EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva Euroopan unionin strategia 2012-2015

Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva Euroopan unionin strategia 2012-2015

Euroopan unioni on hyväksynyt eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan strategian, jonka tarkoitus on ratkaista alan lainsäädännön täytäntöönpanon puutteet, parantaa eläinten hyvinvoinnin taloudellista arvoa yrityksille ja lisätä tietämystä korkeatasoisesta eläinten hyvinvoinnin tarpeesta.

VIITTEET

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012-2015. (COM(2012) 6 lopullinen/2, 15.2.2012 - ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa tunnustetaan eläinten olevan tuntevia olentoja ja edellytetään, että eläinten hyvinvoinnin vaatimukset otetaan täysimääräisesti huomioon laadittaessa EU:n politiikkaa.

Jäsenvaltioiden erilaiset tuotantojärjestelmät sekä ilmasto- ja maaperäolosuhteet ovat aiheuttaneet huomattavia vaikeuksia sopia EU:n laajuisista eläinten hyvinvointia koskevista säännöistä ja lisäksi vaikeuksia huolehtia niiden asianmukaisesta täytäntöönpanosta.

Sääntöjen epäyhtenäisen noudattamisen ja lainsäädännön aukkojen vuoksi kaikkia eläimiä ei kohdella Euroopan unionissa samojen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi sääntöjä tiukemmin seuraavien maiden maanviljelijät ovat epäedullisessa kilpailuasemassa.

Eläinten hyvinvointia koskevan Euroopan unionin strategian (2012-2015) tarkoitus on parantaa maatiloilla, eläintarhoissa ja eläinkokeissa käytettävien eläinten hyvinvointia. Strategia perustuu kahteen lähestymistapaan:

Kokonaisvaltaisen eläinten hyvinvointia käsittelevän lain käyttöönotto: Komissio harkitsee asiasta tehtävän vaikutustenarvioinnin perusteella, tarvittaisiinko kokonaisvaltaiseen malliin perustuvaa tarkistettua EU:n lainsäädäntökehystä, joka perustuu eläinten hyvinvoinnin alalla saatuihin tuloksiin. Se painottaa myös kaikkien osapuolten (jäsenvaltioiden viranomaiset, eläimiä käsittelevä henkilöstö, kotieläintuottajat, jälleenmyyjät jne.) koulutusta ja ammatin harjoittamiseen liittyviä standardeja.

Komissio vahvistaa käynnissä olevia toimia: muun muassa seuraavat:

  • Parannetaan vaatimusten noudattamista jäsenvaltioissa: tarkastusten lisääminen, koulutusstrategia, jolla eri toimijat saadaan omaksumaan vaatimusten noudattamisen kulttuuri, ja eurooppalaisen viitekeskusten verkoston perustaminen, tarkastajien kouluttaminen, parhaiden käytäntöjen vaihtaminen, tieteelliset ohjeet tai täytäntöönpanosäännöt EU:n eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön eri näkökohdille.
  • Tuetaan kansainvälistä yhteistyötä: sisällytetään jatkossakin eläinten hyvinvointi kansainvälisiin sopimuksiin, toimitaan aktiivisesti monenvälisissä yhteyksissä, etenkin Maailman eläintautijärjestössä (OIE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO).
  • Tarjotaan kuluttajille ja yleisölle asianmukaista tietoa: tietämyksen lisääminen lasten, nuorten aikuisten ja suuren yleisön keskuudessa eläinten kunnioittamisesta ja edistetään vastuullista eläintenpitoa, tiedotetaan kuluttajille tietoa EU:n elintarviketuotantoon käytettäviin eläimiin sovellettavasta EU:n lainsäädännöstä ja varmistetaan, että heitä ei johdeta harjaan eläinten hyvinvointiin liittyvillä väitteillä.
  • Optimoidaan nykyisen yhteisen maatalouspolitiikan tarjoama synergia: selvitetään, miten yhteisen maatalouspolitiikan synergiavaikutukset voidaan optimoida etenkin täydentävien ehtojen, edistämistoimien, laatupolitiikan ja luonnonmukaisen tuotannon kautta.
  • Tutkitaan viljelykalojen hyvinvointia: tieteellisiä neuvoja ja arviointi vesiviljelyyn liittyvien kalojen hyvinvointia koskevista kysymyksistä, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimiin arvioinnin perusteella.

Viimeisin päivitys 06.02.2014

Top