostetaan myös esimerkkejä jätehierarkian soveltamisen kannustimista, kuten kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksuja sekä ”maksa siitä mitä heität pois” -järjestelmiä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

 • Direktiivi 2008/98/EY oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 12. joulukuuta 2010 mennessä.
 • Muutosdirektiivi (EU) 2018/851 oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 5. heinäkuuta 2020 mennessä.

TAUSTAA

 • Jätteiden syntyminen oli aiemmin taloudellisen toiminnan sekä kasvun väistämätön ja valitettava sivutuote. Nykyaikaisen teknologian ja hyvän jätehuollon ansiosta tämä syklinen yhteys voidaan katkaista.
 • Lisätietoa:

KESKEISET TERMIT

Sivutuote: aine tai esine, joka syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen. Direktiivissä määritellään edellytykset, joiden perusteella kyseistä ainetta tai esinettä ei katsota jätteeksi.
Laajennettua tuottajan vastuuta koskeva järjestelmä: EU-maiden toteuttamia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteiden tuottajat kantavat taloudellisen vastuun tai taloudellisen ja järjestämisvastuun tuotteen jätehuollosta, kun tuote on elinkaarensa jätevaiheessa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Direktiiviin 2008/98/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1004, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta jätettä koskevien tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti ja komission täytäntöönpanopäätöksen C(2012) 2384 kumoamisesta (EUVL L 163, 20.6.2019, s. 66–100)

Komission direktiivi (EU) 2015/1127, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2015, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta (EUVL L 184, 11.7.2015, s. 13–15 )

Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 22.06.2020

Top