Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Energiatehokkuus

Go to the summaries’ table of contents

Energiatehokkuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Direktiivi 2012/27/EU energiatehokkuudesta

Direktiivi (EU) 2018/2002 energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä 2012/27/EU ja sen muuttamisesta annetulla direktiivillä pyritään saattamaan EU:n energialainsäädäntö vuoteen 2030 ulottuvien energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteiden mukaiseksi ja tukemaan energiaunionistrategiaa, jonka avulla

 • vähennetään EU:n riippuvuutta energian tuonnista
 • vähennetään päästöjä
 • edistetään työllisyyttä ja kasvua
 • vahvistetaan kuluttajien oikeuksia ja
 • lievennetään energiaköyhyyttä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä 2012/27/EU pyrittiin parantamaan energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna, ja siinä vaadittiin kaikkia EU-maita asettamaan kansalliset energiatehokkuustavoitteet tämän saavuttamiseksi. Direktiivillä edistetään energiatehokkuutta* kaikkialla EU:ssa sellaisten toimenpiteiden yhteisen kehyksen avulla, jotka kattavat kaikki energiaketjun vaiheet energian tuotannosta sen jakeluun ja loppukulutukseen

Tämä direktiivi, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/2002, sekä muutettu uusiutuvista energialähteistä annettu direktiivi ja uusi hallinnoinnista annettu asetus ovat osa Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille -pakettia.

Tärkeimmät vuoden 2012 direktiiviin tehdyt muutokset ovat seuraavat:

 • saavutetaan 32,5 prosentin energiatehokkuustavoite vuoteen 2030 mennessä ja valmistaudutaan lisäparannuksiin sen jälkeen
 • poistetaan esteitä, jotka haittaavat energian tuotannon ja käytön tehokkuutta energiamarkkinoilla
 • EU-maat asettavat omat kansalliset energiatehokkuuspanoksensa vuosille 2020 ja 2030
 • vuodesta 2020 alkaen EU-maiden on vaadittava yleishyödyllisiä laitoksia auttamaan kuluttajia vähentämään vuosittain energiankäyttöään 0,8 prosenttia (Maltalla ja Kyproksella 0,24 prosenttia), mikä houkuttelee uusia sijoittajia ja tukee uusia kilpailijoita markkinoilla
 • selvennetään energian mittausta ja laskutusta koskevia sääntöjä ja vahvistetaan kuluttajien oikeuksia etenkin niiden henkilöiden tapauksessa, jotka asuvat moniasuntoisissa rakennuksissa
 • EU-mailla on oltava avoimet ja julkisesti saatavilla olevat kansalliset säännöt, jotka koskevat lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän veden kulutuksen kustannusten jakamista moniasuntoisissa ja moneen eri tarkoituksiin käytettävissä rakennuksissa, joissa nämä palvelut ovat yhteisiä
 • vahvistetaan energiatehokkuuden sosiaalisia näkökohtia ottamalla energiaköyhyys huomioon energiatehokkuutta koskevissa suunnitelmissa ja vaihtoehtoisissa toimenpiteissä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä 2012/27/EU on sovellettu 4. joulukuuta 2012 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 5. kesäkuuta 2014 mennessä.

Direktiiviä (EU) 2018/2002 on sovellettu 24. joulukuuta 2018 alkaen, ja se on pääosin saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 25. kesäkuuta 2020 mennessä. Tiettyjen muutettujen sääntöjen osalta määräaika on kuitenkin 25. lokakuuta 2020. Ne koskevat seuraavia:

 • kaasun ja sähkön mittaaminen
 • lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittaaminen
 • lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden käyttäjäkohtainen mittaaminen ja kustannusten jakaminen
 • etäluentaa koskeva vaatimus
 • kaasun ja sähkön laskutustiedot
 • lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden laskutus- ja kulutustiedot
 • sähköön ja kaasuun liittyvien mittaus- ja laskutustietojen saamisen kustannukset
 • lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämpimään käyttöveteen liittyvien mittaus-, laskutus- ja kulutustietojen saamisen kustannukset
 • sähkön ja kaasun todelliseen kulutukseen perustuvaa laskutusta ja laskutustietoja koskevat vähimmäisvaatimukset (liitteessä VII) ja
 • uusi liite VIIa, jossa vahvistetaan lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden laskutus- ja kulutustietoja koskevat vähimmäisvaatimukset.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Energiatehokkuus: tuotetun suoritteen, palvelun, tavaran tai energian ja siihen käytetyn energian välinen suhde.

ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Direktiiviin 2012/27/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 210–230)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille (COM(2016)0860 final, 30.11.2016)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille – Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia (COM(2015)0080 final, 25.2.2015)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano – komission ohjeet (COM(2013)0762 final, 6.11.2013)

Viimeisin päivitys: 11.01.2019

Top