EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rajat ylittävä sähkön kauppa

This summary has been archived and will not be updated. See 'Rajat ylittävä sähkön kauppa' for an updated information about the subject.

Rajat ylittävä sähkön kauppa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 714/2009 verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoituksena on vahvistaa rajat ylittävää sähkön kauppaa koskevia säännöksiä kilpailun ja yhdenmukaistamisen tehostamiseksi sähkön yhtenäismarkkinoilla EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Siirtoverkonhaltijoiden sertifiointi

Kansalliset sääntelyviranomaiset lähettävät Euroopan komissiolle ilmoituksen siirtoverkonhaltijoiden* sertifiointia koskevista päätöksistä. Komission on toimitettava lausunto kansalliselle sääntelyviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Sääntelyviranomainen hyväksyy sen jälkeen lopullisen päätöksen siirtoverkonhaltijan sertifioinnista.

Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (Sähkö-ENTSO)

Sähkö-ENTSOn tehtävänä on hallita sähkönsiirtoverkkoa ja mahdollistaa sähkön myyminen ja toimittaminen yli rajojen EU:ssa.

Sähkö-ENTSOn tehtävät

Sähkö-ENTSOn tehtävänä on laatia ja/tai hyväksyä

 • verkkosäännöt* komission pyynnöstä ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tai komission laatimien ohjeiden pohjalta
 • yhteiset verkon toimintaan liittyvät välineet
 • kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma
 • suositukset EU:n siirtoverkonhaltijoiden teknisen yhteistyön koordinointia varten
 • vuotuinen työohjelma
 • vuosikertomus
 • vuotuiset kesä- ja talvituotannon riittävyysnäkymät.

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto arvioi kaikki Sähkö-ENTSOn laatimat verkkosäännöt. Jos yhteistyövirasto toteaa verkkosäännön olevan ohjeiden mukainen, se toimittaa verkkosäännön komissiolle ja suosittelee sen hyväksymistä.

Siirtoverkonhaltijoiden alueellinen yhteistyö

Siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä Sähkö-ENTSOn puitteissa alueellista yhteistyötä ja julkaistava joka toinen vuosi alueellinen investointisuunnitelma, johon investoinnit voivat perustua.

Siirtoverkonhaltijoiden välinen korvausmekanismi ja verkkoon pääsystä perittävät maksut

Siirtoverkonhaltijat saavat korvauksen kustannuksista, joita niille aiheutuu niiden verkoissa siirrettävistä rajat ylittävistä sähkövirroista. Korvauksen maksavat niiden kansallisten siirtoverkkojen haltijat, joista rajat ylittävät sähkövirrat ovat peräisin. Kustannukset määritetään ennakoitujen kustannusten perusteella. Verkonhaltijat perivät myös verkkoon pääsystä perittävät maksut.

Ylikuormituksen hallintaa koskevat yleiset periaatteet

Verkon ylikuormitusta* koskeviin ongelmiin on puututtava syrjimättömillä ratkaisuilla sellaisten mekanismien pohjalta, jotka antavat markkinaosapuolille ja siirtoverkonhaltijoille taloudellisia signaaleja. Kapasiteetin jakamisen jälkeen siirtoverkonhaltijat voivat ”supistaa” sitä ainoastaan hätätilanteissa, kun ongelma on pyritty ratkaisemaan kaikilla muilla kohtuullisilla vaihtoehdoilla. Jos jaettua kapasiteettia supistetaan, markkinaosapuolille on maksettava korvauksia, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

Uusia rajayhdysjohtoja koskevat säännöt

Uusille rajayhdysjohdoille* voidaan pyytää väliaikaista vapautusta ylikuormituksen hallinnasta saatavien tulojen käyttöön, jakelu- ja siirtoverkonhaltijoiden eriyttämiseen* ja kolmansien osapuolten verkkoon pääsyyn sovellettavien yleisten sääntöjen soveltamisesta. Vapautus myönnetään sillä edellytyksellä, että

 • investointi lisää kilpailua sähköntoimitusten alalla
 • investointi ei toteutuisi ilman vapautusta
 • rajayhdysjohdon omistaja on asiaankuuluvista siirtoverkonhaltijoista erillinen luonnollinen tai oikeushenkilö
 • kustannukset peritään kyseisen rajayhdysjohdon käyttäjiltä
 • vapautus ei haittaa kilpailua tai sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa eikä sen säännellyn verkon tehokasta toimintaa, johon rajayhdysjohto on liitetty.

Yleisenä velvollisuutena on asettaa markkinaosapuolten käyttöön rajat ylittäviin sähkövirtoihin vaikuttavien yhteenliitäntöjen enimmäiskapasiteetti turvatun verkkotoiminnan turvallisuusvaatimuksia noudattaen.

Kansalliset sääntelyviranomaiset lähettävät komissiolle päätösluonnokset, jotka koskevat uuden rajayhdysjohdon vapauttamista kaikista seuraavia seikkoja koskevista säännöistä tai joistakin niistä:

 • omistuksen eriyttäminen
 • tariffien sääntely
 • kolmansien osapuolten verkkoon pääsy
 • ylikuormituksen hallinnasta saatavien tulojen käyttö.

Komissio voi pyytää kansalliselta sääntelyviranomaiselta vapautuksen myöntämistä koskevan päätöksen muuttamista tai peruuttamista kahden kuukauden kuluessa. Viranomainen hyväksyy sen jälkeen lopullisen vapautusta koskevan päätöksen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 3. maaliskuuta 2011 alkaen. Sillä kumotaan asetus (EY) N:o 1228/2003 2. maaliskuuta 2011 alkaen.

KESKEISET TERMIT

Siirtoverkonhaltija: sähkönsiirrossa käytettävistä verkoista vastaava yritys.
Verkkosäännöt:
 • Verkkosääntöihin sisältyvät säännöt ja menettelyt, jotka koskevat muun muassa
  • verkon varmuutta ja luotettavuutta
  • tietojen vaihtoa
  • kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen hallintaa
  • verkkoon pääsyä koskeviin palveluihin ja järjestelmän tasapainottamiseen liittyvää kauppaa
  • avoimuutta
  • yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita
  • sähköverkkojen energiatehokkuutta.
 • Verkkosäännöt hyväksytään komiteamenettelyssä. Ne ovat muodoltaan sitovia komission asetuksia.
Ylikuormitus: pullonkauloja, joita voi esiintyä, kun kansallisia siirtoverkkoja yhdistävä siirtoyhteys ei pysty välittämään kaikkia markkinaosapuolten pyytämiä kansainvälisestä kaupasta johtuvia fyysisiä virtoja. Ne voivat johtua asianomaisten rajayhdysjohtojen ja/tai kansallisten siirtoverkkojen kapasiteetin puutteesta. Ylikuormitusta kevennetään hinnoittelumekanismien avulla.
Rajayhdysjohto: voimansiirtojohto, joka ylittää kahden EU:n jäsenvaltion välisen rajan ja yhdistää niiden kansalliset siirtoverkot.
Eriyttäminen: eriyttämisellä tarkoitetaan energian siirto- ja jakeluverkkojen omistuksen erottamista toisistaan. Näin varmistetaan, että niiden organisaatio ja päätöksenteko on riippumatonta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 714/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 15–35)

Asetukseen (EY) N:o 714/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 838/2010, annettu 23 päivänä syyskuuta 2010, siirtoverkonhaltijoiden välistä korvausmekanismia ja siirtomaksujen määrittämiseen liittyviä yhteisiä sääntelyperiaatteita koskevista suuntaviivoista (EUVL L 250, 24.9.2010, s. 5–11)

Viimeisin päivitys: 08.05.2018

Top