EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Horisontti 2020: osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (2014-2020)

Horisontti 2020: osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (2014-2020)

Tässä asetuksessa määritellään Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 osallistumissäännöt sekä tulosten hyödyntämistä ja levittämistä koskevat säännöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014-2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetusta sovelletaan seuraaviin:

  • osallistuminen epäsuoraan tutkimusta ja innovointia koskevaan toimintaan asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti, toisin sanoen toimiin, joille EU myöntää rahoitustukea ja jotka osallistujat toteuttavat. Asetuksen soveltamisalaan ei kuulu suora tutkimustoiminta, josta komission yhteinen tutkimuskeskus on suoraan vastuussa,
  • tutkimustulosten käyttö ja levittäminen.

Rahoitusmuodot

Näitä ovat:

  • avustukset (ehdotuspyyntöjen perusteella valituille osallistujille annettavat suorat rahoitusosuudet EU:n talousarviosta),
  • palkinnot (kilpailupalkintona myönnetty rahoitus),
  • hankinnat (esimerkiksi tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaavien viranomaisten hankinnat, jolloin ne voivat ohjata tutkimusta tiettyjä julkisen sektorin tarpeita silmällä pitäen),
  • rahoitusvälineet (esimerkiksi oman pääoman ehtoisia tai oman pääoman luonteisia sijoituksia, lainoja, takauksia tai muita riskinjakovälineitä, joita voidaan yhdistää avustusten kanssa).

Avustuskelpoiset toimijat

Pääsääntöisesti mikä tahansa toimija, olipa kyseessä yksityishenkilö tai oikeushenkilö (päätoimipaikan sijainnista riippumatta) tai kansainvälinen järjestö, voi osallistua tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaiseen toimintaan, siihen liittyvään työohjelmaan ja pyyntöihin. Tämä edellyttää, että toimintaan voi osallistua vähintään kolme erillistä toimijaa, joiden toimipaikat ovat eri EU-maissa tai assosioituneissa maissa, mutta myös poikkeuksia tai lisäehtoja voidaan määrätä.

Avustusehdotukset

Ehdotuksia otetaan vastaan sen jälkeen, kun pyyntöjen määräajat on julkaistu ja on tiedossa, mihin mennessä hakijoille ilmoitetaan arviointimenettelyn tuloksista, ja kun ohjeellinen avustussopimusten allekirjoituspäivämäärä voidaan ilmoittaa (avustus on myönnettävä yhteensä kahdeksan kuukauden kuluessa myöntämispäivästä, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa). EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa voidaan toteuttaa yhteisesti rahoitettavia ehdotuspyyntöjä niillä painopistealoilla, joilla edut ovat yhteisiä, joilla odotetaan saavutettavan keskinäistä hyötyä ja joilla muodostuu EU:n kannalta selvää lisäarvoa. Tämän lisäksi pk-yrityksille myönnetään ehdotusten perusteella erityistukea tarkoitukseen varatulla pk-yrityksille kohdennetulla välineellä.

Avustustarpeen arviointi

Riippumattomat asiantuntijat, joista suurin osa on tutkimusyhteisöistä tai akateemisesta toimintaympäristöstä, arvioivat hakemukset huippuosaamisen, vaikutusten, laadun ja toimeenpanon tehokkuuden perusteella. He asettavat ehdotukset paremmuusjärjestykseen, jonka pohjalta valinta tehdään. Arviointiryhmien kokoonpanossa on otettava huomioon monipuolinen osaaminen, kokemus ja tietämys sekä eri kansallisuudet ja sukupuolet. Komissio arvioi systemaattisesti ehdotukset, joihin liittyy eettisiä kysymyksiä.

Avustussopimus ja käyttöönotto

Rahoituksen saavat osallistujat tekevät avustussopimuksen, jossa määritellään kunkin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Tiedonvaihto osallistujien kanssa, mukaan lukien avustussopimuksen tekeminen, tapahtuu komission tai asianomaisen rahoittajan perustaman sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta.

Osallistujat toteuttavat avustussopimuksen mukaiset toimet käyttämällä asiaankuuluvia varoja ja keinoja sekä kääntyvät tarpeen vaatiessa kolmansien osapuolten ja alihankkijoiden puoleen. Mikäli kyseessä on yhteenliittymä, yksi jäsenistä nimitetään koordinaattoriksi ja yhteyshenkilöksi yhteenliittymän ja komission välille.

Toimien rahoittaminen

Avustusten osalta rahoitus ei asetuksen mukaan saa ylittää tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärää, josta on vähennetty toimen tulot siten kuin EU:n varainhoitoasetuksessa (126 artikla) on määritelty. EU:n rahoitusosuus saattaa vaihdella ja olla jopa 70-100 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä.

Tulosten käyttö

  • Osallistujilla on omistusoikeus saamiinsa tutkimustuloksiin. Mikäli tuloksia voi hyödyntää kaupallisesti tai teollisesti, ne on suojattava. Erityisiä sääntöjä sovelletaan silloin, kun osallistujat eivät halua käyttää suojaa tai kun ne haluavat lopettaa saamiensa tutkimustulosten suojaamisen.
  • EU-rahoituksen saajien odotetaan hyödyntävän tulokset, etupäässä oikeuksien siirtämisellä ja lisensoinneilla. Niiden odotetaan myös levittävän tietoa tutkimustuloksista mahdollisimman pian. Muut mahdolliset lisävelvollisuudet ilmoitetaan avustussopimuksessa.
  • Osallistujalla on tekijänpalkkioista vapautetut käyttöoikeudet muiden samaan toimintaan osallistuneiden tuloksiin, jos toimintaan liittyvää tutkimustyötä on jatkettava tai jos osallistuja hyödyntää omia tuloksiaan. EU:n toimielimillä, elimillä tai virastoilla on käyttöoikeudet ainoastaan EU-rahoitusta saaneen osallistujan tuloksiin, mikäli se on perusteltua EU:n toimien ja ohjelmien kehittämisen, toteuttamisen ja seuraamisen kannalta. EU:n käyttöoikeudet rajoittuvat muuhun kuin kaupallisessa tai kilpailutarkoituksessa tapahtuvaan käyttöön ja ne ovat maksuttomat.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1290/2013

23.12.2013

-

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81-103.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) asetus N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 (2014-2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104-173).

Neuvoston päätös, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014-2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (2013/743/EU) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965-1041).

Viimeisin päivitys 25.06.2014

Top