EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus 2006/962/EY elinikäisen oppimisen avaintaidoista

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksessa kehotetaan EU-maiden hallituksia sisällyttämään elinikäisen oppimisen strategioihinsa myös avaintaitojen opettaminen ja oppiminen. Suosituksessa yksilöidään kahdeksan avaintaitoa, jotka ovat osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeitä kaikille.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Suositus sisältää seuraavat kahdeksan avaintaitoa:
 • 1.

  viestintä äidinkielellä: kyky ilmaista ja tulkita käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti

 • 2.

  viestintä vieraalla kielellä: kuten edellä mutta sisältää myös sovittelutaidot (tiivistäminen, omin sanoin kertominen, tulkkaaminen tai kääntäminen) ja kulttuurienvälisen ymmärtämyksen

 • 3.

  matemaattinen sekä luonnontieteiden ja tekniikan alan osaaminen: hyvä laskutaito, luonnonilmiöiden ymmärtäminen sekä kyky soveltaa tietoa ja tekniikkaa yksilön tarpeita vastaavalla tavalla (esim. lääketiede, liikenne tai viestintä)

 • 4.

  digitaaliset taidot: tieto- ja viestintätekniikan hallinta ja kriittinen käyttö työssä, vapaa-aikana ja viestinnässä

 • 5.

  oppimistaidot: kyky hallita tehokkaasti omaa oppimistaan sekä yksilönä että ryhmässä

 • 6.

  sosiaaliset ja kansalaisuuteen liittyvät taidot: valmiudet osallistua vaikuttaen ja rakentavalla tavalla yhteiskunta- ja työelämään sekä osallistua aktiiviseen ja demokraattiseen toimintaan etenkin yhä enemmän erilaistuvissa yhteiskunnissa

 • 7.

  aloitekyky ja yrittäjyys: kyky muuntaa ideat toiminnaksi hyödyntämällä luovuutta, innovointia ja riskinottoa sekä kyky suunnitella ja toteuttaa projekteja

 • 8.

  kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot: kyky ymmärtää, mikä merkitys on ajatusten, kokemusten ja tunteiden luovalla ilmaisemisella eri välineiden avulla, kuten musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteen ja esittävien taiteiden välityksellä.

 • Euroopan komissio
  • tukee EU-maiden pyrkimyksiä kehittää yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiä
  • hyödyntää kahdeksaa avaintaitoa keinona helpottaa vertaisoppimista ja hyvien toimintatapojen vaihtoa
  • edistää avaintaitojen laajempaa käyttöä aiheeseen liittyvillä EU:n politiikan aloilla
  • raportoi saavutetusta edistyksestä kahden vuoden välein.
 • EU sopi vuonna 2009 uudesta eurooppalaisen koulutusyhteistyön ohjelmasta (ET 2020), joka ulottuu vuoteen 2020. Ohjelma korvaa aiemman ET 2010 -ohjelman. Ohjelmassa todetaan, että koulutukseen liittyvästä elinikäisestä oppimisesta ja liikkuvuudesta on tultava totta ja koulutusjärjestelmien on reagoitava paremmin muutoksiin ja oltava avoimempia muuhun maailmaan nähden.
 • Erasmus+ korvasi vuonna 2014 elinikäisen oppimisen ohjelman ja kuusi muuta koulutusta ja nuorisoa koskevaa erillistä ohjelmaa.

TAUSTAA

Ihmiset tarvitsevat globalisoituvassa maailmassa erilaisia taitoja voidakseen sopeutua ympäristön nopeisiin muutoksiin ja menestyä muuttuvassa maailmassa. Alkuperäisellä elinikäisen oppimisen ohjelmalla pyrittiin tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia oppia uutta koko elämänsä ajan.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2006/962/EC, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, elinikäisen oppimisen avaintaidoista (EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10–18)

Viimeisin päivitys: 10.10.2016

Top