EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uusiutuva energia

Uusiutuva energia

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä laaditaan uudelleen ja korvataan aiempi lainsäädäntö (direktiivi 2009/28/EY, direktiivi (EU) 2015/1513 ja neuvoston direktiivi 2013/18/EU).
 • Direktiivillä vahvistetaan yhteinen järjestelmä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian* edistämiseksi eri aloilla. Direktiivin tavoitteena on erityisesti
  • asettaa sitova EU:n tavoite uusiutuvan energian osuudesta energialähteiden yhdistelmässä vuonna 2030
  • säännellä itse tuotetun uusiutuvan energian käyttöä ensimmäistä kertaa
  • määritellä yhteiset säännöt uusiutuvien energialähteiden käyttöön sähkö-, lämmitys- ja jäähdytys- sekä liikennealoilla EU:ssa.
 • Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisääminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan torjua ilmastonmuutosta, suojella ympäristöä ja vähentää energiariippuvuutta sekä edistää EU:n teknistä ja teollista johtajuutta ja työpaikkojen luomista ja kasvua myös maaseudulla ja syrjäisillä alueilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen on yksi EU:n energiapolitiikan tavoitteista. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisääminen on tärkeä osa sellaisten toimien pakettia, joita tarvitaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä vuonna 2015 tehdyn ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen ja EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden (2020–2030) noudattamiseksi.

Tämä uudelleenlaadittu direktiivi sekä tarkistettu energiatehokkuusdirektiivi ja uusi hallinnosta annettu asetus kuuluvat ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspakettiin, jonka tavoitteena on laatia uudet, kattavat säännöt energia-alan sääntelystä seuraavalle vuosikymmenelle.

Direktiivillä

 • varmistetaan, että EU:n sitova tavoite saavutetaan kustannustehokkaasti
 • laaditaan vakaa, markkinapohjainen EU:n lähestymistapa uusiutuvista lähteistä tuotettuun sähköön
 • tarjotaan pitkän aikavälin varmuus investoijille ja nopeutetaan hankkeiden rakentamista koskeviin lupiin liittyviä menettelyjä
 • annetaan kuluttajille mahdollisuus osallistua energiasiirtymään antamalla heille oikeus tuottaa itse uusiutuvaa energiaa
 • lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä lämmitys- ja jäähdytysalalla sekä liikennealalla
 • lujitetaan bioenergiaa koskevia EU:n kestävyyskriteerejä.

Direktiivissä säädetään muun muassa seuraavista asioista:

 • sitova EU:n kokonaistavoite vuodeksi 2030: vähintään 32 prosenttia energiasta on tuotettava uusiutuvista lähteistä
 • säännöt uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä koskevalle kustannustehokkaalle ja markkinaperusteiselle taloudelliselle tuelle
 • tukijärjestelmien suojeleminen muutoksilta, jotka vaaransivat nykyiset hankkeet
 • EU-maiden väliset sekä EU-maiden ja kolmansien maiden väliset yhteistyömekanismit
 • uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen (muun muassa keskitetyt yhteyspisteet, määräajat ja digitalisaatio)
 • parannettu alkuperätakuujärjestelmä, joka laajennetaan kaikkiin uusiutuviin energialähteisiin
 • säännöt, joiden ansiosta kuluttajat voivat tuottaa oman sähkönsä yksin tai osana uusiutuvan energian yhteisöjä ilman tarpeettomia rajoituksia
 • lämmitys- ja jäähdytysalalla
  • vuotuinen 1,3 prosenttiyksikön kasvu uusiutuvan energian osuudessa kyseisellä alalla
  • kuluttajien oikeus kytkeytyä irti sellaisista kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmistä, jotka eivät ole tehokkaita
  • uusiutuvan energian sekä hukkalämmön ja -kylmän tuottajien pääsy kolmantena osapuolena kaukolämmitys- ja -jäähdytysverkostoihin
 • liikennealalla
  • sitova 14 prosentin tavoite, johon kuuluu
  • kehittyneitä biopolttoaineita koskeva erillinen 3,5 prosentin alatavoite ja
  • ylärajat perinteisille polttoaineille ja biopolttoaineille, joihin liittyy korkea epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva riski*
 • bioenergiaa koskevien EU:n kestävyyskriteerien vahvistaminen laajentamalla ne kattamaan kaikki biomassasta tuotetut polttoaineet riippumatta polttoaineiden energian loppukulutuksesta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 24. joulukuuta 2018 alkaen, ja se on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 30. kesäkuuta 2021 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia: uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin oleva energia eli tuuli- ja aurinkoenergia (aurinkolämpö ja aurinkosähkö), ilmalämpöenergia, geoterminen energia, hydroterminen energia, ympäristön energia, vuorovesi- ja aaltoenergia ja muu valtamerienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasut.
Epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva riski: Maankäytön muutokset, jotka johtuvat kasvien viljelyn lisäämisestä etanolin tai biodieselin tuotantoon vastauksena biopolttoaineiden lisääntyneeseen maailmanlaajuiseen kysyntään. Tällä voi olla tahattomia vaikutuksia, kuten hiilipäästöjen lisääntyminen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, juusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu) (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82–209)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 210–230)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16–62)

Viimeisin päivitys: 31.01.2019

Top