Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan tason työmarkkinaosapuolten tekemä vanhempainvapaata koskeva tarkistettu puitesopimus – neuvoston direktiivi 2010/18/EU

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sillä pannaan täytäntöön Euroopan tason työmarkkinaosapuolten 18. kesäkuuta 2009 tekemä vanhempainvapaata koskeva tarkistettu puitesopimus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työntekijöillä on oikeus vanhempainvapaaseen lapsen syntymän tai adoptoinnin vuoksi. Vapaa voidaan pitää siihen asti, kun lapsi täyttää kansallisessa lainsäädännössä ja/tai työehtosopimuksissa määritellyn iän, joka voi olla korkeintaan kahdeksan vuotta.

Direktiivi koskee yhtä lailla sekä mies- että naistyöntekijöitä työsopimuksesta riippumatta (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen, osa-aikainen tai vuokratyösopimus).

Vanhempainvapaa myönnetään ainakin neljän kuukauden ajaksi henkilökohtaisena etuutena molemmille vanhemmille. Periaatteessa kaikkien työntekijöiden on voitava käyttää vanhempainvapaa täysimääräisesti, joten sen ei pitäisi olla siirrettävissä vanhemmalta toiselle. Siirtäminen voidaan kuitenkin hyväksyä edellyttäen, että kumpikin vanhempi pitää ainakin yhden neljästä vapaakuukaudesta. Näin halutaan edistää vanhempainvapaan jakautumista tasaisemmin molempien vanhempien välille. Direktiivissä asetetaan vähimmäisstandardit, jotta EU-maat voivat soveltaa suotuisampia säännöksiä.

Vanhempainvapaan käyttäminen

Vanhempainvapaan myöntämis- ja mukauttamisperusteet määritellään kansallisessa lainsäädännössä ja/tai työehtosopimuksissa. EU-maat ja/tai työmarkkinaosapuolet voivat:

myöntää vanhempainvapaan kokoaikaisena, osa-aikaisena, jaksoittaisena tai aikahyvityksenä ottaen huomioon niin työnantajien kuin työntekijöiden tarpeet

pitää vanhempainvapaaoikeuden vähimmäisedellytyksenä enintään vuoden palvelusaikaa. Aikaa laskettaessa on tarvittaessa otettava huomioon kaikki saman työnantajan kanssa tehdyt peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset

määritellä ehdot, joiden puitteissa työnantaja voi lykätä vanhempainvapaan myöntämistä yrityksen toiminnan kannalta perusteltujen syiden vuoksi

sallia erityisjärjestelyjä, jotka ovat tarpeen pienten yritysten toiminnan vuoksi.

Vanhempainvapaaoikeuttaan käyttävän työntekijän on ilmoitettava siitä työnantajalleen tietyssä määräajassa. Ilmoittamisen määräaika vahvistetaan kussakin EU-maassa työntekijöiden ja työnantajien edut huomioon ottaen.

Direktiivissä kehotetaan EU-maita ja/ai työmarkkinaosapuolia määrittelemään lisätoimenpiteitä ja/tai erityisperusteita, jotka koskevat vanhempainvapaan myöntämistä adoptiovanhemmille tai niille vanhemmille, joiden lapsella on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.

Työhön paluu ja syrjimättömyys

Vanhempainvapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata samaan työhön. Jos se ei ole mahdollista, työnantajan on osoitettava hänelle vastaava tai samankaltainen työ, joka on hänen työsopimuksensa tai työsuhteensa mukainen.

Lisäksi työntekijälle vanhempainvapaan alkuun mennessä kertyneet tai kertymässä olevat edut:

on säilytettävä sellaisinaan vanhempainvapaan loppuun asti

ovat voimassa vanhempainvapaan päättyessä. Vanhempainvapaan päättyessä sovelletaan niin ikään kansallisiin säädöksiin, työehtosopimuksiin ja/tai käytäntöihin tehtyjä muutoksia.

Työntekijää ei myöskään saa kohdella epäedullisemmin tai irtisanoa vanhempainvapaan hakemisen tai pitämisen vuoksi.

Kaikki vanhempainvapaaseen liittyvät sosiaaliturvaa ja tuloja koskevat kysymykset kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden ja/tai kansallisten työmarkkinaosapuolten ratkaistaviksi. Sopimuksessa ei siis määrätä mitään palkan tai korvauksen maksamisesta vanhempainvapaan aikana.

Työntekijöiden täytyy voida vanhempainvapaalta palatessaan pyytää muutoksia työaikaansa ja/tai työmuotoonsa tietyksi ajaksi. Työnantajien on harkittava näitä pyyntöjä ja vastattava niihin sekä työnantajan että työntekijän tarpeet huomioon ottaen.

Poissaolo työstä pakottavan syyn (kiirellisten olosuhteiden) vuoksi

Työntekijät voivat myös pyytää vapaata perheeseen liittyvien pakottavien syiden vuoksi. Vapaata voidaan pyytää erityisesti sellaisen sairauden tai onnettomuuden sattuessa, jonka vuoksi työntekijän välitön läsnäolo on välttämätöntä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 7. huhtikuuta 2010. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 8. maaliskuuta 2012 mennessä.

TAUSTAA

Sopimus on jatkoa vanhempainvapaasta 14.12.1995 tehdylle puitesopimukselle, josta tuli lainvoimainen neuvoston direktiivillä 96/34/EY.

Se parantaa vanhempien mahdollisuuksia sovittaa paremmin yhteen työhön ja perheeseen liittyvät velvollisuutensa ja edistää miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua.

Se pannaan täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvoston direktiivillä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta (EUVL L 68, 18.3.2010, s. 13–20)

Direktiiviin 2010/18/EU tehdyt lisäykset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 09.11.2015

Top