EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nuorisoalan eurooppalainen yhteistyö vuosina 2010-2018

Nuorisoalan eurooppalainen yhteistyö vuosina 2010-2018

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätöslauselma nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista

PÄÄTÖSLAUSELMAN TARKOITUS

Päätöslauselmassa uudistetaan ja parannetaan EU-maiden välisen nuorisoalan yhteistyön puitteita vuosille 2010–18. Sitä edelsi vuoden 2002 ensimmäinen puiteohjelma, joka koski vuosia 2002–09.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uudistettujen puitteiden tai EU:n nuorisostrategian tärkeimpänä tavoitteena on tehostaa jo olemassa olevaa yhteistyötä ja toimintaa ja tarjota enemmän hyötyä EU:n nuorille.

Strategian kaksi päätavoitetta ovat seuraavat:

 • luodaan kaikille nuorille enemmän ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa ja työmarkkinoilla
 • edistetään nuorten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

Nämä tavoitteet on täytettävä edistämällä nuorten ja päätöksentekijöiden välistä vuoropuhelua, jotta lisätään aktiivista kansalaisuutta, edistetään sosiaalista osallisuutta ja varmistetaan nuorten osallistuminen EU:n politiikkojen laatimiseen.

Tässä tarkoituksessa edistetään nuoriin kohdennettuja erityisaloitteita ja valtavirtaistamisaloitteita seuraavilla 8 toiminta-alalla:

 • koulutus ja ammatillinen koulutus
 • työllisyys ja yrittäjyys
 • terveys ja hyvinvointi
 • nuorten osallistuminen EU:n demokratiaprosessiin ja yhteiskuntaan erityisessä EU:n jäsennellyssä vuoropuhelussa
 • vapaaehtoistoiminta
 • sosiaalinen osallisuus
 • nuoriso ja maailma: autetaan nuoria osallistumaan EU:n ulkopuoliseen toimintaan tai toimimaan enemmän aloilla, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja ihmisoikeuksiin
 • luovuus ja kulttuuri.

EU-maiden ja komission rooli

Päätöslauselmassa kehotetaan Euroopan komissiota ja EU-maita toteuttamaan toimenpiteitä, joilla edistetään nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamista. Näiden alojen toiminnassa on sovellettava avointa koordinointimenetelmää, joka edellyttää EU-mailta poliittista tahtoa ja erityisiä työmenetelmiä.

Tärkeimmät välineet EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanossa ovat:

 • EU-maiden välinen vastavuoroinen oppiminen
 • näyttöön perustuva lähestymistapa
 • seuranta ja raportointi
 • nuorten kanssa käytävä vuoropuhelu
 • Erasmus+-ohjelman kaltaisten EU:n ohjelmien hyödyntäminen.

Lisäksi EU:n nuorisostrategialla kannustetaan ottamaan nuorisokysymykset asianmukaisesti huomioon myös muilla nuorten elämään vaikuttavilla politiikanaloilla. Nuorisotyöllisyys (nuorisotakuu mukaan luettuna) sekä sosiaalinen osallisuus (köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi) ovat tyypillisiä esimerkkejä näistä politiikanaloista.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätöslauselma, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010–2018) (EUVL C 311, 19.12.2009, s. 1–11)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin nuorisoalan työsuunnitelmasta vuosiksi 2016–2018 (EUVL C 417, 15.12.2015, s. 1–9)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014, katsauksesta jäsenneltyä vuoropuhelua koskevaan prosessiin, johon sisältyy nuorten sosiaalinen osallisuus (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 1-4)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin nuorisoalan työsuunnitelmasta vuosiksi 2014-2015 (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 5-11)

Viimeisin päivitys: 23.11.2017

Top