EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Työturvallisuus - käsin tapahtuva taakkojen käsittely

Työturvallisuus — käsin tapahtuva taakkojen käsittely

Direktiivillä pyritään varmistamaan, että Euroopan unionin työntekijöitä suojellaan käsin tapahtuvaan taakkojen käsittelyyn* liittyviltä riskeiltä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 90/269/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara (neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä pyritään varmistamaan, että Euroopan unionin työntekijöitä suojellaan käsin tapahtuvaan taakkojen käsittelyyn* liittyviltä riskeiltä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä asetetaan terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, jossa vaarana on erityisesti työntekijän selän vahingoittuminen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työnantajien on varmistettava kaikin tavoin, ettei työntekijöiden tarvitsisi käsitellä taakkoja käsin.

Kun käsin tapahtuvaa käsittelyä ei voida välttää, työntekijän on muutettava työjärjestelyjä tai hankittava työntekijöille sellaiset välineet, jotta vaaraa voidaan vähentää seuraavin keinoin:

 • järjestämällä työpisteet siten, että taakkojen käsittely on mahdollisimman turvallista
 • arvioimalla mahdollisuuksien mukaan etukäteen kyseisen työn turvallisuus- ja terveysolosuhteet sekä erityisesti taakkojen ominaisuudet
 • välttämällä erityisesti selän vahingoittumisen vaara tai vähentämällä sitä kaikin keinoin ottaen huomioon työympäristön ja toiminnan erityispiirteet
 • varmistamalla, että työntekijöillä on tiedot taakan painosta ja painon jakautumisesta, ja
 • varmistamalla, että työntekijät saavat asianmukaisen koulutuksen ja että heitä kuullaan taakkojen käsittelyä ja mahdollisia riskejä koskevissa asioissa ja he osallistuvat näiden asioiden käsittelyyn.

Selän vahingoittumisen vaara on olemassa, jos taakka on

 • liian raskas tai liian suuri
 • hankalan muotoinen tai vaikeasti tartuttavissa
 • epävakaa tai sen sisältö voi siirtyä
 • asetettu siten, että sitä on käsiteltävä etäällä vartalosta tai vartaloa taivuttamalla tai kiertämällä, tai
 • ominaisuuksiltaan sellainen, että se todennäköisesti aiheuttaa vamman varsinkin siihen törmätessä.

Fyysiseen ponnistukseen voi liittyä vahingoittumisen vaara, jos ponnistus

 • on liian rasittava
 • voidaan tehdä vain vartaloa kiertäen
 • saa taakan todennäköisesti yhtäkkiä liikkumaan
 • tehdään vartalo epätasapainossa.

Työympäristö voi lisätä vahingoittumisen vaaraa, jos

 • toimintaan ei ole tarpeeksi tilaa
 • lattiatason korkeus vaihtelee, lattia on epävakaa, epätasainen tai liukas
 • olosuhteet estävät taakkojen käsittelyn turvallisen korkealla tai hyvässä asennossa tai
 • lämpötila, kosteus tai ilmanvaihto on sopimaton.

Toiminnasta voi aiheutua vahingoittumisen vaara, jos siihen liittyy joku tai joitakin seuraavista tekijöistä:

 • liiallinen fyysinen rasitus, joka kohdistuu erityisesti selkärankaan
 • riittämätön lepo tai toipumisaika
 • liian pitkä nostamis-, laskemis- tai kantamisetäisyys tai
 • prosessin sanelema työtahti, jota työntekijä ei voi muuttaa.

Työntekijä voi olla vaarassa, jos hän

 • ei ole fyysisesti sopiva kyseiseen tehtävään
 • käyttää sopimattomia vaatteita tai
 • hänellä ei ole riittävää tietoa taikka koulutusta.

KESKEINEN TERMI

* Taakkojen käsittely käsin: tässä direktiivissä termillä tarkoitetaan taakan kuljettamista tai kannattelua, joka käsittää taakan sellaisen nostamisen, laskemisen, työntämisen, vetämisen, kantamisen tai siirtämisen, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 12. kesäkuuta 1990.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 90/269/ETY

12.6.1990

31.12.1992

EYVL L 156, 21.6.1990, s. 9-13

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21-24

Viimeisin päivitys: 24.09.2015

Top