Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan aluekehitysrahasto (2014-2020)

Euroopan aluekehitysrahasto (2014-2020)

Asetuksessa vahvistetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimeenpanoa koskevat periaatteet, säännöt ja vaatimukset sekä siitä kasvuun ja työpaikkoihin sekä alueelliseen yhteistyöhön annettavien sijoitusten laajuus kaudella 2014-2020.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Yleistavoitteet

EAKR:n tavoitteena on edistää harmonista, tasapainoista ja kestävää kehitystä Euroopan unionissa (EU) vähentämällä joitakin kehitystasojen välisiä eroja sen alueiden välillä.

EAKR tukee erityisesti sellaisten ongelmien ratkaisemista, jotka koskevat luontoon liittyvistä haitoista kärsiviä alueita (saaristo- ja vuoristoalueet tai harvaan asutut alueet) ja syrjäisiä alueita niiden kaukaisen sijainnin vuoksi.

Tukikelpoisuus

Kaikki jäsenvaltioiden alueet ovat tukikelpoisia, mutta myönnetty tuki riippuu EU:n prioriteeteista ja alueen tyypistä.

Keskeiset teemat

EAKR:n sijoitukset tulevat keskittymään neljän keskeisen teeman ympärille:

innovaatio ja tutkimus

tieto- ja viestintäteknologiat

pienten ja keskisuurten yritysten tuki (pk-yritykset)

vähähiilisen talouden edistäminen.

Investointityypit

Investointi pk-yrityksiin kestävien työpaikkojen luomiseksi ja säilyttämiseksi.

Investointi kaikentyyppisiin innovointi- ja tutkimusalojen, vähähiilisen talouden alan sekä tieto- ja viestintäteknologian alan yrityksiin, joissa on osallisina pk-yrityksiä.

Infrastruktuuri-investoinnit, joiden ansiosta pystytään tarjoamaan peruspalveluja energian, ympäristön, liikenteen sekä tieto- ja viestintäteknologian aloilla, sekä investoinnit sosiaali-, terveydenhuolto-, ja koulutusalojen infrastruktuuriin.

Investoinnit alueiden omien mahdollisuuksien kehittämiseen.

Kokonaistalousarvio

Talousarvio kaudelle 2014-2020 on yli 185 miljardia euroa.

Soveltamiskäytännön ja talousarvion prioriteetit

Edellä luetellut neljä pääteemaa ovat erittäin merkittäviä EAKR:n rahoituksen kohdistamisen kannalta, koska rahoitus vaihtelee alueen luokasta riippuen.

Alueet määritellään BKT:n mukaan, joka esitetään prosenttiosuutena EU:n keskiarvosta.

Kehittyneemmät alueet: BKT yli 90 prosenttia.

Siirtymäalueet: BKT 75-90 prosenttia.

Vähemmän kehittyneet alueet: BKT alle 75 prosenttia.

Kehittyneemmillä alueilla (siirtymäalueilla) (vähemmän kehittyneillä alueilla) vähintään 80 prosenttia (60 prosenttia) (50 prosenttia) EAKR:n kokonaismäärärahoista kussakin maassa on kohdennettava kahteen tai useampaan neljästä pääteemasta, joita ovat innovaatio ja tutkimus, pk-yritykset, tieto- ja viestintäteknologia ja vähähiilinen talous. Vähintään 20 prosenttia (15 prosenttia) (12 prosenttia) EAKR:n kokonaismäärärahoista kussakin maassa on kohdennettava erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviin hankkeisiin sen tärkeyden vuoksi.

Vähintään viisi prosenttia EAKR:n rahoituksesta on varattu kaupunkialueiden kestävään kehitykseen. EU:n tasolla on muodostettava kaupunkialueiden kehittämisverkosto, jolla edistetään verkostoitumista ja kaupunkialueiden kestävään kehitykseen liittyvien kokemusten vaihtamista.

Toimeenpano

EAKR toimeenpannaan kansallisella tasolla seitsenvuotisten ohjelmien keinoin osana EU:n kanssa solmittua kumppanuussopimusta, joka sisältää viisi Euroopan rakenne- ja investointirahastoa: Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Jäsenvaltio laatii tämän sopimuksen niin, että osallistujina on kumppaneita, jotka edustavat alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä useita sosiaalisia, taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja muita eturyhmiä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1301/2013

21.12.2013

-

EUVL L 347, 20.12.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/99/EU Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014-2020. [EUVL L 50, 20.2.2014].

Viimeisin päivitys 12.05.2014

Top